Приоритети на на работодателските организации за 2016 г.

Приоритети

16.02.2016

На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа през 2016 г.

През 2016 г. основни акценти ще бъдат: минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство.

Приоритетите на НПРО за 2016 година вижте ТУК!

По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване, както и цените на електроенергията.

Работодателите сезираха Европейската комисия за неправомерна държавна помощ при задължителното изкупуване на енергия, произведена от „Марица изток“ 1 и 3

Становища, писма, сигнали, жалби

13.09.2015

Четирите представителни на национално равнище работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпратиха жалба до Европейската комисия, с която сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи – чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност. Нарушението на посочената разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа енергия, произведена от две частни компании – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД.

В жалбата се посочва, че гореизложените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисия за защита на конкуренцията (в нейно Решение №800/03.07.2013) и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (сега Комисия за енергийно и водно регулиране) в неин сигнал до Европейската комисия.

В жалбата си до Европейската комисия работодателските организации настояват Комисията да установи нарушението на чл. 87, §1 от Договора за създаване на ЕО, както и да предостави информация за хода на процедурата по сигнала за същите нарушения, изпратен от ДКЕВР.

PDF-iconЖалба до ЕК

Приоритети на работодателските организации за 2014 г.

Пресконференции, Приоритети

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им


У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.” Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес (31.01.2014 г.), по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен размер на таксите за една и съща административна услуга, която обикновено драстично надхвърля разходопокривния размер.

Божидар Данев посочи още, че въпреки всички обещания на поредица от правителствата, както и на настоящия Президент на РБ, не се прави нито първоначална задължителна оценка на въздействието при приемане или промяна на нови регулации, нито задължителната по закон оценка на въздействието 6 месеца след приемането на нормативния акт. “Президентът Росен Плевнелиев в предизборната си кампания обеща да налага вето на закони, които са приети от Народното събрание без оценка на въздействието, но до момента не изпълнява обещанието си“, коментира изпълнителният председател на БСК.

Сериозен проблем за бизнеса си остава определянето на таксата за битови отпадъци, която плаща бизнеса. „Само в България и Украйна не се следва европейската практика замърсителя да плаща и таксата за битови отпадъци е квазиимотен данък.“, допълни Данев.

По отношение на тристранния диалог сме свидетели на грубо нарушаване на диалогичността между синдикати, работодатели и държавата. “Скорошен пример е приемането на решението минималната работна заплата да не се облага с данък „общ доход“, като това не беше съгласувано в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, коментира Божидар Данев. Нарушение на споразумението между синдикати и работодателите е предлагането на текст в проекта за Наказателен кодекс, според който укриването на осигуровки може да е само и единствено по вина на работодателя. Липсва договореното тази отговорност да се носи и от двете страни, каза още Божидар Данев и допълни: “За да има работеща икономика, трябва да се създадат политически и икономически условия за това, както и да се насърчава образованието у нас”.

През 2014 година работата на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Членове на АОБР са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара.

През 2014 г. работодателските организации ще поставят приоритет в работата си по отношение на намаляване на административната регулация за бизнеса, качественото управление на еврофондовете, тристранния диалог и капиталовия пазар.

***

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2014 Г.
на
представителните на национално ниво организации на работодателите:

Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Българската търговско-промишлена палата 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

По отношение на бизнес средата работодателските организации ще работят за:

 1. Намаляване и опростяване  на регулаторните режими;
 2. Въвеждане на задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативните актове;
 3. Решителен напредък при въвеждането на електронно управление;
 4. Нормиране и прилагане на методика за определяне на държавните и общинските такси на разходоориентиран принцип, прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и определяне на ТБО според количеството генерирани битови отпадъци;
 5. Разширяване на приложението на принципа на мълчаливото съгласие.

По отношение на европейските фондове приоритет на национално представителните организации на работодателите ще бъде успешното приключване на дейностите по настоящия програмен период и своевременното започване на следващия – 2014 – 2020 г. чрез

 1. Максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане на тяхното изпълнение;
 2. Създаване на механизъм за ефективно, бързо и справедливо уреждане на споровете по направени финансови корекции;
 3. Предефиниране на понятието за МСП за целите на ОП “Иновации и конкурентоспособност”;
 4. При програмирането на период 2014 – 2020 г. да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори;
 5. Нормиране на механизъм за  участие на социалните партньори с  блокиращо малцинство при приемането на важни решения от комитетите за наблюдение;
 6. Премахване на въведеното изискване при разработването на Споразумението за партньорство и програмите на Р България за програмен период 2014 – 2020 г. в състава на работните групи да не се включват неправителствени организации, които членуват в национално представителни организации на работодателите, признати от МС по реда на КТ и ограничаване на подобни практики.

