В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб

В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб

Новини

От 5 до 16 юни 2017 г. в Женева сe провежда 106-та редовна сесия на Международната конференция на труда. За първи път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представлява на форума и четирите представителни работодателски организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

В обръщението си към участниците на сесията делегатът на българските работодатели г-н Ивелин Желязков, посочи, че АОБР отстоява единните приоритети на работодателите в България, а позициите им по ключови въпроси са по-добре защитени и в голямата си част възприети по време на срещите с президентската администрация, правителството и при обсъждането на законови промени в българския парламент. Това пролича при защитата на единните позиции на българските работодатели по отношение на размера на Минималната работна заплата и разписването на правила за нейното формиране, съобразени с Конвенция 131 на Международната организация на труда /МОТ/.

Делегатът на българските работодатели подчерта и факта, че с обединени усилия социалните партньори у нас са успели да запазят един от най-ниските в Европейския съюз данъци върху доходите на физическите лица и фирмите – плосък данък от 10%. Нивото на държавния дълг на България е сред най-ниските в Европа и света, и страната успя отново да реализира излишък в бюджета си за първото полугодие на настоящата година, което е важна причина България да бъде приета възможно най-скоро за член на Еврозоната.

Г-н Желязков постави на форума и въпроса за продължаващата бежанска криза и нейните социални измерения. Европа не може да стои безучастна, докато на границите на ЕС да стоят милиони мигранти, без да има ясно и недвусмислено решение на проблемите, довели ги дотук. Затова АОБР ще настоява да се търсят точни формули в Конвенциите и препоръките на МОТ, за още по-активна ратификация и успоредно с това по-старателно съобразяване с установените стандарти – с или без присъединяване и/или ратификация, за прагматично и прозрачно решаване на социалните проблеми.

Консултативен съвет с участието на работодателските организации към МОН ще решава проблема с липсата на кадри за икономиката

Консултативен съвет с участието на работодателските организации към МОН ще решава проблема с липсата на кадри за икономиката

Новини

До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса, за това постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на проведената днес, 13.06.2017, среща. Като работодателски организации АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара на труда у нас. В срещата участваха г-н Васил Велев, председател на АОБР на ротационен принцип и на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, г-н Димитър Бранков, заместник председател на Българската стопанска камара, г-н Стоян Ставрев, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и експерти на четирите организации.

От името на АОБР г-н Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири приоритета, около които работодателите са се обединили за настоящата година. „През последните две години недостига на кадри е основен задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000 специалиста“, посочи Велев. Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и оператори на машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование. От името на работодателите Велев апелира за по-бързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от 2014 г. Друг проблем, който се откроява е, че и малкото завършили от посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина. Работодателите настояха да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето образование у нас. А също така икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за реализация в страната. За да не се губи връзката между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи, а министър Красимир Вълчев прие да се сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец, като се очаква същият да заработи до месец.

От страна на БТПП, г-н Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса на всеки учител, да се поставят критерии като „по-доброто представяне на учащите при външното оценяване” и след това да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него въпросът за участие на специалисти от практиката в образованието стои открит от много дълго време.

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16 и 18 годишни обучаеми, които са включени в дуалното обучение. От БСК предлагат осигуряване на допълнително финансиране за БАН при паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.

Г-н Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на работодателските организации. Според него по различните оперативни програми много средства са вложени за по-добрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това до голяма степен е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.

В заключение министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Парламента заедно с обсъжданията на Закона за Държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо финансиране. Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за популяризиране за привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности. Той подчерта, че в този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още в най-ранна възраст.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

Върховният административен съд отмени Постановление № 22 от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата

Върховният административен съд отмени Постановление № 22 от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата

Новини

С решение № 6122 от 16.05.2017 г. по адм. дело № 1566/2017 г. Върховният административен съд – Първо отделение отмени Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г.

