КРИБ ПОЕ РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА АОБР ЗА 2020 г.

КРИБ ПОЕ РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА АОБР ЗА 2020 г.

Новини
На заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведено на 14 януари 2020 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България пое ротационното председателство на АОБР за 2020 г. от Българската търговско-промишлена палата. В съответствие с установената ротация, председателят на БТПП Цветан Симеонов предаде председателството на АОБР за 2020 г. на изпълнителния директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов, упълномощен за целта от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 63 позиции в защита интересите на бизнеса, фокусирани най-вече в представителството й в различни държавни или международни органи и по въпроси от енергетиката и финансовата сфера. Подготвените 14 становища на тема енергетика са пряко свързани с необходимостта от реформи в сектора и са в синхрон с…
Read More
Писмо до вицепремиера Томислав Дончев

Писмо до вицепремиера Томислав Дончев

Новини
ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ     ОТНОСНО: участието на представители на представителните организации на работодателите на национално равнище в Комитетите за наблюдение на оперативните програми, Тематичните работни групи за разработване на оперативните програми за програмния период 2021 – 2027 г. и други работни групи за обсъждане на материали за изпълнение на оперативните програми.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,   С Постановление № 79 от 10 април 2014 г. бяха създадени комитети за наблюдение (КН) на споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г. Същевременно редът за формиране на комитети за наблюдение и тематични работни групи за новия програмен период са заложени в ПМС № 142 на МС от 7.06.2019 г. Съгласно…
Read More

Работодателите скочиха на кабинета заради увеличаването на минималната заплата на 610 лева

Интервюта и медийни участия
АОБР напомня, че Европейската комисия многократно е отправила специфични препоръки към България да въведе методология за определянето на минималната заплата. Правителството нарушава европейските препоръки и правилата на МОТ Повишаването на минималната работна заплата само по себе си не е проблем, а че се прави непрозрачно, обяснява бизнесът Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) не подкрепя правителственото предложение от 1 януари 2020 г. минималната работна заплата (МРЗ) да се повиши от сегашните 560 лв. на 610 лв. Противопоставянето обаче не е заради самото повишаване на сумата, а заради факта, че то отново се прави непрозрачно, без ясна методология как се определя точно тази сума. Според публикуваното днес становище на Асоциацията, която обединява четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ – заложеното увеличение на МРЗ е просто…
Read More
Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Асоциацията на организациите на българските работодатели не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610 лв. от началото на 2020 г. Обръщаме внимание на следните аргументи, които не са отчетени при предварителния анализ и изготвената оценка на въздействие: Увеличението на МРЗ следва поетите предварителни обещания при липсата на механизъм, критерии и прозрачна методология за нейното определяне, в съответствие с многократно отправените специфични препоръки на ЕК и при неспазване на принципите и изискванията на ратифицираната Конвенция 131 на МОТ, в сила от началото на 2019 г. Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други ключови показатели с критично значение за икономическото състояние…
Read More
Писмо на АОБР до министър-председателя относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България

Писмо на АОБР до министър-председателя относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КОПИЕ: Г-Н НЕНО ДИМОВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА  Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   ОТНОСНО:       Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Остават няколко дни, в които Република България може да коригира изпратения от самата нея, силно негативен доклад относно състоянието на биоразнообразието в Република България! Държавата спешно трябва да поиска от консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН“ да коригира, чрез общо европейска методология оценката на параметъра „Бъдещи перспективи” в доклада си, поръчан от МОСВ. Факти относно докладването по чл. 17 от Директивата за…
Read More
Предложения на АОБР за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция

Предложения на АОБР за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС   Относно: предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция.  УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,  Целта на настоящите предложения е съществено да се промени нормативната среда за улесняване на привличането на работна сила за българския трудов пазар от трети страни, като се улесни и ускори процесът по получаване на право за пребиваване и работа. Българската икономика изпитва сериозен проблем поради незадоволителния ръст на инвестициите, които са близко до най-ниските си стойности за последните 10 години като процент от БВП. Голямата слабост в това направление се дължи на драстичната липса на всички видове работна ръка. България е в челните места измежду държавите с най-големи затруднения при попълването…
Read More
Писмо на АОБР до Министър-председателя във връзка с т.нар. болнични

Писмо на АОБР до Министър-председателя във връзка с т.нар. болнични

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично не приема продължаване на вмененото задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични – мярка, която трябваше отдавна да бъде отменена. С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите. Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни…
Read More
Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда

Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ  ОТНОСНО: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г.) УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, В Асоциацията на организациите на българските работодатели постъпиха много възражения от фирми, които развиват дейност, свързана със строително-монтажни работи.  Искането ни е свързано…
Read More