Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

Становища, писма, сигнали, жалби

Изх.№ 05-06-3/23.05.2018 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Известно е, че системата на здравеопазването в страната, в т.ч. превенцията на здравето на населението, се основава на ежемесечните осигурителни вноски на работещи и работодатели. Отделно и за сметка на работодателите са разходите за предпазване на работещите от професионалните рискове – периодичните профилактични прегледи, разходите за трудоустрояване, адаптиране на работното място и вграждане на лицата с намалена работоспособност в трудовия процес, подобряване на условията на труд и др.

В момента работни групи, определени с Ваши заповеди, разработват проекти на Наредби за изменение на Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и поддържане на устойчива дееспособност на работещите.

Във връзка с това и за да се постигнат най-добрите нормативни решения предлагаме:

 1. Ясно да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани от работодателя във връзка с условията на труд.
 2. Обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически проверени норми.

Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на лекарите, извършващи прегледите във връзка с условията на труд (отразени в Наредба №3/1987 г.),  е доказано неефективен и не съответства на подхода и практиката на превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските страни, които не са членове на ЕС.

Смятаме за необходимо при предстоящите изменения и допълнения в горепосочените наредби да се вземат предвид установените в законодателството и практиките на Европейските страни принципи:

 1. Не подлежат на предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд кандидатите за работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.
 2. От обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са изключени прегледите от специалист вътрешни болести/обща медицина, извършвани от ОПЛ. За сметка на работодателя са само прегледите във връзка с условията на труд.
 3. За всеки от рисковите фактори при работа са разработени и утвърдени стандарти за обхвата, съдържанието и начина на провеждане и документиране на прегледа и изследванията. Те са насочени към  разкриване в ранен стадий на свързани с условията на труд  заболявания. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.
 4. Заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия лекар (Чл.16 (1) от Препоръка 171 на МОТ).

У нас правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. и тези заключения и препоръки се дават по имейл или факс, въз основа на  документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.

 1. Честотата на профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се определя въз основа на съвременните медицински познания и статистически проверки. У нас тя е значително по-висока от установената в европейските страни.
 2. Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар, притежаващ специфични  познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и познания за конкретните условия на работа.

Във всички европейски страни тези прегледи се извършват от трудовите медици, като при необходимост (посочена в съответния стандарт) работещият се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина.

У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над 85 dB – от трима специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“ с ЕКГ и изследване на слуха.

 1. Регламентира се ясно в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това последствия за работещия и работодателя) и кои са препоръчителни, на които работещият се явява по свой избор.
 2. В нормативните актове са записани ясно задълженията и отговорностите на работодателите и работещите, във връзка с организирането и участието в прегледите и изследванията, и на лекарите – за пропуски и неадекватни препоръки към работодателя.

Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина и с представители на МЗ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Считаме, че моментът е важен за бъдещето на превенцията на здравето на работещите и за поддържане на тяхната работоспособност.

Във връзка това предлагаме:

 1. Профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват и периодичност и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.
 2. Да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея.

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     

 

Публикации от 23 май 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите искат стандарти за трудовата медицина
Медия: Дейли Прес
Заглавие: Работодателите искат стандарти за профилактичните прегледи на работниците
Медия: news.bg
Заглавие: Всеки пети работник у нас може да идва извън ЕС
Медия: Сега
Заглавие: Грешните политически решения в енергетиката може да струват милиарди долари
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: Трябват нови регламенти за здравна профилактика
Медия: clinica.bg
Заглавие: Бизнесът е против дублирането при плащането на профилактичните прегледи
Медия: Дневник
Заглавие: Работодателски организации предлагат нормативни промени, свързани с трудовата медицина
Медия: БТА
Заглавие: Бизнесът против профилактичните прегледи на служителите да се дублират с тези, поети от НЗОК
Медия: Здраве.нет

 