В областта на тристранния диалог през 2014 година национално представителните организации на работодателите в България ще работят за:

 1. Възприемане от държавните органи на предложенията, направени от работодателските организации за промяна на нормативната уредба, насочена към подобряване работата и  издигане ролята на НСТС;
 2. Създаване на механизъм (добра практика) да получат нормативна реализация постигнатите от национално представителните  работодателски и синдикални организации двустранните споразумения  по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;
 3. Разширяване на партньорството между представителните на национално равнище организации на работодателите и правителството чрез подписване на двустранни споразумения по въпросите на бизнес средата и икономическото развитие. Възстановяване работата на Съвета за икономически растеж.

По отношение на капиталовия пазар приоритет на национално представителните организации на работодателите през 2014 година ще бъдат:

 1. Осъществяването на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса;
 2. Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД;
 3. Подобряване на законодателство и практиките на регулаторните органи по посока ограничаване на свръхрегулирането.

Дейността на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) през 2014 г. ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Приоритети на работодателските организации за 2012 г.

Приоритети

Днес, 6 януари 2012 г., в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ.

Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., под председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през 2012 г.

През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на страната, важна част от дейността на АОБР бе и изпълнението на два проекта, финансирани от Международната организация на труда. В рамките на проектите бяха осъществени две аналитични разработки – „Пенсионно осигуряване в Р България – проблеми и необходими промени” и „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България“. Анализите и проучванията бяха представени на серия от дискусионни форуми в периода февруари – декември 2011 г., с участието на социалните партньори и др. заинтересовани страни.

Сред основните приоритети на работодателските организации за 2012 г. са:

 1. Промени в бизнес средата и регулаторните режими;
 2. Реформи в образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, либерализиране на трудовото законодателство и политики за по-гъвкав пазар на труда, водещи до обрат в заетостта;
 3. Участие в подготовката на Националната програма за развитие 2014-2020 г. и националния стратегически документ, рамкиращ разходването на средствата от европейските фондове за същия период;
 4. Мерки за подобряване на контрола върху ефективността и ефикасността на публичните финанси.

Съгласно предварителния дневен ред, във връзка с възприетия принцип на ротационно управление на организацията днес трябваше да се смени председателството на АОБР, но този въпрос беше отложен за решаване на следващото заседание – на 16 януари т.г., от 16.00 часа. Причината за отлагането бе постъпило предложение за промени в устава на асоциацията, провокирани от актуалната икономическа и политическа ситуация. В тази връзка, на последвалата след заседанието пресконференция ръководителите на национално представителните работодателски организации подчертаха, че от създаването си досега АОБР изпълняваше повече функции на представителство на българската работодателска общност на международно ниво, но общо е мнението, че трябва да се даде повече тежест на асоциацията и във вътрешен, национален план.

По време на пресконференцията представителите на работодателските организации декларираха, че и занапред членовете на АОБР ще отстояват консолидирани позиции, при спазване на принципите на политическа необвързаност и пълноценно сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власти, както и с представителните организации на работниците и служителите.

Лидерите на бизнес организациите поставиха акцент още върху необходимостта от ускорено изграждане на електронно правителство, подобряване качеството на работната сила по линия на реформи в образователната система и привличане на младите хора на пазара на труда, ефективен контрол за изпълнението на антикризисните мерки от 2010 г. и усъвършенстване на системата на социалния диалог в страната, на база международно утвърдените принципи и практика.

Приоритети на работодателските организации за 2011 г.

Приоритети

„Рестартиране” на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации

БСК поема председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2011 г.


Има асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки, като с приоритет се изпълняват исканията на синдикатите, а предложенията на бизнеса се отлагат във времето. Това обявиха днес, 17.01.2011, петте национално представителни организации на работодателите у нас – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българската търговско – промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Като примери за това председателят на БСК Божидар Данев посочи, че не се изплащат навреме задълженията на държавата и общините към бизнеса, няма извършена нито една приватизационна сделка, не са продадени правата за вредните емисии по протокола от Киото, не е променена методиката за определяне на таксата смет за фирмите, не са създадени редица поискани от бизнеса публични регистри (за арендата на земя, за ДДС, за регулаторните режими, обществените поръчки и др.), не са предприети необходимите реформи в администрацията, здравната и пенсионни системи, както и че все още няма електронно правителство. В резултат на това се задълбочава влошената ликвидност в икономиката, а работните места в последните две години са намалели с 12 на сто, допълни Данев. „За намаляване на ликвидността влияят също така спадането на половина на обществените поръчки и все още недостатъчното усвояване на парите от европейските фондове, както и липсата на кредитен ресурс в страната”, анализира Божидар Данев. Според него администрацията реагира твърде бавно на предложенията на бизнеса. Данев посочи като пример свързването на касовите апарати на бензиностанциите със системата на НАП от началото на 2011-та. Предложението за връзка на всички касови апарати с приходната агенция беше направено от БСК преди повече от три години, през май 2007, припомни Данев. Председателят на стопанската камара призова политиците да не се занимават със скандали, а да обърнат повече внимание на икономиката на страната ни. „2011-та ще е годината на оздравителните фалити и отрасловото преструктуриране на икономиката, която през последните тринайсет години беше силно деформирана от навлизането на спекулативни играчи”, коментира Божидар Данев. Председателят на БСК направи прогноза, че в секторите, които през 2010 отбелязват известен ръст (машиностроене, фармация, химия, туризъм, селско стопанство) вероятно ще нарасне заетостта. За сметка на това, в бурно развиващите се доскоро на спекулативна основа отрасли, свиването на заетостта ще продължи през тази година, коментира Данев.

