22 ноември 2017 г.

Внесена в МТСП и МФ позиция на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), по проекта на Рамково споразумение за процедура по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната.


20 септември 2017 г.

Писмо с предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проекта на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността.


15 септември 2017 г.

Позиция на АОБР относно законопроект за регламентиране на абсолютна давност за вземанията срещу физически лица.


15 септември 2017 г.

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“.


7 септември 2017 г.

Писмо на АОБР относно предприемане на законодателна инициатива за отмяна на правото на МС по чл. 244, т. 2 от КТ да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащото законодателство.


24 август 2017 г.

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков по повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на АОБР за втора поредна година за водене на преговори.

(Може да изтеглите пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат)


07 август 2017 г.

Позиция на АОБР във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

(Може да изтеглите пълния текст на позицията в PDF и MS Word формат)


26 юли 2017 г.

Сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г.

(Може да изтеглите пълния текст на документа в PDF или MS Word формат)


20 юли 2017 г.

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации за преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

(Може да изтеглите пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат)


20 юни 2017 г.

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар на труда с цел постигане на баланс между търсене и предлагане.

(Може да изтеглите пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат)


17 май 2017 г.

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени.

(Може да изтеглите пълния текст на позицията в PDF и MS Word формат)


13 май 2017 г.

Отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя Бойко Борисов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно реформите в сектор „Енергетика“.

(Може да изтеглите пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат)


9 май 2017 г.

Писмо до Министър-председателя на Република България относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.


5 май 2017 г.

Писмо до Министър-председателя на Република България относно членството на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).


27 април 2017 г.

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.


5 април 2017 г.

Писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация в подкрепа на предлаганите от Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).


31 март 2017 г.

Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до президента на Република България


30 март 2017 г.

  • Писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение към обществото“;

  • писмо до КЕВР от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП)


10 февруари 2017 г.

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели по механизма, критериите и показателите за определяне на размера на минималната работна заплата в България

Позицията бе представена на среща между работодателските организации днес с министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и синдикатите. Тя е изходна точка за започване на преговорите по изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната.

Вижте ТУК пълен текст на документа.


4 февруари 2017 г.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ внесоха жалба до Върховния административен съд против ПМС №22 от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Изтеглете документа оттук!


19 декември, 2016 г.

НПРО не подкрепят промяната в КТ относно почивните дни, компенсиращи официални и национални празници

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО: Отказ от подкрепа на проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 602-01-79

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Предвид насроченото заседание за второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, в частта на предлаганата компенсация с допълнителни неработни дни на официални празници, отбелязвани в съботен и неделен ден, и негативните становища на 4-те национално представителни работодателски организации и на КНСБ (приложени), отбелязваме отново наличието на:
•противоречие с Конституцията на Република България;
•неспазване на Закона за нормативните актове, поради липсата на количествена оценка на въздействие за свързаната загуба на добавена стойност и БВП;
•нарушаване на Кодекса на труда и конвенции на МОТ за работното време и социалния диалог, доколкото проекта на ЗИД на КТ не е обсъждан в НСТС.

В тази връзка, отново категорично настояваме за оттегляне и отказ от подкрепа на законопроекта при второ гласуване в парламентарна зала.

Приложение: съгласно текста

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Конфедерация на индустриалците и работодателите в България (КРИБ)


16 ноември, 2016 г.

Обръщение на НПРО до политическите сили, държавните институции и гражданите

ОБРЪЩЕНИЕ

на
Национално представителни организации на работодателите
до политическите сили, държавните институции и гражданите

Уважаеми сънародници,

Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно предсрочни избори.

Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход.

Ние приветстваме и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на Президента, което би трябвало да даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на Държавния глава и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

Изразяваме надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство, което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България ще защити репутацията си на устойчива демокрация.

Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.

Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната, поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически подем.
_____
Обръщението е подписано от АИКБ, БСК и КРИБ


11 септември, 2015 г.

Жалба от представителните на национално равнище работодателски организации в България до Европейската комисия с основание чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия)