Публикации от 28 септември 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание
Медия: Дарик Нюз
Заглавие: Клас „прослужено време“ пак е на дневен ред
Медия: Actualno.com
Заглавие: Заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество
Медия: bulgariautre.bg
Заглавие: Промени в Кодекса на труда ще обсъди Тристранния съвет
Медия: Радио Варна
Заглавие: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание
Медия: Вестник Stroitel
Заглавие: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Свикват тристранката утре
Медия: Накратко
Заглавие: НСТС ще проведе заседание
Медия: Novini bg
Заглавие: НСТС ще проведе заседание
Медия: news.data.bg
Заглавие: Тристранката ще обсъди искането на работодателите за премахване на надбавките за трудов стаж
Медия: Шум бг
Заглавие: Обсъждат отпадането на клас „прослужено време“
Медия: Darts news
Заглавие: Тристранният съвет ще разгледа възможността за премахване на добавката за прослужено време
Медия: Телевизия Европа

Предложения на АОБР по проекта на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността

Предложения на АОБР по проекта на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността

Становища, писма, сигнали, жалби

Следва пълният текст на писмо с предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проекта на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността.

Вижте документа в PDF и MS Word формат.


18.09.2017 г.

ДО
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
Г-ЖА СУЛТАНКА ПЕТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с обсъждане на Концепцията за реформиране на системата за експертиза на работоспособността предлагаме на Вашето внимание

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на Асоциация на организациите на българските работодатели
относно Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността

I. Общи положения
1. Въвеждане на принципа за оценка на вид и степен на функционалните увреждания, които са извън типичните за възрастта промени.
Оценката да се прави въз основа на медицинска документация по съответния проблем, проследена в динамика – 3 години назад (която да се изисква от посочения от лицето лекуващ лекар/болница по служебен път), а не по последна епикриза и/или консултации от различни специалисти – 1 месец преди явяване за експертиза.
Необходимо е ускорено въвеждане на електронно здравно досие – основен източник на медицинска информация за лицето.
При разминаване в данните от медицинската документация по съответния проблем да се изисква изследвания и прегледи от доверени лекари на всеки етап от експертизата – като в МЗ, така и при оценка на работоспособността.
2. Въвеждане на International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) като модел за оценка на функционални увреждания, с позитивна и негативна оценка на възможностите на хората с увреждания да изпълняват трудовите си задачи с обхват: оценка на пригодност за конкретното работно място/ длъжност; за основната професия; за общия трудов пазар.
3. Цел на позитивната оценка следва да бъде функционалната дееспособност на ХУ и създаване на възможност за подкрепа за участие в трудовия и социалния живот в обществото.
4. Персонализиране на отговорността на лекарите в цялостния процес на експертизата. Да се предвиди механизъм за контрол на всички етапи от процеса.
5. Експертизата следва да съдържа:
– точно и ясно формулирани препоръки за медицинска и трудова рехабилитация, в това число трудоустрояване с активно участие на представители от работодателите, в това число трудови медици, за определяне на продължителност, обхват и отговорности при трудоустрояване на хората с увреждания в предприятията. Оценка на ефективността на трудоустрояването в процеса на експертизата;
– при последваща оценка на хората с увреждания да се изисква оценка на ефективността от предприетите мерки при лицето по отношение на ефективността от медицинска и/или трудова рехабилитация/трудоустрояване.
6. Финансова подкрепа при адаптиране на работните места за хората с увреждания в рамките на предприятието, както и осигуряване на средства за работодателя при трудова/ професионална рехабилитация.
7. Пенсионно-осигурителната система, основана на оценка на работоспособността, като се прилагат следните правила:
– при възможност лицето да работи 6 и повече часа на ден – няма право на пенсия;
– частична загуба на работоспособност от 3 до 6 часа дневно (за повече от 78 календарни седмици) – има право на частична пенсия (равна на 50% от пенсията за инвалидност);
– при продължителна неработоспособност за професията – изплащане на пълна пенсия за инвалидност, преквалифициране;
– пълна загуба на работоспособност за конкретното работно място(лицето е работоспособно по-малко от 3 часа дневно) – има право на пълна пенсия за инвалидност само след изчерпване на възможностите медицинска и/или трудова рехабилитация.
8. Ясно документирани отговорности на трудовите медици, консултиращи работодатели и работещите относно мерки за адаптиране, трудоустрояване и динамично проследяване на ефекта от предприетите от Работодателя мерки за поддържане на функционалната дееспособност на хората с увреждания.

