Изх. № 17-00-19#2/19.04.2018 г.

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ОТНОСНО: Провеждане на среща на ръководно ниво по отворени въпроси на индустриалните отношения и социалния диалог (Ваш № 47-00-1/03.04.2018 г.)

 УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

С настоящото изразявам отново общата подкрепа на работодателските организации, членуващи в АОБР, за провеждане на среща на ръководно ниво до края на м. април, по актуални проблеми на индустриалните отношения и социалния диалог, които имат значимо въздействие върху заплащането и общите условия на труда.

В тази връзка предлагаме да бъде съгласуван следният дневен ред, в съответствие с предложенията на двете страни:

  1. Постигане на двустранна договореност за приемане на механизъм за договаряне и определяне на минималната работна заплата. В тази връзка, очакваме да бъде представена предварително общата позиция на КНСБ и КТ Подкрепа по последния вариант на механизма за МРЗ на МТСП и предложенията на работодателските организации, за което беше поет ангажимент със срок – 20.03.2018 г.
  2. Ускоряване на диалога по необходимите мерки за транспониране на петте рамкови споразумения на европейските социални партньори, посочени във Вашето писмо.
  3. Други приоритетни въпроси, съгласувани между страните преди или по време на провеждане на срещата.

Характерът и досегашният опит от провеждането на двустранни консултации и преговори между национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, предполагат взаимно разбиране и добронамереност, както и отказ от налагане на едностранно вето върху включване в дебата на който и да е въпрос, свързан с интересите на хората на труда и на работодателите и не означава отказ от вече представените приоритети на страните в преговорите.

В съответствие с предишното ни предложение и при постигане на съгласие, първоначалната среща на ръководно ниво следва да бъде продължена от кръг от двустранни срещи на експертно ниво, по график, до постигане на краен резултат по въпросите, включени в дневния ред.

С УВАЖЕНИЕ,

/п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     


Покана от КНСБ

Отговор от АОБР