ДО
Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

КОПИЕ:
Г-ЖА ЛИЛИЯ ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ОПИК 2014-2020

Г-ЖА СМИЛЕНА КОСТОВА
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА
ОПИК 2014-2020

ОТНОСНО: Изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

С настоящото писмо бихме искали да изразим нашето безпокойство по отношение на темповете на изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ (ОПИК), особено предвид факта, че 2020 г. е последната от настоящия програмен период.

  1. През последната година наблюдаваме значително забавяне на хода на изпълнение на ОПИК:
  1. Не се спазват публикуваните в Индикативните годишни работни програми срокове за обявяване на процедурите, въпреки многократното им удължаване.

Последният пример е процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, която бе обявена на 13 февруари т.г. след първоначално публикувания срок м. декември 2018 г. и няколко отлагания, последното от които за м. декември 2019 г. Подобно бе положението и с другите насочени към бизнеса процедури, обявени през 2019 г. Тревожен е и фактът, че нараства времето между провежданото обществено обсъждане и отварянето на процедурите – докато за периода 2015 – 2018 г. това време е било до 2 месеца, през 2019 г. то надвишава 3.5 месеца. Това забавяне е най-сериозно за обявените през 2019 г. процедури от Приоритетна ос 1 на ОПИК „Развитие на иновационни клъстери“ и „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ – 4 и повече месеца.

  1. Все още не е обявено обществено обсъждане на последната предвидена за програмния период по ОПИК касаеща бизнеса процедура „Дигитализация на МСП“.

Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2020 г. процедурата трябва да се обяви през месец март т.г., но този срок няма да бъде спазен, като имаме предвид, че предстои обществено обсъждане и гласуване на процедурата в Комитет за наблюдение. Следва опасност процедурата да не се реализира поради краткото време до края на 2020 г. – крайният срок за сключване на административните договори за Безвъзмездна финансова помощ (БФП), и сроковете за изпълнение на кандидатстване, оценяване, подготовка на документи и сключване на договорите. Така е вероятно да се стигне до неусвояване на планираните за бюджет на процедурата  30 млн. евро.

  1. Забавя се сключването на догорите за БФП по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Класирането по процедурата бе обявено на 15 ноември 2019 г. Изпращането на покани към класираните кандидати за първа група такива започна на  6 януари 2020 г., а за останалите – след 20 януари. Това е 50 и до над 60 дни след обявяване на класирането по процедурата. По всички процедури  по ОПИК в предишните години срокът, в който са изпращани писмата-покани, не е надвишавал две седмици, а сега е практически два месеца. Подписаните договори за повечето класирани от първата група бяха връчени на официална церемония на 18 февруари т.г., въпреки, че не малка част са подписани от бенефициентите още в края на месец януари и началото на февруари. Така реално практическото изпълнение на договорите започва повече от три месеца след обявяване на класирането.

  1. Липсват решения на важни въпроси, а някои от взетите решения не съответстват на интересите на бизнеса:
  1. Все още няма решение за наддоговаряне по процедура  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“:

По процедурата бяха подадени през м. май 2019 г. 1626 проекта и оценени до месец ноември 1532 проекта, от които бяха класирани за финансиране в рамките на бюджета на процедурата 340 проекта. В списъците с резерви са включени 1047 проекта, голяма част от които с много високи качество и съответно оценки. Съгласно публикувана на сайта на ОПИК презентация има налични по Приоритетна ос 2 свободни 16 720 620 евро и прогнозни още 3 205 080 евро. За тяхното предоставяне за финансиране на проекти от резервните списъци е достатъчна обосновка пред КН на ОПИК, който може да вземе решение и с неприсъствено гласуване. До момента не ни е известно такова действие.

Знае се, че остават неизползвани средства по други оси на ОПИК. За прехвърлянето на такива средства към горната процедура трябва да бъде получено разрешение от ЕК, след което да бъде  гласувано на Заседание на КН прехвърлянето на тези средства. Оставащото време за извършване на тези действия и последващо сключване на договори за БФП с кандидати от резервните списъци е критично кратко.

  1. Прекратена бе процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ след изтичане на крайния срок.

Това е първата по ОПИК процедура за полагане основите на иновационна инфраструктура в България. Тя бе обявена след дълговременни сериозни усилия на експертите от Управляващия орган и съгласувания с възможните заинтересовани страни. Съгласуването и структурирането на процедурата продължи повече от година, като бяха разработени няколко различни концепции, които в рамките на редица публични обсъждания с научните среди, бизнеса и администрацията изкристализираха до окончателния вариант на процедурата. До крайния срок за кандидатстване (20 януари 2020) бяха подадени 22 кандидатури от обединения на бизнеса с участие на университети и общини. Процедурата бе прекратена веднага след изтичане на крайния срок за кандидатстване без да е изпълнено нито едно условие от Закона за Управление на Средствата от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове за прекратяване на процедура. На практика бяха обезсмислени значителните усилия на 22-те обединения, подготвили и подали проектите си по отворената по всички правила процедура. В публикуваните за ново обществено обсъждане документи за повторно обявяване на процедурата измененията са минимални – въведени два допълнителни документа. В разрез с това обаче, на членовете на КН бяха изпратени нови Критерии и методология за подбор, които значително променят методиката за оценка на проектните предложения.

Оценяваме усилията на екипа на Главна Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност продължава да работи оперативно с отговорност и съпричастност към бизнеса, но липсват решения и своевременни действия.

Настояваме за провеждане на среща с Вас в най-кратки срокове за обсъждане и набелязване на конкретни действия за разрешаване на горепосочените проблеми.

С уважение,
Кирил Домусчиев
Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