II. Предложения за обхват и съдържание на медицинската експертиза
1. В Наредба за медицинската експертиза да се регламентират :
– нова методология за оценка на вида и степента на увреждане, а не на характерни за възрастта заболявания;
– изисквания за съвместимост на оценката с International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF);
– персонализиране на отговорността на лекарите, извършващи оценката по увреждания;
– необходимост и препоръки за медицинска рехабилитация;
– определяне на знаците според вид и степен на увреждане – /знак за незрящ, за невъзможност за самостоятелно придвижване, за глух и т.н./, които определят по-нататък последващата оценка за социална подкрепа.

III. Предложения на експертизата на работоспособността
1. КЕР трябва да формулира еднозначни и ясни указания за работодателя какви дейности може и какви не може да извършва лицето с установените увреждания.
2. КЕР трябва да даде отговор на следните въпроси:
а) има ли пълна загуба на работоспособността за конкретното работно място/ професия/общия трудов пазар (100%);
б) има ли ресурс за изпълнение на трудовите задачи/професията и при какви условия (времетраене на работното време, ергономични условия, изисквания към работната среда и др.);
в) при липса на възможност за трудоустрояване в предприятието следва да се прави оценка от социолози, психолози, ергономи, трудови медици и др. относно възможности за преквалификация /трудова рехабилитация/ или насочване към предприятия за инвалиди – ТПК.

IV. Предложения за трудоустрояване
1. Ако предприятието (комисията по трудоустрояването) прецени, че не може да изпълни препоръките на КЕР, Работодателят има право да обжалва решението на Комисията с мотиви.
2. С наредбата за трудоустрояване ясно да се регламентират отговорностите на всички заинтересовани страни в процеса относно функции, задачи, оценка от ефективността на предприетите мерки, в т.ч. на трудовия медик.
3. Да се регламентират финансовите ангажименти на осигурителния институт за:
– доплащане на лицето на компенсация до размера на работната заплата за пълно работно време – работодателят заплаща действително отработеното време, а остатъка до 8 часа – НОИ.
4. Да се предложат законодателни промени за осигуряване на финансови средства за подкрепа на Работодателя при необходимост от адаптиране на работната среда и за преквалификация на лицата с трайно намалена работоспособност, ако е възможно в самото предприятие.
5. Необходимо е да се ревизира законовата и поднормативна база, касаеща местата за трудоустрояване на ХУ в предприятията. Да се прецизира необходимостта от работни места за трудоустроени в рискови предприятия и за рискови професии.

V. Считаме за необходимо да бъдем текущо информирани за предложенията за нормативни промени и да бъде осигурено участието на наши експерти в обсъждането им.

С УВАЖЕНИЕ,

за „АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ”:

Васил Велев – председател на УС

за „БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС”

Божидар Данев – изпълнителен председател

за „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”

Цветан Симеонов – председател на УС

за „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС”

Кирил Домусчиев – председател на УС

Публикации от 19 септември 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Заради шоковото увеличение на таксите за пренос на газ бизнесът сезира ЕК
Медия: Actualno.com
Заглавие: Бизнесът ще сезира ЕК за шоковото увеличение на таксите за пренос на газ
Медия: Сега
Заглавие: Бизнесът ще сезира ЕК за шоковото увеличение на таксите за пренос на газ
Медия: Инсмаркет