С този акт Върховният административен съд (ВАС) прие за основателна жалбата на четирите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В нея те оспориха решението на кабинета за повишаване на минималната работна заплата от 1 януари т.г. на 460 лв. Основният аргумент на работодателските организации бе, че това е незаконно, защото не е било обсъждано в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Припомняме, че за втори път ВАС отменя решение на правителството по искане на работодателите. На 19 май 2015 г. съдът спря Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за 2015 година. Делото тогава беше заведено от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Размерът на минималното възнаграждение не може да се разглежда самостоятелно, защото има отношение към средната работна заплата, колективното трудово договаряне и други финансово свързани плащания. Практиката в повечето страни от Европейския съюз показва, че минималното възнаграждение се актуализира през две или три години, което дава предвидимост на средата и сигурност за текущото и инвестиционно планиране. В момента няма дори критерии за диапазон на долната и горната граница на размера на минималната работна заплата, които да бъдат обект на консултации и преговори между социалните партньори.

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени

Становища, писма, сигнали, жалби

17.05.2017

ДО
Г- ЖА ДИАНА ЙОРДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ:
Г-ЖА ВЕСЕЛА ШИКОВА

На Ваш № ВКНЗ-753-74-3/11.05.2017 г.

ОТНОСНО: Предложения на г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България и КНСБ за законодателни промени за разрешаване на случаите на неизплатени заплати на работници от техните работодатели

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното становище по представените предложения:

1. Подкрепяме изцяло измененията и допълненията на Кодекса на труда по §1 от предложенията, с които се регламентира срок от три месеца за изплащане на дължими обезщетения, свързани с трудовото правоотношение, с уговорката, че този срок е приложим, освен ако в индивидуалния, или в колективния трудов договор не е съгласуван друг срок.

При сега действащата правна уредба – при липса на нормативно определен, или договорен срок се прилагат общите правила на ЗЗД – задължението е дължимо веднага след настъпване на основанието за плащане, а освен това, работодателят изпада в забава след покана на работника и му дължи и съответните лихви. Със сегашното предложение се предвижда на практика облекчаване на работодателя и намаляване на отговорността му и действително можем да го подкрепим.

2. Не подкрепяме §2 и §3 относно увеличаване на контролните правомощия на ГИТ за случаи на забавени и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения при прекратено трудово правоотношение.

При осъществяване на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство контролните органи на инспекцията по труда осъществяват административнонаказателна отговорност, поради което могат да дават задължителни предписания за спазване на императивните разпоредби на трудовото законодателство (относно здравословните и безопасни условия на труд, минималната работна заплата, работното време, извънредния труд, почивките, отпуските, професионалната квалификация и др. под), но не и относно правата и задълженията, договорени в трудовото правоотношение (чл. 66 от КТ). В случай, че се създаде прецедент за контрол на административнонаказващия орган за заплащане на трудовото възнаграждение, то това е основание да се започне дебат за такъв контрол и относно спазването на другите основни елементи от трудовото правоотношение, които са от значение за работодателя.

3. Измененията на Гражданския процесуален кодекс по §4 предвиждат да бъдат допълнени нормите в частта относно „Заповед за изпълнение въз основа на документ”, като се създава нова точка 10 към чл. 417 ГПК. Предвижда се възможност да се иска издаване на заповед за изпълнение, когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на извлечения от ведомости за изплатени или неизплатени трудови възнаграждения или обезщетения.

Правото на работниците да поискат издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист е уредено в чл. 410 от ГПК. Според ал.1 т. 1 на чл. 410, заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение, за вземания за парични суми, когато искът е подсъден на районния съд. Съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 т. 4 от ГПК, на районния съд са подсъдни всички трудови спорове, включително тези за изплащане на трудови възнаграждения, независимо от техния размер. Чл. 410 ал. 1 т. 1 от ГПК не поставя специални изисквания, свързани с доказване на претенцията в хода на заповедното производство. Това дава широки възможности за работници и служители, претендиращи трудови възнаграждения, да докажат, че същите не са им били изплатени.