Председателят на АИКБ Васил Велев изтъкна някои положителни тенденции през последните месеци, сред които: ускоряването на усвояването на европарите, повишения ръст на износа и постигнатите споразумения за реформа в пенсионната система и антикризисните мерки. Успоредно с това, той допълни, че повечето мерки не се изпълняват и трябва да бъдат актуализирани, като им се даде нов старт. Друга важна задача, според АИКБ, е административната реформа и по-доброто регулиране на бизнес средата. Според Велев, обаче, има голям риск част от реформите да бъдат пропуснати или отложени, защото сме в година на избори.

От своя страна Васил Тодоров, парламентарен секретар на БТПП, отбеляза, че е много бавна скоростта за предоставянето на услугите за бизнеса. Като пример той посочи работата на търговския регистър. Сред приоритетите на БТПП през 2011 година е приемането на Закон за браншовите организации и нов Закон за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Според председателя на КРИБ Огнян Донев 2011-та ще е годината, в която ще стане ясно кой кой е в България, тъй като ще се осъществи преброяване на работодателските и синдикалните организации у нас. Огнян Донев допълни, че българската икономика има нужда от спокойна среда и преследването на ясни приоритети. Такъв приоритет е запазването на работните места, както и реформите в публичния сектор. Положителен резултат от управлението до момента, според Донев, е засилената борба с организираната престъпност.

Радосвета Господинова, която е главен секретар на ССИ, посочи три приоритета за тяхната организация: тристранното сътрудничество, приемането на закон за рисковото инвестиране, както и регламентирането на договора за франчайзинг в Търговския закон.

Работодателите представиха своите общи приоритети за 2011 година, а именно:

1. Пълноценно сътрудничество с Правителството за изпълнение на антикризисни мерки от 2010г., с най-значим ефект върху бизнеса.

2. Промени в административната среда и регулаторните режими.

3. Продължаване на реформите в социално-осигурителните системи и здравеопазването.

4. Позиции по трудово-правните отношения и политики за гъвкав пазар на труда.

5. Ускорено приемане на Националната стратегическата референтна рамка за 2014-2020 г., в контекста Европа -2020.

Всички работодателски организации категорично подкрепиха обсъждания в момента Закон за ограничаване на разплащанията в брой като добра, но не единствена мярка срещу сивата икономика.

Приоритети на АОБР за 2008 г.

Пресконференции, Приоритети

На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. и обяви приоритетите в своята дейност за 2008 г.

В пресконференцията взеха участие:

 • Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Дикран Тебеян – Зам.-председател на Българската стопанска камара
 • Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата
 • Ваня Тодорова – Председателят на БСЧП „Възраждане”
 • Борислав Борисов – Председател на Управителния съвет на Съюз за стопанска инициатива

Досегашният председател на АОБР, Борислав Борисов предаде ротационното председателство на Васил Велев, изложи постигнатите успехи за изминалата година и посочи като основни резултати от общите усилия на петте работодателски организации през 2007 г.:

 • Намаляването на осигурителната тежест 3 %;
 • Приемането на плоския пропорционен данък на доходите на физическите лица, без необлагаем минимум;
 • Приемането на данък дивидент в размер на 5%;
 • 0% корпоративен данък в 138 общини в България и 10 %-ов данък в останалите;
 • Премахване на някои административни прегради.

Към посочените резултати Васил Велев, който прие ротационното председателство на Асоциацията на организациите на работодателите в България за 2008 г., допълни:

 • България е на първо място сред 178 страни в класацията по успешни данъчни реформи през 2006-2007 г. според доклада на Световната банка
 • Страната ни е седмата по атрактивност в света за чужди капитали – съгласно общоприетия индекс на инвестиционното представяне на UNCTAD. Страната ни е най-привлекателната дестинация за инвестиции в Централна и Източна Европа. Спрямо доклада, публикуван през 2005 г.
 • Според последното проучване на Асоциацията на европейските стопански камари за 2008 г., България е определена като втора страна в Европа с най-благоприятен бизнес климат, след Дания.

Господин Велев също така изложи и приоритетните дейности за 2008 г. и посочи конкретни стъпки за тяхното изпълнение.

Всички присъстващи от страна на работодателските организации се спряха на различни аспекти от приоритетите и се обединиха около становището за още по-активно сътрудничество на петте работодателски организации.

***

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България, имащо за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната организация на труда. През 2008 г. АОБР се председателства от Асоциацията на индустриалния капитал в България, по силата на заложения в Устава ротационен принцип на управление.