Публикации от 18 септември 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Удрят крадците на ток с 12 сметки на по-висока цена
Медия: Монитор
Заглавие: Бизнесът скочи на „Булгартрансгаз“: Продължава монополния тормоз над икономиката
Медия: Банкеръ
Заглавие: Работодателски организации предлагат да се отложи приемането на новите цени на газа
Медия: БТА
Заглавие: Работодателските организации недоволни от КЕВР и „Булгартрансгаз“
Медия: news.bg
Заглавие: Работодателски организации предлагат да се отложи приемането на новите цени на газа
Медия: БТА
Заглавие: Бизнесът иска отлагане на новите цени за газов пренос
Медия: Econ.bg
Заглавие: Работодателите недоволни от КЕВР и „Булгартрансгаз“
Медия: bulgariautre.bg
Заглавие: Бизнесът иска отлагане на новите цени за газов пренос
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Работодателите обвиниха „Булгартрансгаз“ в неясно пазарно поведение
Медия: Икономика
Заглавие: Работодателите се обединиха срещу шоковите такси на „Булгартрансгаз“
Медия: Сега

Работодателските организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица

Работодателските организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица

Становища, писма, сигнали, жалби

15.09.2017

В деловодството на Народното събрание днес бе внесена позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно законопроект за регламентиране на абсолютна давност за вземанията срещу физически лица.

Представителните на национално равнище работодателски организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица. В тази връзка те предлагат по законодателен път да бъде уреден институтът на фалит на физическите лица, като законовите разпоредби следва да регламентират:

1. субектите, които имат право да инициират производството (длъжникът, синдикът, кредиторът/ите);
2. задълженията, които са изключени от обхвата на производството за обявяване на физическо лице във фалит;
3. предпоставките за откриване на производството (например извънсъдебно съставяне на погасителен план за изплащане на задълженията);
4. компетентния съд, пред който се развива производството;
5. сроковете за постановяване на актовете по производството;
6. срока, за който се обявява, че лицето е във фалит;
7. срока, в който да се съблюдава добросъвестността на длъжника преди производството да приключи с окончателен съдебен акт за освобождаване от задължение.

Чрез председателя на 44-то Народно събрание Димитър Главчев и председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, до които е адресирана позицията, те призовават народните представители да отхвърлят изцяло предложенията в посочените законопроекти за въвеждане на абсолютна давност от 10 години за вземанията срещу физически лица и да вземат предвид необходимостта от въвеждането на производство за обявяване във фалит на физическите лица, като обсъдят изложените съображения и предприемат конкретни законодателни действия в тази насока.

Вижте пълния текст на документа.

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“

Становища, писма, сигнали, жалби

 15.09.2017

Днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесе в КЕВР и публично оповести своя позиция относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“.

„Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи“, се казва в позицията. „В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе „входно-изходния модел“. Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г.“

Работодателите заявяват, че не оспорват „входно-изходния модел“, но са против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това.

В тази връзка те предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

За повече информация, вижте пълния текст на документа.

Публикации от 11 септември 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Едрият бизнес започна нова атака срещу добавката „прослужено време“
Медия: Велика България
Заглавие: Бизнесът с „кърваво“ писмо за стажа и до президента, искат отмяна на надбавките към заплатата за прослужени години
Медия: Вестник Вяра
Заглавие: Бизнесът с „кърваво“ писмо за стажа и до президента
Медия: Vlastta.com
Заглавие: Бизнесът с „кърваво“ писмо за стажа и до президента
Медия: Petel bg
Заглавие: Бизнесът не мирясва за стажа
Медия: Финанси България
Заглавие: Бизнесът иска от президента да се отмени класа за прослужено време
Медия: Вевести.бг
Заглавие: Едрият бизнес започна нова атака срещу добавката „прослужено време“
Медия: Епицентър

Публикации от 8 септември 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите пак искат отмяна на надбавките за стаж, били незаконни
Медия: Дневник
Заглавие: Бизнесът против допълнителните възнаграждения от МС
Медия: Economymagazine.bg
Заглавие: Работодателите искат правителството да не определя допълнителни възнаграждения
Медия: Икономика
Заглавие: Работодателите пак искат отмяна на надбавките за стаж, били незаконни
Медия: Шум бг
Заглавие: Работодателите пак настояват за отмяна на надбавките за стаж
Медия: Банкеръ
Заглавие: Работодателите пак искат отмяна на надбавките за стаж, били незаконни
Медия: Econ.bg
Заглавие: Бизнесът поднови битката си срещу добавката за стаж
Медия: Сега