По този начин чл. 410 напълно осигурява правото на работниците и служителите да използват като средство за съдебна защита на интересите си издаването на заповед за изпълнение.

Към изложеното следва да се изтъкне, че предоставянето само на работника на право по чл. 417 от ГПК поставя в неравноправно положение работодателят, за когото законопроектът не предвижда такава възможност.

Независимо от всичко предвидената в законопроекта документация за упражняване от работника на правото по чл. 417 от ГПК – извлечения от ведомостите на предприятието, по–скоро може да осуети, отколкото да допринесе за постигане на целените правни последици – получаване на заповед за изпълнение. Искането за издаване на извлечение от ведомостите от работник или служител, предупреждава предприятието за евентуалните действия от страна на работника/служителя и му дава възможност да предприеме мерки за своя защита в хода на заповедното производство. По този начин се елиминира елементът „изненада” за длъжника, който е един от съществените при този вид процедура. Като страничен ефект е и рискът да бъде загубена платената такса от заявителя (работника/служителя) от 2% върху стойността на претенцията.

Отделно подчертаваме, че във връзка с нарастващите случаи на измами и злоупотреби, в момента в правораздавателната система и експертната общност протича интензивен дебат за необходимостта от цялостно преразглеждане на основните текстове на ГПК, регламентиращи заповедното производство.

3. По измененията и допълненията на Търговския закон (§ 5):

3.1 Не подкрепяме промените в чл. 15 и чл. 129 въвеждащи ограничения за сделки с предприятия и прехвърляне на дружествени дялове в случай на неиздължени трудови възнаграждения, обезщетения и осигурителни вноски по следните съображения:

Собствениците на ООД отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловете си. Работниците имат правоотношения със съответното дружество, а не със съдружниците. Освен това се ограничава правото на собственост.

Чл. 15 на ТЗ предвижда солидарна отговорност за отчуждителя на предприятието с правоприемника до размера на получените права., ако няма друго споразумение с кредиторите. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието. Ако се извършват фиктивни сделки, то тук органите на приходната администрация би следвало да вземат отношение.

Независимо от изложените мотиви следва да се изтъкне, че практически би било изключително трудно установяването – от страна на Агенцията по вписвания -на изискванията, описани в посочените нормативни разпоредби (наличието/липсата на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работници и служители, вкл. и на такива с прекратени трудови правоотношения). Липсата на механизъм за проверка на тези обстоятелства лишава от каквато и да било гаранция спазването на тези задължения от работодателя/съдружника.

3.2 С предложените изменения и допълнения в чл. 625 на ТЗ се дава възможност и на работниците и служителите да искат откриване на производство по несъстоятелност при неиздължени трудови възнаграждения.

Подобно предложение е лишено от каквато и да е логика, при условие, че:

• съгл. чл. 687, ал. 1 от ТЗ след откриване на производството по несъстоятелност синдикът вписва служебно в списъка на приетите вземания всички вземания на работник или служител, произтичащи от трудови правоотношения с длъжника – с други думи за работника/служителя липсва какъвто и да е правен интерес за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност, при условие, че след постановяване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност работникът/служителят ще бъде вписан служебно като кредитор на неплатежоспособния длъжник;
• съгласно 637, ал. 6 от ТЗ, налице е обща забрана за образуване на нови съдебни производства след откриване на производство по несъстоятелност, но това не се отнася до трудовите спорове.

Към изложеното следва да се добави, че неизплащането или забавянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в голяма част от случаите се дължи не на виновно поведение на работодателя, а на обективни причини, често независещи от него (невъзстановен данъчен кредит по ДДС, запориране на сметки от данъчната администрация като обезпечение в хода на данъчни проверки без издаден акт, оспорен и отпаднал при последващо решение на съда, забавени плащания по линия на продажбите, както и по обществени поръчки с възложител държавен орган или община, и т.н.).

