Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са факт

Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са факт

Новини

В бр. 24/16.03.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), приети от Народното събрание на 1 март 2018 г. по настояване на национално представителните работодателски организации.

На 8 март т.г. Администрацията на Президента на РБ се обърна към АОБР със запитване във връзка с формулирането на мотивите за решението на Президента дали да издаде указ за обнародване на промените в ЗТМТМ, или да върне закона за повторно разглеждане от Народното събрание.

В тази връзка, АОБР върна аргументирано становище, чрез което се настоява за обнародване на промените, като се обръща внимание, че са необходими промени и в други нормативни актове, които да гарантират подобряването на състоянието на пазара на труда в България. „На дневен ред е назрялата необходимост от изготвянето и внасянето на промени в Закона за професионалното образование и обучение, Закона за признаване на професионални квалификации и съответните подзаконови нормативни актове включително чрез ангажиране на компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. По такъв начин ще бъдат преодолени пречки пред наемането на търсени специалисти от трети държави, ще се подобри ефективността на пазара на труда, което би било от огромна полза за цялото общество“, се казва в становището на АОБР.

Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката

Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката

Срещи

Днес, 16 март 2018 г., се проведе трета среща по проблемите на енергетиката при министър-председателя Бойко Борисов.

В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите – Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.-председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.

Днешният разговор беше фокусиран върху две основни теми – бъдещето на т.нар. Американски централи и опасността от нова далавера в енергетиката по линията на поддържане на т.нар. студен резерв и включването в микса на нови централи с „преференциални цени“. Освен това, беше обсъден напредъкът по договореностите от предходните две срещи, проведени на 6 и на 21 февруари т.г.

Участниците в срещата постигнаха съгласие, че трябва да се предприемат енергични мерки за прекратяване на договорите с Американските централи във връзка със съществуването на неправомерна държавна помощ. В хода на разговора бе констатирано, че е са налице всички предпоставки това да се случи в рамките на няколко седмици.

Беше проведена съдържателна дискусия и във връзка с оптималното управление на т.нар. студен резерв. Потвърдено бе неувеличаване на средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт. От страна на управляващите беше поет ангажимент в подготвяния в момента пакет от законови промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които да не позволят блокиране на либерализацията на пазара, появата на нов тип производители на енергия с “преференциални цени’’ и участието им в регулирания пазар с такива “преференциални цени’’, което би било неправомерна държавна помощ.

Подчертана бе и необходимостта от ускоряване на изготвянето и приемането на национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ икономически растеж.

Работодателските организации изразиха своята удовлетвореност от постигнатия напредък. Участниците в срещата се договориха за продължаване на работата по дискутираните проблеми.

Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството

Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството

Новини

Дирекция „Данъчна политика“ приема Вашите мотиви за основателни и ще има предвид предложението Ви за промяна на чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството при изготвянето на следващ законопроект за изменение и допълнение на ЗСч“.

Това се казва в писмо от Министерството до финансите, в отговор на предложението на АОБР за промени в Закона за счетоводството. Предложените от АОБР редакции в ЗСч се отнасят до реда за публикуване на декларация от предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Според сега действащия текст, предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, като за това не се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Потърпевши от разпоредбите на чл. 38, ал. 9, т.2  са организации, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър, или за които крайният срок за регистрация не е настъпил. Такива са, например, търговските представителства, дружествата по смисъла на Закона за задълженията и договорите, работодателските и синдикалните организации, както и организациите с нестопанска цел. Въпреки непълния регламент, посочените по-горе лица ще носят отговорност по чл. 77 от ЗСч, за неподадена в срок декларация.

Предложението на АОБР е провокирано от постъпили множество сигнали от страна за затруднения в работата на Търговския регистър.

Относно сигнал от работодателски организации от Област Враца във връзка с план-приемa за учебната 2018/1019 г.

Относно сигнал от работодателски организации от Област Враца във връзка с план-приемa за учебната 2018/1019 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-18/14.03.2018 г.

ДО

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от работодателски организации от Област Враца във връзка с план-приемa за учебната 2018/1019 г.

       

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с постъпил сигнал от регионални структури на национално представителните организации на работодателите (Индустриална стопанска камара Враца, Търговско промишлена палата Враца, КРИБ ВРАЦА и АИКБ Враца), изразяваме нашето несъгласие с административната намеса, която внася дисбаланс между броя на завършващите 7-ми клас ученици и общия брой паралелки за план-приема за учебната 2018/2019 г. в Област Враца.

С решението на МОН изкуствено и необосновано се завишават непрофесионалните паралелки от 10 на 12, което ще доведе до отлив на ученици от професионалните такива. С това пряко ще бъдат увредени интересите на бизнеса от региона.

С оглед гореизложеното, настояваме гласуваното от Областна комисия по заетост предложение за план-приемa за учебната 2018/1019 г. – за 26 паралелки, от които 16 професионални, да бъде одобрено от МОН.

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

Писмо на АОБР до МОН

Готви ли се нова далавера в енергетиката?

Готви ли се нова далавера в енергетиката?

Становища, писма, сигнали, жалби

13.03.2018 г.

