Позиция на АОБР относно цената на електроенергията

Позиция на АОБР относно цената на електроенергията

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, Цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент „Пазар ден напред“ за ден на доставка 3 юли 2019 г., е най-високата в Европа – базовата цена за мегаватчас достигна 195,40 лв., при цени на офпик и пик - съответно 144,08 лв. и 246,72 лв. Това ценово ниво надхвърля средноевропейското 2 пъти, а спрямо пазарите с най-развити икономики – Германия и Франция превишението е 3 пъти! Това отдавна не е изолиран случай само в един пазарен ден – сигнализирали сме многократно с конкретни данни. Системно от началото на 2019 г. или 183 последователни дни средната цена на електроенергията за индустрията в България е по-висока от тази във вече споменатите Германия и Франция, че и Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария. А…
Read More
Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения

Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения

Новини
ДО Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ДО Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ    ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (СИГН. № 902-01-29). УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА, От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че внесения на 06.06.2019 г. в Народното събрание на Република България нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) сериозно ще навреди на икономическите интереси на представляваните от нас фирми и организации и ще урони имиджа на България като страна с добър инвестиционен климат. Съгласно изказаните мотиви основната цел на законопроекта е да транспонира…
Read More
Писмо на АОБР до изпълнителния директор на НЕК ЕАД

Писмо на АОБР до изпълнителния директор на НЕК ЕАД

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД КОПИЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това. Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от…
Read More
Позиция на АОБР относно малките производители на енергия от ВЕИ

Позиция на АОБР относно малките производители на енергия от ВЕИ

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за неприемливи претенциите на допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия от ВЕИ“. Напомняме, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации: По Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. Чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ. Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират. Въпреки санкциите от ЕК! Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране…
Read More
ЗИД на Закона за българското гражданство

ЗИД на Закона за българското гражданство

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО МАРИЯНА НИКОЛОВА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ДАНАИЛ КИРИЛОВ - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство   УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА, УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с настоящото становище изразява своето мнение в контекста на общественото обсъждане на ЗИД на Закона за българското гражданство, публикуван на 21.03.2019 г. в Портала за обществени консултации. Настоящият документ представя анализ на актуалното състояние на уредбата и необходимостта от промени с оглед на констатираните несъвършенства в производството по придобиване на българско гражданство. Подробно се разглежда целият ЗИДЗБГ в аспекта на идентифицирани проблеми и предложени съответни мерки за отстраняването им, включително мотивите, които аргументират конкретните промени. Анализират се и резултатите от извършената Оценка на въздействието. Прави се предложение за нови промени, адекватни на…
Read More
Писмо на АОБР относно цените на електроенергията

Писмо на АОБР относно цените на електроенергията

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАEМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, Национално представителните работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове осигуряват работа на 82% от наетите в България и създават 86 % от брутната добавена стойност в страната, с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на електроенергийната борса. Нашите производства са изложени на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията. Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и НЕК…
Read More
Проект на Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Проект на Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ: Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите приветстват инициативата на Министерски съвет за навременна подготовка на нормативната рамка, която да ръководи работата по програмиране на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. Считаме, че представеният проект може да бъде съществено подобрен посредством прецизиране и доработване на част от текстовете, свързани със спазването на принципа на партньорство в цялостният процес на координация. Проектът на ПМС делегира основните функции…
Read More
Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народно събрание

Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народно събрание

Новини
ДО: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НАРОДНО СЪБРАНИЕ  Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ| КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ОТНОСНО: Спешно приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  На 04-и април 2019 г. беше приет на първо гласуване в пленарна зала на Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика със Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019. Законопроектът предвижда съществени реформи в електроенергийния сектор, включващи отпадането на таксата върху износа на електроенергия, излизането на 372 нови производители от ВЕИ и ВЕКП на свободен пазар, определяне на прогнозна месечна разполагаемост на обществения доставчик и др. Текстовете предвиждат промените да влязат в сила от 01-и юли 2019 г, като до тази дата трябва да са…
Read More