Доколкото вземанията по трудови правоотношения не са вземания по търговски сделки или във връзка с търговска дейност, в Кодекса на труда е предвидена възможност за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение при забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение. С цел защита на правата на работниците и служителите е създаден специален гаранционен механизъм и Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя изцяло транспонира изискванията на Директива 2008/94/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател.

3.3. Промените в чл. 687, чл. 703 чл. 722 на ТЗ целят промяна на поредността на вземанията при разпределение на осребреното имущество след откриване на производството по несъстоятелност и съответните квоти за гласуване на оздравителни планове. Предвижда се изплащането на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения, от четвърто място да се постави на първо място по реда за удовлетворяване на кредиторите съгласно чл.722 от Търговския закон, като „измества“ кредиторите с обезпечени вземания (залог, ипотека, възбрана, вземания с упражнено право на задържане).

Предложения за законодателни промени от такъв характер следва да бъдат предшествани от прецизна и задълбочена оценка на тяхното цялостно въздействие върху банковата система, държавния бюджет, икономиката, пазара на труда и проучване на практиката на държавите членки на ЕС Необходимо е да се прецени преди всичко по какъв начин създаването на законодателни условия, увеличаващи риска от фалит, ще се отрази на заетостта и възможностите за запазване и разширяване на работни места, особено в условията продължаващ натиск върху заетостта в голяма част от общините с продължаваща икономическа депресия. Отреждането на първо място на работниците в списъка на кредиторите при несъстоятелност, преди обезпечените вземания, обезсмисля правните институти на залога, ипотеката, запора и възбраната като инструменти, охраняващи сигурността на търговския оборот и кредитирането. Липсата на правна сигурност, на предвидимост в търговските отношения, както и блокирането на кредитната дейност на банките ще има изключително негативни последици за икономиката, в това число и за трудовата заетост.

4. Не е налице предварителна оценка на въздействието за предложеното в § 6 удължаване от три на дванадесет месеца на периода между прекратяване на трудовото правоотношение и датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност е прекомерно. Подобно удължаване на срока безспорно ще увеличи броя и размера на вземанията към фонда, а в мотивите на законопроекта не е налице преценка дали фондът ще има такива финансови възможности. Следва да се анализира допълнително досегашната практика, респективно броят на отказите и общият размер на неизплатени гарантирани вземания на посочените основания.

5. Предложените в §7 ограничения необосновано препятстват достъпа до обществени поръчки, тъй като „презумират“ виновност на кандидата (без наличие на влязъл в сила акт на компетентен орган) за спорни данъци и осигурителни вноски и спорни нарушения. Отделен е въпросът, че с подобна нормативна промяна може да се спекулира срещу отделни участници в процедурите по обществени поръчки.

6. Отреждането на първо място на работниците и служителите за предпочтително удовлетворение вземания по чл. 136 на Закона за задълженията и договорите, предвидено в §8 на предложенията, преди обезпечените вземания, обезсмисля правните институти на залога, ипотеката, запора и възбраната като инструменти, охраняващи сигурността на търговския оборот и кредитирането. Валидни са и другите аргументи, представени в т. 3.3 на настоящото становище.

В заключение подчертаваме, че по голяма част от тези предложения, представяни в предишни години, АОБР е изразила сходни становища, които срещнаха категорична подкрепа от експертната общност в правораздавателната и финансовата системи.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

Прилагаме пълния текст на позицията в PDF и MS Word формат.

Отворено писмо от АОБР относно реформите в сектор енергетика

Отворено писмо от АОБР относно реформите в сектор енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби

 13.05.2017 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

КОПИЕ:
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МЕДИИТЕ

Относно: Реформите в сектор енергетика

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Либерализацията в сектор електроенеретика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в Енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме тези реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в конкурентна среда. Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия”, а България има недовършени ангажименти по Третия Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ.

43-тото НС прие законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както при ВЕИ-производителите, така и от високоефективното комбинирано производство. Позволете да припомним, че това стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези злоупотреби се плащат от цялото общество. Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за заместник-министър на Енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене.

Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни действия за недопускане на „високоефективни когенерации“ да заобикалят регулаторните режими и да ползват субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени проблеми има и при оранжерийни стопанства. Очакваме и по енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в България договори с т.н. американски централи.

В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия подкрепяме инициативата за продажби по регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима енергийна борса ЕАД. Платформата бе пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че държавните електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния пазар, респективно категорично и недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките на започващата седмица. Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

гр. София
13.05.2017 г.

Бел. ред.: Прилагаме пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат.

АОБР настоява МС да приеме промените в Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Становища, писма, сигнали, жалби

11.05.2017 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           

                                              

Относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС №243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, категорично подкрепяме публикувания за обществено обсъждане на 19.04.2017 г. проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерския съвет от 2005 г.

Въвеждането на горна граница на събираната такса ще облекчи съществено стопанските субекти и ще осигури прилагането на принципа на справедливост, прокламиран в преамбюла на Конституцията на Република България и редица нормативни актове. Нещо повече – приемането на проекта на ПМС ще бъде стъпка към реализацията на заявения в Управленската програма на ГЕРБ и “Обединени патриоти” (2017-2021) политически ангажимент за намаляване на административната тежест.

С предвиденото ограничение се избягва превръщането на таксите в скрито данъчно облагане и таксата се синхронизира с принципите на националното и европейско законодателство относно размера на данъците и таксите. В съзвучие с правото на Европейския съюз, се елиминират случаите на плащане на две високи по размер  такси  при апорт и при ипотекиране на един и същ недвижим имот. Държавната такса по вписване на ипотеки нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Същевременно, размерът на таксите, събирани от Агенцията по вписванията за вписване на тези обезпечения, не съответства на разходите за предоставянето на услугата.

Във връзка с горното, настояваме промените в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, да бъдат разгледани и приети приоритетно от Министерския съвет, с цел постигне на отговорно и справедливо решение.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,

РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.,

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ


Писмо до Министър-председателя

Писмо на АОБР до министър-председателя Б. Борисов относно членството на България в ОИСР

Становища, писма, сигнали, жалби

05.05.2017

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Относно: Членството на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Имаме удоволствието да се обърнем към Вас, вече като ръководител на новосформираното правителство, излъчено от парламентарното мнозинство в 44-тото Народно събрание, по повод въпроса за включването на Република България като член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. Забележителен факт е, че тя е наследник на учредената през 1948 г. Организация за европейско икономическо сътрудничество, която управлява инвестициите по Плана „Маршал“ за следвоенно възстановяване.

Днес в ОИСР членуват 35 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Чили, Исландия, Израел, Япония, Република Корея, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Турция и Швейцария. Всички страни членки на ЕС, с изключение на България, Румъния, Хърватска, Кипър и Малта, са и членове на ОИСР. За преговори за възможно разширение са поканени Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Русия и ЮАР.

ОИСР събира и анализира данни, изработва стандарти и проекти за споразумения, в които подпомага своите членове в икономическото развитие, финансовата стабилност и борбата с бедността.

Членството в ОИСР би било от голяма полза за България. То би увеличило престижа и доброто име на българската икономика, която ще се нареди сред най-развитите в света. По този начин страната ни ще влезе в обхвата на анализи, статистически масиви, подпомагане за решаване на определени проблеми на икономиката, финансовото управление, образованието и социалната политика, както и ще получи знак, че в България се спазват най-високите стандарти за пазарната икономика. Членството в ОИСР ще привлече допълнително значителен инвестиционен интерес към България.

Страната ни, заедно с Румъния и Хърватска, е заявила своя интерес към членство в ОИСР. Получили сме подкрепата и дори насърчението на Европейския съюз, който има специален статут в работата на ОИСР. Срещи по този въпрос са провеждани в седалището на ОИСР в Париж на равнище президент и министър на външните работи. Български представители са участвали и в работните комитети на организацията по различни теми.По редица причини през последните 10 години българското членство в ОИСР не се е осъществило. В продължение на няколко години имаше период за размисъл на членовете на организацията по отношение на нейната бъдеща дейност, през което време беше спряно разширяването. Важен е и аргументът, че при разширяването се търси балансиране на различните региони в света, поради което се обсъждат едновременно кандидатурите на група страни от различни региони.

