Позиция на АОБР относно „Стомана Индъстри“ АД

Позиция на АОБР относно „Стомана Индъстри“ АД

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Доброто име на „Стомана Индъстри“ АД е важно за България, производителят ще дава поминък на хиляди семейства и след решаването на водната криза в Перник Асоциацията на организациите на българските работодатели следи внимателно действията за решаване на водната криза в област Перник и твърдо подкрепя всички рационални действия на правителството и местната власт за преодоляване на тежкия проблем. Българският бизнес изразява своята искрена съпричастност към жителите на града и трудностите, с които живеят хиляди семейства в областта. Като отговорни работодатели и производители в България обаче не можем да подминем факта, че в търсене на виновници за тежката криза, в обществеността бе допуснато с произволно говорене да се посяга на доброто име на “Стомана Индъстри“ АД - крупен инвеститор в страната, работещ в пълно съответствие с българското законодателство. Става дума за…
Read More
Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Асоциацията на организациите на българските работодатели не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610 лв. от началото на 2020 г. Обръщаме внимание на следните аргументи, които не са отчетени при предварителния анализ и изготвената оценка на въздействие: Увеличението на МРЗ следва поетите предварителни обещания при липсата на механизъм, критерии и прозрачна методология за нейното определяне, в съответствие с многократно отправените специфични препоръки на ЕК и при неспазване на принципите и изискванията на ратифицираната Конвенция 131 на МОТ, в сила от началото на 2019 г. Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други ключови показатели с критично значение за икономическото състояние…
Read More
Писмо на АОБР до министър-председателя относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България

Писмо на АОБР до министър-председателя относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КОПИЕ: Г-Н НЕНО ДИМОВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА  Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   ОТНОСНО:       Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Остават няколко дни, в които Република България може да коригира изпратения от самата нея, силно негативен доклад относно състоянието на биоразнообразието в Република България! Държавата спешно трябва да поиска от консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН“ да коригира, чрез общо европейска методология оценката на параметъра „Бъдещи перспективи” в доклада си, поръчан от МОСВ. Факти относно докладването по чл. 17 от Директивата за…
Read More
Предложения на АОБР за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция

Предложения на АОБР за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС   Относно: предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция.  УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,  Целта на настоящите предложения е съществено да се промени нормативната среда за улесняване на привличането на работна сила за българския трудов пазар от трети страни, като се улесни и ускори процесът по получаване на право за пребиваване и работа. Българската икономика изпитва сериозен проблем поради незадоволителния ръст на инвестициите, които са близко до най-ниските си стойности за последните 10 години като процент от БВП. Голямата слабост в това направление се дължи на драстичната липса на всички видове работна ръка. България е в челните места измежду държавите с най-големи затруднения при попълването…
Read More
Писмо на АОБР до Министър-председателя във връзка с т.нар. болнични

Писмо на АОБР до Министър-председателя във връзка с т.нар. болнични

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично не приема продължаване на вмененото задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични – мярка, която трябваше отдавна да бъде отменена. С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите. Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни…
Read More
Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда

Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ  ОТНОСНО: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г.) УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, В Асоциацията на организациите на българските работодатели постъпиха много възражения от фирми, които развиват дейност, свързана със строително-монтажни работи.  Искането ни е свързано…
Read More
Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията

Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА                                                                                      КОПИЕ:       СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   Относно: Ваше писмо с изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018, изпратено в отговор на писмо от АОБР с входящ № ВХР-1440/22.07.2019 г., относно нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на група участници на свободния пазар на електрическа енергия   УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕНКОВА, С настоящото изразяваме своето пълно неудовлетворение от Вашия отговор на сигнала на АОБР за видими нарушения за Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар…
Read More
Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България

Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА             Относно: Необходими мерки в подкрепа на дейността на административните органи при изграждане и функциониране на електронно управление на Република България и работа с електронни документи, заявяването и предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, Във връзка с възложените Ви задължения по структуриране и осигуряване на устойчивост на процеса на изграждане и функциониране на електронно управление в Република България и предвид възникналите проблеми в дейността на важни държавни структури в тази сфера, като отговорни изразители на интересите на работодателите бихме искали да предложим на Вашето внимание необходими според нас мерки, които да осигурят по-добри условия за сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление. Активизиране на Съвета по киберсигурността за…
Read More