Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

Становища, писма, сигнали, жалби

Изх.№ 05-06-3/23.05.2018 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Известно е, че системата на здравеопазването в страната, в т.ч. превенцията на здравето на населението, се основава на ежемесечните осигурителни вноски на работещи и работодатели. Отделно и за сметка на работодателите са разходите за предпазване на работещите от професионалните рискове – периодичните профилактични прегледи, разходите за трудоустрояване, адаптиране на работното място и вграждане на лицата с намалена работоспособност в трудовия процес, подобряване на условията на труд и др.

В момента работни групи, определени с Ваши заповеди, разработват проекти на Наредби за изменение на Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и поддържане на устойчива дееспособност на работещите.

Във връзка с това и за да се постигнат най-добрите нормативни решения предлагаме:

 1. Ясно да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани от работодателя във връзка с условията на труд.
 2. Обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически проверени норми.

Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на лекарите, извършващи прегледите във връзка с условията на труд (отразени в Наредба №3/1987 г.),  е доказано неефективен и не съответства на подхода и практиката на превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските страни, които не са членове на ЕС.

Смятаме за необходимо при предстоящите изменения и допълнения в горепосочените наредби да се вземат предвид установените в законодателството и практиките на Европейските страни принципи:

 1. Не подлежат на предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд кандидатите за работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.
 2. От обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са изключени прегледите от специалист вътрешни болести/обща медицина, извършвани от ОПЛ. За сметка на работодателя са само прегледите във връзка с условията на труд.
 3. За всеки от рисковите фактори при работа са разработени и утвърдени стандарти за обхвата, съдържанието и начина на провеждане и документиране на прегледа и изследванията. Те са насочени към  разкриване в ранен стадий на свързани с условията на труд  заболявания. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.
 4. Заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия лекар (Чл.16 (1) от Препоръка 171 на МОТ).

У нас правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. и тези заключения и препоръки се дават по имейл или факс, въз основа на  документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.

 1. Честотата на профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се определя въз основа на съвременните медицински познания и статистически проверки. У нас тя е значително по-висока от установената в европейските страни.
 2. Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар, притежаващ специфични  познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и познания за конкретните условия на работа.

Във всички европейски страни тези прегледи се извършват от трудовите медици, като при необходимост (посочена в съответния стандарт) работещият се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина.

У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над 85 dB – от трима специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“ с ЕКГ и изследване на слуха.

 1. Регламентира се ясно в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това последствия за работещия и работодателя) и кои са препоръчителни, на които работещият се явява по свой избор.
 2. В нормативните актове са записани ясно задълженията и отговорностите на работодателите и работещите, във връзка с организирането и участието в прегледите и изследванията, и на лекарите – за пропуски и неадекватни препоръки към работодателя.

Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина и с представители на МЗ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Считаме, че моментът е важен за бъдещето на превенцията на здравето на работещите и за поддържане на тяхната работоспособност.

Във връзка това предлагаме:

 1. Профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват и периодичност и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.
 2. Да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея.

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     

 

АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-27/30.04.2018 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:

Г-Н АСИМ АДЕМОВ

Г-Н НЕДЖМИ АЛИ

Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ

Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ

Г-ЖА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА

Г-Н АНДРЕЙ КОВАЧЕВ

Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ

Г-Н ИЛХАН КЮЧУК

Г-ЖА ЕВА МАЙДЕЛ

Г-Н СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА

Г-Н МОМЧИЛ НЕКОВ

Г-Н АНДРЕЙ НОВАКОВ

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

Г-Н ЕМИЛ РАДЕВ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Г-Н ВЛАДИМИР УРУЧЕВ

 

ОТНОСНО: Жалба на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до ЕК, за нарушение правото на общността по чл. 87,§ 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) относно държавните помощи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С жалба от 14 януари 2017 г. до Европейската комисия представителните организации на национално равнище  –  Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели, сигнализираха Комисията за неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество („НЕК“ ЕАД) на електрическа енергия от „Ей и ЕС ЗС Марица Изток 1“ ЕООД  и „Контур Глобал Марица изток 3“.

Съгласно сключения на 13.06.2001 г. договор, „НЕК“ ЕАД се задължава да изкупува дългосрочно произведената от двете енергопроизводителни дружества електрическа енергия, при условия и цени, които поставят тези електрически централи в по-изгодно икономическо положение спрямо останалите производители на ел. енергия в България.