Публикации от 30 април 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Бизнесът е нетърпелив за енергийните реформи
Медия: Mediapool
Заглавие: Бизнесът призова президента да пусне бързо Закона за енергетиката
Медия: Сега
Заглавие: АОБР моли евродепутати да помогнат за произнасянето на ЕК по казуса с американските централи
Медия: Publics
Заглавие: АОБР пише до президента с молба за ускорено обнародване на промените в Закона за енергетиката
Медия: Publics
Заглавие: Работодателите искат по-бърз отговор от ЕК за американските централи
Медия: Икономика
Заглавие: Работодателите настояват за бързо обнародване на променения Закон за енергетиката в писмо до президента
Медия: 3е news
Заглавие: АОБР иска съдействие от българските евродепутати за по-бърз отговор от ЕК по казуса с американските ТЕЦ
Медия: 3е news
Заглавие: Работодателите са притеснени от президентско вето върху Закона за енергетиката
Медия: Икономика
Заглавие: Работодателите искат по-бърз отговор от ЕК за американските централи
Медия: Vlastta.com
Заглавие: Работодателите искат от евродепутатите да накарат ЕК да каже по-бързо за американските централи
Медия: Actualno.com
Заглавие: Бизнесът се обърна към президента
Медия: Petel bg
Заглавие: Българските работодатели притеснени от президентско вето върху Закона за енергетиката
Медия: Nbox
Заглавие: Работодателите с молба по жалба до ЕК за неправомерна помощ за ТЕЦ
Медия: news.bg
Заглавие: Бизнесът се обърна към президента
Медия: Novini bg
Заглавие: Работодателите притеснени от президентско вето върху Закона за енергетиката
Медия: news.data.bg
Заглавие: Работодателите притеснени от президентско вето върху Закона за енергетиката
Медия: Novini bg
Заглавие: Работодателите призовават промените в Закона за енергетиката за влязат в сила по-бързо
Медия: Икономист
Заглавие: Бизнесът се обърна към президента
Медия: news.data.bg
Заглавие: ИСКРИ В ЕФИР! Бивш министър и синдикалистка в горещ спор за пазара на труда! Има ли нужда от инженери и тайландски масажистки
Медия: ПИК
Заглавие: Работодателите притеснени от президентско вето върху Закона за енергетиката
Медия: Faktor bg

 

АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-27/30.04.2018 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:

Г-Н АСИМ АДЕМОВ

Г-Н НЕДЖМИ АЛИ

Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ

Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ

Г-ЖА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА

Г-Н АНДРЕЙ КОВАЧЕВ

Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ

Г-Н ИЛХАН КЮЧУК

Г-ЖА ЕВА МАЙДЕЛ

Г-Н СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА

Г-Н МОМЧИЛ НЕКОВ

Г-Н АНДРЕЙ НОВАКОВ

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

Г-Н ЕМИЛ РАДЕВ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Г-Н ВЛАДИМИР УРУЧЕВ

 

ОТНОСНО: Жалба на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до ЕК, за нарушение правото на общността по чл. 87,§ 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) относно държавните помощи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С жалба от 14 януари 2017 г. до Европейската комисия представителните организации на национално равнище  –  Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели, сигнализираха Комисията за неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество („НЕК“ ЕАД) на електрическа енергия от „Ей и ЕС ЗС Марица Изток 1“ ЕООД  и „Контур Глобал Марица изток 3“.

Съгласно сключения на 13.06.2001 г. договор, „НЕК“ ЕАД се задължава да изкупува дългосрочно произведената от двете енергопроизводителни дружества електрическа енергия, при условия и цени, които поставят тези електрически централи в по-изгодно икономическо положение спрямо останалите производители на ел. енергия в България.

Посочените договорни условия са нарушение на правото на общността по всички критерии за неправомерна държавна помощ, на чл. 107 ал.1 от Договора за функциониране на ЕС. Ежегодно двете централи изземват 486 млн. лева от домакинствата и бизнеса в България чрез високите си преференциални цени за произвежданата от тях ел. енергия.

До настоящия момент Комисията все още не се е произнесла по молбата ни за установяване на нарушение на чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

Като председателстващ Асоциацията на организациите на българските работодатели, се обръщам към Вас с молба да съдействате за произнасяне от Европейската комисия по поставения проблем.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

 

АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-26/30.04.2018 г.

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: ОБНАРОДВАНЕ НА ПРИЕТИЯ НА 26.04.2018 Г. ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Либерализацията на пазара на електроенергия у нас започна през 2004 година. От гледна точка на съотношението потребители-производители имаме асиметрична либерализация. На свободния пазар участват основно два производителя – АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2, и рядко – Националната електрическа компания, докато потребителите на пазара са над 50 хиляди фирми. Несъвършенството идва в резултат на факта, че останалите производители получават различни видове субсидии, събирани чрез фиксирана компонента в крайната цена на електроенергията, наречена „Задължения към обществото“. Такива производители са ВЕИ, когенерациите и т. нар. американски централи. В тази връзка, всяка година се събират около 1,5 млрд. лева „ангария“ или помощи за изплащане на субсидиите на тези производители. През миналата година едва около 50% от потребената електроенергия се търгуваше на свободния пазар. По една или друга причина следващата по-голяма стъпка в либерализацията на пазара се отлагаше 14 години.

