Позиция относно малките производители на енергия от ВЕИ

Позиция относно малките производители на енергия от ВЕИ

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за неприемливи претенциите на допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия от ВЕИ“. Напомняме, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации: По Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. Чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ. Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират. Въпреки санкциите от ЕК! Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране…
Read More
ЗИД на Закона за българското гражданство

ЗИД на Закона за българското гражданство

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО МАРИЯНА НИКОЛОВА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ДАНАИЛ КИРИЛОВ - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство   УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА, УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с настоящото становище изразява своето мнение в контекста на общественото обсъждане на ЗИД на Закона за българското гражданство, публикуван на 21.03.2019 г. в Портала за обществени консултации. Настоящият документ представя анализ на актуалното състояние на уредбата и необходимостта от промени с оглед на констатираните несъвършенства в производството по придобиване на българско гражданство. Подробно се разглежда целият ЗИДЗБГ в аспекта на идентифицирани проблеми и предложени съответни мерки за отстраняването им, включително мотивите, които аргументират конкретните промени. Анализират се и резултатите от извършената Оценка на въздействието. Прави се предложение за нови промени, адекватни на…
Read More
Писмо на АОБР относно цените на електроенергията

Писмо на АОБР относно цените на електроенергията

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАEМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, Национално представителните работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове осигуряват работа на 82% от наетите в България и създават 86 % от брутната добавена стойност в страната, с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на електроенергийната борса. Нашите производства са изложени на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията. Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и НЕК…
Read More
Проект на Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Проект на Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ: Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите приветстват инициативата на Министерски съвет за навременна подготовка на нормативната рамка, която да ръководи работата по програмиране на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. Считаме, че представеният проект може да бъде съществено подобрен посредством прецизиране и доработване на част от текстовете, свързани със спазването на принципа на партньорство в цялостният процес на координация. Проектът на ПМС делегира основните функции…
Read More
Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народно събрание

Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на Закона за енергетиката в Народно събрание

Новини
ДО: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НАРОДНО СЪБРАНИЕ  Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ| КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ОТНОСНО: Спешно приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  На 04-и април 2019 г. беше приет на първо гласуване в пленарна зала на Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика със Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019. Законопроектът предвижда съществени реформи в електроенергийния сектор, включващи отпадането на таксата върху износа на електроенергия, излизането на 372 нови производители от ВЕИ и ВЕКП на свободен пазар, определяне на прогнозна месечна разполагаемост на обществения доставчик и др. Текстовете предвиждат промените да влязат в сила от 01-и юли 2019 г, като до тази дата трябва да са…
Read More
Становище на АОБР относно мерки в сектор „Електроенергетика“ и провеждане на среща с министър-председателя

Становище на АОБР относно мерки в сектор „Електроенергетика“ и провеждане на среща с министър-председателя

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: Спешни мерки в сектор Електроенергетика и провеждане на среща с национално представителните работодателски организации УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, От началото на месец април наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX. Припомняме, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв/MWh. след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси, както и при прогноза…
Read More
Предложение на АОБР за развитие на методологията за рейтингова система на висшите училища в Република България за 2019г

Предложение на АОБР за развитие на методологията за рейтингова система на висшите училища в Република България за 2019г

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ОТНОСНО: Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) счита разработената Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУБ) за много важен инструмент за развитието на системата на висшето образование. Тя е необходим източник на данни при подготовката на ежегодния държавен план-прием, както и при формирането на различни политики за управление и финансиране на висшето образование в България. Ние споделяме заложената изначално идея РСВУБ да включва множество количествени и качествени показатели, които да дават реална представа за развитието на българските висши училища и качеството на предоставяното…
Read More
Писмо на АОБР относно ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

Писмо на АОБР относно ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

Становища, писма, сигнали, жалби
  До Г-Н емил караниколов МИНИСТЪР НА икономиката   Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО     Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,   От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, в желанието ни да поставим на обсъждане и дневен ред ЗИД на Закона за българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи на граждани на трети страни да придобият разрешение за пребиваване и/или гражданство в България, чрез инвестиции в съответствие с приетата нормативна рамка. Инвестиционно – миграционните програми са световна индустрия, позволяващи на страните да привлекат значителен обем инвестиции…
Read More