Посочените договорни условия са нарушение на правото на общността по всички критерии за неправомерна държавна помощ, на чл. 107 ал.1 от Договора за функциониране на ЕС. Ежегодно двете централи изземват 486 млн. лева от домакинствата и бизнеса в България чрез високите си преференциални цени за произвежданата от тях ел. енергия.

До настоящия момент Комисията все още не се е произнесла по молбата ни за установяване на нарушение на чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

Като председателстващ Асоциацията на организациите на българските работодатели, се обръщам към Вас с молба да съдействате за произнасяне от Европейската комисия по поставения проблем.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

 

АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-26/30.04.2018 г.

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: ОБНАРОДВАНЕ НА ПРИЕТИЯ НА 26.04.2018 Г. ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Либерализацията на пазара на електроенергия у нас започна през 2004 година. От гледна точка на съотношението потребители-производители имаме асиметрична либерализация. На свободния пазар участват основно два производителя – АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2, и рядко – Националната електрическа компания, докато потребителите на пазара са над 50 хиляди фирми. Несъвършенството идва в резултат на факта, че останалите производители получават различни видове субсидии, събирани чрез фиксирана компонента в крайната цена на електроенергията, наречена „Задължения към обществото“. Такива производители са ВЕИ, когенерациите и т. нар. американски централи. В тази връзка, всяка година се събират около 1,5 млрд. лева „ангария“ или помощи за изплащане на субсидиите на тези производители. През миналата година едва около 50% от потребената електроенергия се търгуваше на свободния пазар. По една или друга причина следващата по-голяма стъпка в либерализацията на пазара се отлагаше 14 години.

Българските работодатели от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), изразяват категорична подкрепа на стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия, една от които бе последната промяна в Закона за енергетика, приета на 26 април 2018 г. Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 г. Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване в съответствие с най-добрите европейски практики.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производителите, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени.

България изнася стоки за над 52,2 млрд. лева при 98,6 млрд. лева БВП. Износът ни се осъществява в условията на жестока конкуренция. На тези пазари никой няма преференции, няма субсидии. Ръстът на БВП за 2017 г.  е  3,6%. Това е с един процентен пункт над средноевропейския, но в същото време има 11 държави с по-висок ръст. Казваме това, за да подчертаем думата „конкуренция“, която не всички осъзнават. Затова нашата енергетика трябва да върви към пазарни отношения. Иначе сме обречени на „вечни“ субсидии, преференции, ангарии, а икономиката ще има воденичен камък на врата. Да, енергетиката също е част от нашата икономика, но все още е далеч от пазарни отношения.

Промените в закона изискват и пренотификация на механизма за изплащане на субсидиите за ВЕИ, чрез „договори за премия“. Държим да подчертаем, че общият размер на субсидиите няма да се промени. Затова сме убедени и от нашия опит в работата с DG Competition, че пренотификацията ще отнеме  1-2 месеца. Припомняме, че нотификацията на изплащаните в момента преференциални цени за ВЕИ инсталациите бе получена през 2016 година (вместо през 2011 г.) и отне една година, но се забави толкова, защото трябваше КЕВР и МЕ да събират данни за години назад. Що се отнася до нотификацията на държавната помощ за когенерациите – тя още не е стартирала, а се плаща повече от 10 години.   Срещу преференциите на комбинираните производители на ток и парно има разследване на ЕК срещу България. „Зелени“ европейци алармираха ЕК и тече разследване. Тази нотификация трябва да бъде довършена. Новоприетият закон е една възможност и причина да се вкара ред в енергетиката и по тези въпроси.

Искаме да изразим и пълното несъгласие с идеите за нови, по-големи размери на преференциите за така наречените малки ВЕИ-та. Такива предложения в закона справедливо не бяха подкрепени на второ четене на ЗИД на ЗЕ в пленарна зала. Тези инсталации са получили двойно държавна помощ – чрез преференциална цена за изкупуване на тяхната електроенергия и субсидии от ДФ Земеделие. Министерството на земеделието изнесе данни през 2015 година, че в повечето случаи инвестициите им се изплащат още между 5-тата и 7-мата година. Напомняме и разследването на ЕК срещу България за малките ВЕИ-та, заради двойното им финансиране и недопустима държавна помощ. По казуса за възстановяване на високи преференциални цени има и решение на КС по дело 12/2016 година.