В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Следователно, всички потребители на електроенергия в България – както битови, така и индустриални, сме силно заинтересовани от начина, по който работи системата за резервиране, коректността на участниците в нея, както и стриктното съблюдаване на правила на търговия по прозрачен, проследим и пазарен начин.

Практиката след август 2013 г. у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 МВт. През зимните месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт.

Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“.

През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност.

Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално – в Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки … в рамките на Директива 2009/72/ЕО правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“

С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно място – промишлени батерии.

Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС – Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – Germany Network Reserve).

Вместо рационални действия в съответствие с горенаписаното, ние, представителните на национално равнище организации на работодателите, научаваме, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 МВт. Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 – 800 млн. н.м3 годишно, така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв.  годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с негативен ефект за всички потребители на електроенергия.

С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми.

вж. Оригинален текст на съобщението

Писмо на АОБР до Президента на РБ относно ветото върху промените в Закона за трудовата мобилност

Писмо на АОБР до Президента на РБ относно ветото върху промените в Закона за трудовата мобилност

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-13#1/ 08.03.2018

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Ваш изх. № 02-05-45 от 06.03.2018 г.  с искане за формулиране на позиция по въпроса за Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата мобилност

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас във връзка със запитването на Администрацията на Президента на Република България с изх. № 02-05-45 от 06.03.2018 г. относно позицията на българските работодатели по въпроса за Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

От самото начало ще подчертаем, че позицията на организираните работодатели в България по отношение на наскоро приетите изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е положителна.

Подкрепата на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), включваща четирите представителни на национално равнище организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове създават 86% от БДС и дават работа на над 82% от наетите и която е българският член в Международната организация на работодателите (IOE), е изразена в нарочно писмо до министър-председателя г-н Бойко Борисов и вицепремиера Валери Симеонов.

Също така, представителите на работодателите пледираха в подкрепа на приетите изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност във всички ресорни комисии в Народното събрание, където е обсъждана тази материя.

Бихме искали да подчертаем, обаче, че приетите изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са само една умерено голяма стъпка към решаването на огромните проблеми, свързани с нормативната уредба на ЛЕГАЛНАТА трудова миграция в България.

Излагайки мотивите си в подкрепа на разширяване на достъпа до българския трудов пазар от страна на граждани на трети страни, бихме искали да Ви върнем към голямото разширяване на ЕС през 2004 г. Тогава еврокомисар по разширяването беше г-н Гюнтер Ферхойген. Точно една година след разширяването, вместо да се наслаждава на огромния си политически успех, той публикува книгата си „Европа в криза”, в която присъства следното недвусмислено твърдение: „Една от основните причини за ниския икономически растеж в ЕС е много ниският ЗАКОНЕН приток на хора с квалификация от трети страни в ЕС”.

Струва си да се напомнят тези думи на комисаря по разширяването, както и да се подчертае неговата абсолютна правота от гледна точка на днешния ден – 13-14 години след като е направил тази много важна констатация. Напоследък на европейско ниво се дискутира интензивно как да се инвестира в хората. Проблемът, обаче, е в това, че дефицитът на човешки ресурси расте с такова темпо, че скоро ще размишляваме не как да инвестираме в хората, а има ли изобщо в кого да инвестираме?

Трябва да се подчертае, че това не е афоризъм – това е реалността за много ключови за икономиката специалности и професии в България. Данните сочат, че и в останалите страни на Европейския съюз възникват подобни дефицити. Затова „вносът“ на КВАЛИФИЦИРАНА работна ръка е без алтернатива.

За съжаление, вместо да положим усилия да привлечем по-голям дял от възможните трудови мигранти с висока квалификация, ние реформираме режима за достъп до българския пазар на труда с изключително бавни  темпове. И след промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) Република България остава страната с най-рестриктивен режим за внос на работници и високо квалифицирани специалисти. Остават още много ограничения и препятствия, които изобщо не се изискват от законодателството на Европейския съюз и са напълно наши, доморасли приумици.

Българският пазар на труда губи хора в много по-голяма степен отколкото придобива. Всяка година у нас се пенсионират по около 100 хиляди души. По данни на Националния осигурителен институт за 2016 г. това са 107 хиляди души, а за 2017 г. са 98 хиляди пенсионирани български работници и служители. Според данните, изнесени от Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание, на мястото на всеки 100 души, напуснали пазара на труда, идват едва 63 души. Тук допълнително негативно влияние упражнява и нетната емиграция, която въпреки тенденцията на отслабване, остава на ниво от около 4000 души годишно.

В момента у нас безработните не представляват някакъв резерв на пазара на труда. Самата безработица е вече под 6 %, като повечето безработни са без квалификация. Част от безработните демонстративно отказват да си търсят работа. Тук е мястото да отбележим, че аргументът на синдикатите, че в бюрата по труда има много малко обяви за търсене на работници НЕ е състоятелен. Бюрата по труда не са канал за търсене на квалифициран персонал от страна на българските работодатели. Всъщност, ако някой реши да задължи работодателите да обявяват всички свободни места в бюрата по труда (в момента такова задължение няма, за щастие на същите тези бюра), то тяхната работа ще бъде буквално блокирана от истински потоп от работодателски заявления. Бюрата по труда нямат капацитет да издирват дефицитните кадри за пазара на труда и за това никой не им се сърди. Те си имат своите компетенции и умения в менажирането на проекти по активните мерки в подкрепа на заетостта и на субсидираната заетост, където се справят със задълженията си.