Българските работодатели от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), изразяват категорична подкрепа на стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия, една от които бе последната промяна в Закона за енергетика, приета на 26 април 2018 г. Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 г. Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване в съответствие с най-добрите европейски практики.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производителите, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени.

България изнася стоки за над 52,2 млрд. лева при 98,6 млрд. лева БВП. Износът ни се осъществява в условията на жестока конкуренция. На тези пазари никой няма преференции, няма субсидии. Ръстът на БВП за 2017 г.  е  3,6%. Това е с един процентен пункт над средноевропейския, но в същото време има 11 държави с по-висок ръст. Казваме това, за да подчертаем думата „конкуренция“, която не всички осъзнават. Затова нашата енергетика трябва да върви към пазарни отношения. Иначе сме обречени на „вечни“ субсидии, преференции, ангарии, а икономиката ще има воденичен камък на врата. Да, енергетиката също е част от нашата икономика, но все още е далеч от пазарни отношения.

Промените в закона изискват и пренотификация на механизма за изплащане на субсидиите за ВЕИ, чрез „договори за премия“. Държим да подчертаем, че общият размер на субсидиите няма да се промени. Затова сме убедени и от нашия опит в работата с DG Competition, че пренотификацията ще отнеме  1-2 месеца. Припомняме, че нотификацията на изплащаните в момента преференциални цени за ВЕИ инсталациите бе получена през 2016 година (вместо през 2011 г.) и отне една година, но се забави толкова, защото трябваше КЕВР и МЕ да събират данни за години назад. Що се отнася до нотификацията на държавната помощ за когенерациите – тя още не е стартирала, а се плаща повече от 10 години.   Срещу преференциите на комбинираните производители на ток и парно има разследване на ЕК срещу България. „Зелени“ европейци алармираха ЕК и тече разследване. Тази нотификация трябва да бъде довършена. Новоприетият закон е една възможност и причина да се вкара ред в енергетиката и по тези въпроси.

Искаме да изразим и пълното несъгласие с идеите за нови, по-големи размери на преференциите за така наречените малки ВЕИ-та. Такива предложения в закона справедливо не бяха подкрепени на второ четене на ЗИД на ЗЕ в пленарна зала. Тези инсталации са получили двойно държавна помощ – чрез преференциална цена за изкупуване на тяхната електроенергия и субсидии от ДФ Земеделие. Министерството на земеделието изнесе данни през 2015 година, че в повечето случаи инвестициите им се изплащат още между 5-тата и 7-мата година. Напомняме и разследването на ЕК срещу България за малките ВЕИ-та, заради двойното им финансиране и недопустима държавна помощ. По казуса за възстановяване на високи преференциални цени има и решение на КС по дело 12/2016 година.

УВАЖАЕМИ ГОПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

напомняме още, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената в резултат на неправилни енергийни политики и/или корупционни практики такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството, а и с политическите сили, за мораториум върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени. Въпреки това, станахме свидетели на зле прикрито лобиране от депутати от една политическа сила за ново източване на портфейлите на битовите и стопански потребители чрез включване в микса за регулиран пазар на нови генерации с преференциални цени (три пъти над пазарните). С приетия нов Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетика тези опити са обречени на неуспех. Сега е важно бързото влизане на закона в сила, за да имат КЕВР и МЕ достатъчно време да се подготвят за новия регулаторен период от 01.07.2018 г. Затова си позволяваме да отправим молба към Вас за по-бързо обнародване на ЗИД на ЗЕ. На Ваше разположение сме за допълнителна информация при необходимост.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