УВАЖАЕМИ ГОПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

напомняме още, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената в резултат на неправилни енергийни политики и/или корупционни практики такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството, а и с политическите сили, за мораториум върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени. Въпреки това, станахме свидетели на зле прикрито лобиране от депутати от една политическа сила за ново източване на портфейлите на битовите и стопански потребители чрез включване в микса за регулиран пазар на нови генерации с преференциални цени (три пъти над пазарните). С приетия нов Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетика тези опити са обречени на неуспех. Сега е важно бързото влизане на закона в сила, за да имат КЕВР и МЕ достатъчно време да се подготвят за новия регулаторен период от 01.07.2018 г. Затова си позволяваме да отправим молба към Вас за по-бързо обнародване на ЗИД на ЗЕ. На Ваше разположение сме за допълнителна информация при необходимост.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
 

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно наложителни промени в Закона за енергетика

Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица 3“, Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над 330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%.

За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява Народното събрание да подкрепи утре (26 април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата вчера (24 април 2018 г.) от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян Добрев.

Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР, че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, поради противоречивата съдебна практика.  Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива пазарна цена, цена, която да не натоварва ненужно сметките на домакинствата.

АОБР напомня, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов, а и с политическите сили, за мораториум върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени. Въпреки това сме свидетели на зле прикрито лобиране от депутати от една политическа сила за ново източване на портмонетата на гражданите от посочените 3 централи!

АКО ТОВА СЕ ДОПУСНЕ ОТНОВО, ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ!!!

ТОЗИ ПЪТ ГРАЖДАНИ И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНО!!!

 

______________

Приложение – заявленията на трите ТЕЦ-а от сайта на КЕВР

 

Отговор от АОБР на покана от КНСБ за стартиране на преговори по петте рамкови споразумения на европейските социални партньори

Отговор от АОБР на покана от КНСБ за стартиране на преговори по петте рамкови споразумения на европейските социални партньори

Становища, писма, сигнали, жалби

Изх. № 17-00-19#2/19.04.2018 г.

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ОТНОСНО: Провеждане на среща на ръководно ниво по отворени въпроси на индустриалните отношения и социалния диалог (Ваш № 47-00-1/03.04.2018 г.)

 УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

С настоящото изразявам отново общата подкрепа на работодателските организации, членуващи в АОБР, за провеждане на среща на ръководно ниво до края на м. април, по актуални проблеми на индустриалните отношения и социалния диалог, които имат значимо въздействие върху заплащането и общите условия на труда.

В тази връзка предлагаме да бъде съгласуван следният дневен ред, в съответствие с предложенията на двете страни:

 1. Постигане на двустранна договореност за приемане на механизъм за договаряне и определяне на минималната работна заплата. В тази връзка, очакваме да бъде представена предварително общата позиция на КНСБ и КТ Подкрепа по последния вариант на механизма за МРЗ на МТСП и предложенията на работодателските организации, за което беше поет ангажимент със срок – 20.03.2018 г.
 2. Ускоряване на диалога по необходимите мерки за транспониране на петте рамкови споразумения на европейските социални партньори, посочени във Вашето писмо.
 3. Други приоритетни въпроси, съгласувани между страните преди или по време на провеждане на срещата.

Характерът и досегашният опит от провеждането на двустранни консултации и преговори между национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, предполагат взаимно разбиране и добронамереност, както и отказ от налагане на едностранно вето върху включване в дебата на който и да е въпрос, свързан с интересите на хората на труда и на работодателите и не означава отказ от вече представените приоритети на страните в преговорите.

В съответствие с предишното ни предложение и при постигане на съгласие, първоначалната среща на ръководно ниво следва да бъде продължена от кръг от двустранни срещи на експертно ниво, по график, до постигане на краен резултат по въпросите, включени в дневния ред.

С УВАЖЕНИЕ,

/п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     


Покана от КНСБ

Отговор от АОБР

АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“

АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“

Становища, писма, сигнали, жалби

 

Изх. № 17-00-25/12.04.2018 г.

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

С Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединява предприятия, произвеждащи 86% от брутната добавена стойност в България и осигуряващи работа на  82% от заетите в страната.

В тази връзка и като имаме предвид, че предложението за Единна входна точка е направено от нас, както и че ползвателите на това решение са основно работодателите като засегнатата страна, за нас е крайно неприемливо в работната група да не бъде включен нито един представител на национално представителна работодателска организация. Без ясната позиция на българския бизнес като адресат на промяната и основен ползвател на резултата от нея постигането на най-доброто решение ще бъде малко вероятно.

С изложените мотиви настояваме да допълните Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г., като в работната група бъдат включени експерти, излъчени от представителните на национално равнище работодателски организации.

