Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е обединение на представителните организации на работодателите на национално равнище в Република България.

АОБР е доброволна организация и има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси. АОБР не е юридическо лице и е независима от всички държавни и недържавни органи и организации, с изключение на своите членове.

АОБР има за основна цел укрепване и развитие на сътрудничеството между своите членове и представляване на техните интереси. За постигане на тази цел АОБР работи в следните насоки:

  • Създава условия за постоянен контакт между своите членове;
  • Съдейства за осъществяване на постоянен обмен на мнения и консултации между членовете си по всички въпроси от взаимен интерес;
  • Съдейства за изграждане и излизане с общи позиции пред компетентните органи и организации по въпроси, засягащи интересите на работодателите, както и при вземането на решения, стимулиращи развитието на свободното предприемачество, стопанската инициатива и пазарната икономика;
  • Работи за установяване и поддържане на отношения на лоялна конкуренция между българските работодатели;
  • Оказва съдействие на членовете си при разрешаване на възникнали между тях спорове.