Публикации от 26 април 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите искат спешно да се приемат промените в Закона за енергетиката
Медия: Vlastta.com
Заглавие: ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ! Назряват нови протести за цената на тока
Медия: ПИК
Заглавие: В Шумен ще се проведе Панорама на средните училища
Медия: Фокус радио
Заглавие: ЕК все още няма решение за дългосрочните договори с американките ТЕЦ Заради това и не се водят преговори с двете централи
Медия: Икономист
Заглавие: Готвят се масови протести за цената на тока
Медия: Petel bg
Заглавие: АОБР: Ще има протести, ако не се приемат промените за ТЕЦ-овете „Варна“, „Бобов дол“ и „Марица 3“
Медия: Publics
Заглавие: Работодатели с отворено писмо до парламента заради тока
Медия: KMETA.BG
Заглавие: Готвят се масови протести за цената на тока
Медия: news.data.bg
Заглавие: АОРБ: Парламентът да приеме поправката КЕВР да не допуска поизводители на скъп ток на регулирания пазар, иначе протести
Медия: 3е news
Заглавие: Готвят се масови протести за цената на тока
Медия: Novini bg
Заглавие: Бизнесът скочи срещу исканията на ТЕЦ-ове да продават по-скъп ток за бита
Медия: Инфообзор
Заглавие: Васил Велев: Трябва да се спрат разхищенията и злоупотребите в енергетиката
Медия: Novini bg
Заглавие: Все пак енергийният регулатор ще одобрява сделки
Медия: Mediapool
Заглавие: Заетост за хора с увреждания
Медия: Tv plus
Заглавие: Васил Велев: Трябва да се спрат разхищенията и злоупотребите в енергетиката
Медия: news.data.bg
Заглавие: Лидер на работодателите разкри пред БЛИЦ разхищенията в държавната енергетика и активната роля на синдикатите в това престъпление
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: Властта натресе на КЕВР отговорността за енергийни сделки
Медия: Mediapool
Заглавие: Лидер на работодателите разкри пред разхищенията в държавната енергетика и активната роля на синдикатите в това престъпление
Медия: Политиката
Заглавие: По-висока цена за въглищата на „Мини Марица-изток“, по-скъп ток за потребителите
Медия: Икономика
Заглавие: Бизнесът срещу ТЕЦ-овете: Ще вдигнат тока с 20%, излизаме на протест
Медия: Banks.dir.bg

 

Публикации от 25 април 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Социалните партньори отново не се разбраха за вноса на работници от трети страни
Медия: Телевизия Европа
Заглавие: Отворено писмо на АОБР относно наложителни промени в Закона за енергетика
Медия: Българска стопанска камара
Заглавие: Отворено писмо на АОБР относно наложителни промени в Закона за енергетика
Медия: Асоциация на индустриалния капитал в България
Заглавие: Работодателите плашат с нови протести срещу високи цени на тока
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: Няма решение за неправомерна държавна помощ, ЕК още събира данни по казуса с американските ТЕЦ
Медия: 3е news
Заглавие: Отворено писмо относно наложителни промени в Закона за енергетика
Медия: КРИБ
Заглавие: Синдикатът „Подкрепа“ остана сам срещу новите правила за Синя карта
Медия: Икономика
Заглавие: Работодателите искат НС да приеме поправката „Добрев“ в енергийния закон
Медия: news.bg
Заглавие: АОБР: Парламентът да приеме промените в Закона за енергетика
Медия: Политиката
Заглавие: ТЕЦ „Варна“, „Бобов дол“ и „Марица 3“ няма да произвеждат за регулирания пазар Според поправка в Закона цените на производителите не трябва да надхвърля с повече от 10 на сто прогнозната цена за периода
Медия: Икономист
Заглавие: Работодателите с позиция за промени в Закона за енергетиката
Медия: Агенция Стандарт
Заглавие: Работодателите искат спешно да се приемат промените в Закона за енергетиката
Медия: Икономика
Заглавие: От АОБР настояват да се подкрепи предложена в Закона за енергетиката поправка на второ четене
Медия: Novini bg
Заглавие: Работодателските организации подкрепят предложенията за промени при трудовата миграция
Медия: Скат
Заглавие: В отворено писмо до НС от АОБР настояват да се подкрепи предложена в Закона за енергетиката поправка на второ четене
Медия: БТА
Заглавие: АОБР: Парламентът да приеме промените в Закона за енергетика
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: От АОБР настояват да се подкрепи предложена в Закона за енергетиката поправка на второ четене
Медия: news.data.bg

ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
 

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно наложителни промени в Закона за енергетика

Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица 3“, Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над 330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%.

За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява Народното събрание да подкрепи утре (26 април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата вчера (24 април 2018 г.) от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян Добрев.

Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР, че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, поради противоречивата съдебна практика.  Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива пазарна цена, цена, която да не натоварва ненужно сметките на домакинствата.

АОБР напомня, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов, а и с политическите сили, за мораториум върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени. Въпреки това сме свидетели на зле прикрито лобиране от депутати от една политическа сила за ново източване на портмонетата на гражданите от посочените 3 централи!

АКО ТОВА СЕ ДОПУСНЕ ОТНОВО, ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ!!!

ТОЗИ ПЪТ ГРАЖДАНИ И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНО!!!

 

______________

Приложение – заявленията на трите ТЕЦ-а от сайта на КЕВР