 

С УВАЖЕНИЕ, 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

Президентът да сезира КС за промените в Закона за банковата несъстоятелност, настоява АОБР

Президентът да сезира КС за промените в Закона за банковата несъстоятелност, настоява АОБР

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-24/12.04.2018 г.

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Упражняване на правомощие по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 7 март 2018 г. Народното събрание повторно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, без да бъдат взети предвид мотивите на издадения от Вас Указ № 47 за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то народно събрание на 9 февруари 2018 г.

Представителните на национално равнище организации на работодателите сме обезпокоени от приетата същностна промяна на закона, която дава обратно действие на редица норми, с което се създават сериозни проблеми за установения в страната ни правов ред.

С приетите изменения и допълнения се нарушават, както редица вътрешни нормативни решения, така и норми, с прилагането на които страната ни е обвързана по силата на членството ни в Европейския съюз. Нарушават се редица конституционни принципи, като чл. 4 (принципът на правовата държава), чл. 17 (правото на собственост и неприкосновеността на частната собственост), чл. 19 (свободната стопанска инициатива, еднакви правни условия за стопанска дейност, закрилата на инвестициите и стопанската дейност). Нарушен е и Законът за нормативните актове, който допуска обратна сила на нормативен акт „само по изключение“ (чл. 14, ал. 1), както и забраната да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции (чл. 14, ал. 3). В отстояване на тези принципи има прогласени редица Решения на Конституционния съд като Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10 от 29.09.2016 г. по к. д. № 3/2016 г.; Решение № 12 от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7 от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.; Решение № 7 от 19.06.2012 г. по к. д. № 2/2012 г.

В конкретния случай, видно от Преходните и заключителни разпоредби на закона и мотивите на вносителите, се урежда поновому и със задна дата частен случай чрез общи правила за поведение. По този начин се нарушават права, придобити добросъвестно и в съответствие с действащата към момента на придобиването правна уредба и, същевременно, се санкционира правомерно поведение. Вече са известни случаи, при които законосъобразно извършено прихващане на депозит и обезпечен кредит (заличен на това основание) по силата на приетите изменения става нищожно, вследствие на което депозитът е загубен, а заличаването на задължението – отменено, т.е. отново дължимо. Така по силата на ретроактивната уредба добросъвестният клиент на обявената в несъстоятелност банка търпи двойна санкция – губи вложените средства и отново дължи сумата по взетия кредит (плюс допълнителни разходи за нови лихви, обслужване и др.). Иначе казано, с приетия закон се засягат както вече придобити права, така и погасени задължения. Всичко това може да е основание за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни актове, в съответствие с принципа по чл. 7 от Конституцията на Република България.

Последователното съблюдаване на конституционния принцип за правовата държава е в пряка връзка с последователното нормиране на обществените отношения, поддаващи се на трайна уредба (така: Решение №3 от 2008 г. по к. д. № 3 от 2008 г.). Спазването на действащия правов ред е възможно само занапред, за ex nunc съобразяване на поведението с него. Именно поради това, допустимостта на обратното действие е „само по изключение“. В конкретния случай не са видни основанията, на които се допуска изключението от основополагащи за всяка правова държава принципи. Последващо прогласяване на недействителност и още повече на нищожност на правни действия и сделки, които са били изцяло законосъобразни към момента на извършването им, означава абсолютен отказ от правова държава и правна сигурност. В този смисъл, има трайна практика на Съда на Европейския съюз (Дело C‑534/16 BB construct, Дело 122/78, Töpfer v. the Commission).

Очевидното противоречие на Преходните и заключителни разпоредби на закона с практиката на Съда на Европейския съюз може да има за последица наказателна процедура на Европейската комисия срещу България, което за нас е крайно неприемливо.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Всичко изложено ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си  по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България, като отправите искане до Конституционния съд да се произнесе за установяване на противоконституционност на измененията и допълненията в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (изм. и доп. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.).

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

 

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби

Изх. № 17-00-23/04.04.2018 г.

 

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ, № 854-01-19/27.03.2018 Г.

Уважаеми г-н Добрев,

Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия. Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, г-н Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владислав Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Вас.

Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при колебанията в доставките бяха изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което се случи на практика през 2017 г. и предизвика протестите на работодателите и инициирането на срещите при министър-председателя.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени.

Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., бихме искали да предложим допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за което ще изложим нашите аргументи по-долу.

С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа енергия в България.

Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни обстоятелства – в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.

Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка. Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.

При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.

В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.

Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.

В заключение подкрепяме:

 1. Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.
 2. Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за издръжка на допълнителния екип.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ   Становище на АОБР