В началото на месец юни 2017 г. ще се проведе заседание на Съвета на ОИСР на министерско равнище. Съществува вероятност на това заседание да бъдат поканени нови страни за преговори за членство.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

За нас, като представители на българския бизнес, е от голямо значение членството на България в ОИСР. Ние очакваме, че българските власти ще положат максимални усилия това да се случи, както правят правителствата на Румъния и Хърватска.

Ние призоваваме да не бъде пропускана възможността за покана за преговори за разширяване през месец юни. Това предполага българското правителство да заяви интерес за присъединяване на България към принципите за корпоративно управление на Г-20 и ОИСР и Насоките за корпоративно управление на държавни предприятия, както и към Декларацията за чуждестранни инвестиции.

През месец март на тази година, българското правителство е одобрило присъединяването на страната ни към приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS).

На 20 април 2016 г., Министерският съвет на Р България е одобрил разширяването на участието на страната ни в работни органи на ОИСР със статут на „Гост“ и присъединяването към нови инструменти на организацията.

Тези решения на изпълнителната власт без съмнение са знак, че България предприема мерки за придобиване на статута на член на ОИСР. Трябва обаче да сме наясно, че първоначалният интерес дава начало, но не е край на процеса за присъединяване. Интересът ни следва да бъде отново заявен по дипломатически път пред страните членки на ОИСР.

Практиката досега показва, че е необходимо български представител на най-високо равнище, като с оглед на българската специфика е особено уместно това да бъде министър-председателят – да се обърне към Съвета на ОИСР (на равнище постоянни представители), където да изложи аргументите на нашата страна за членство. Тези действия следва да бъдат извършени най-късно до средата на месец май, за да не пропуснем шанса България да участва в следващото разширяване на ОИСР.

Като отчитаме засилената активност на Хърватска и Румъния, ние очакваме българското правителство да предприеме необходимите мерки да заяви отново и по подходящ начин интереса на страната ни за присъединяване към ОИСР. Въпреки сложната и преходна политическа обстановка в България, ние очакваме, господин Президент, съответните институции да направят всичко необходимо за да представим силна и мотивирана българска кандидатура за членство в ОИСР. 

С УВАЖЕНИЕ,     

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:
 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
Председател на УС на АИКБ и
Председател на АОБР за 2017 г.


Писмо на АОБР до министър-председателя

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Становища, писма, сигнали, жалби

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси днес, 27.04.2017, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изрази следното СТАНОВИЩЕ. В него се подкрепя по принцип предложения проект, в чието изготвяне представители на работодателите участваха с многобройни предложения и коментари по отделни текстове. Нещо повече, като отговорни изразители на интересите на българския бизнес, работодателските организации – членове на АОБР инициираха основна част от предлаганите промени още през 2001 г.

Работодателите смятат, че справедливото прилагане на принципа „замърсителят плаща“ ще осигури съответствие с принципите на разходопокривност на местните такси, за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация, за ограничаване на корупционните практики и съблюдаване на правните изисквания на ЕС.

Според АОБР, с възприемане на представените в документа предложения ще бъдат прецизирани отделни норми, улеснено по-бързото и ефективно прилагане на изискванията, като в същото време ще се създадат необходимите условия за постигане на основните цели на предлаганите изменения.

В заключение представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, настояват законопроекта да бъде своевременно актуализиран и приет приоритетно от Министерски съвет и 44-то Народно събрание, като по този начин се постигне отговорно и справедливо решение на натрупаните проблеми, отлагано повече от петнадесет години.

Вижте пълния текст на СТАНОВИЩЕТО, изпратено в Министерство на финансите.