Реалното положение с механизмите, по които работодателите търсят работници и специалисти у нас, е, че това става на първо място чрез агенции за подбор на персонал, на второ място – чрез обяви в интернет сайтовете и на трето място – с търсене „от уста на уста“ – с помощта на самите работници и служители в предприятията, чрез роднини, близки и познати.

Според последните данни на НСИ от 13 февруари 2018 г., за края на месец декември на 2017 година, наетите лица са 2 280 хиляди души. Това е намаление с 34 хиляди души спрямо края на септември 2017 година. Намалението спрямо 2008 година е от порядъка на 250 хиляди души за изминалия десетгодишен период. Ако изключим от тях около 500 хиляди души от бюджетната сфера, излиза, че нетни платци са 1780 хиляди души. Срещу тях стоят 2 200 хиляди пенсионери и 500 хиляди бюджетни служители, които общо са нетни бенефициенти от бюджета. Отделно трябва да се имат предвид и голям брой граждани, които образно казано „са на социални помощи“.

Вижда се, че ако се разширява достъпът до пазара на труда, това ще доведе единствено до нарастване на броя на нетните платци и до повишаване на приходите в бюджета. Всякакви други твърдения са недобросъвестни спекулации и защита на съсловни интереси.

Несъстоятелни са и твърденията, че вносът на работна сила ще доведе до социален дъмпинг на пазара на труда. Особено ясно се вижда несъстоятелността на подобно твърдение при синята карта. На първо място, там има изрично изискване за заплащане с 50 % по-високо за „вносните“ специалисти с висше образование в сравнение с българските. Освен това работодателят има неизбежни разходи и ангажименти за заплащане на наем за квартира, за пътни разходи и за различни такси за специалиста със „синя карта“. Вносните специалисти са много по-скъпи от местните и при това положение работодателите еднозначно биха предпочели българските специалисти, стига да ги имаше на пазара на труда. Но тях ги няма.

Що се отнася до вноса на работници, така нареченият пазарен тест за тях е запазен. Тоест, за да внесем работници от трети страни, трябва да докажем, че в рамките на ЕС няма достъпни кадри за нашия пазар. За никакъв дъмпинг и за никакво „широко“ отваряне на пазара на труда не може да става дума.

Недостигът на човешки ресурси е главният задържащ фактор за нашето развитие. Той е и без съмнение главната причина за спада на инвестициите. Това се потвърждава от всичките анкети, които правим през последните 2 години. Това го показват данните, които се подават от всички смесени търговски камари в страната. Не достигат хора с всякаква квалификация и за всички икономически дейности: от пастири, камериерки и берачи на плодове и зеленчуци, през заварчици, стругари, медицински сестри и шофьори – до машинни и електроинженери и IT специалисти.

Спогодбите за уреждане на трудовата миграция с Украйна и Молдова се бавят. И след приемането на промените в ЗТМТМ остават много утежнения на законово и подзаконово равнище от компетентността на МВнР, МВР и МТСП, които отново ни правят допълнително неконкурентно способни.

В държави от Централна и Югоизточна Европа като Румъния и Чехия има цели заводи с чужди работници. В Германия 17 % от заетите в икономиката са от трети страни, а ние сме внесли за 2017 г. 177 специалисти със синя карта и 3 500 сезонни работници в туризма за по три месеца работа. И това е при болезнен недостиг на стотици хиляди работници!

На фона на тези ужасни диспропорции, ние продължаваме да спорим трябва ли да остане ограничението за чуждестранни работници от 10 на сто от наличния персонал при положение, че подобно лимитиране в европейското законодателство няма!?

Приемането и влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е значителна стъпка към подобряване на пазара на труда в Р България, но следва да се има предвид, че не е единствената законодателна промяна, която следва да бъде предприета. На дневен ред е назрялата необходимост от изготвянето и внасянето на промени в Закона за професионалното образование и обучение, Закона за признаване на професионални квалификации и съответните подзаконови нормативни актове включително чрез ангажиране на компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. По такъв начин ще бъдат преодолени пречки пред наемането на търсени специалисти от трети държави, ще се подобри ефективността на пазара на труда, което би било от огромна полза за цялото общество.

Във връзка с изложеното дотук, ние се обръщаме към Вас, г-н Президент, с молба за среща в удобно за Вас време, на която още един път да обсъдим проблемите на трудовата мобилност и трудовата миграция в страната ни. Ние разчитаме на държавническото Ви отношение към проблема.

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ     

Писмо до Президента

Предложение на АОБР за промени в Рамковото споразумение за договаряне на МРЗ

Предложение на АОБР за промени в Рамковото споразумение за договаряне на МРЗ

Становища, писма, сигнали, жалби

АОБР изпрати до Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и национално представителните организации на работниците и служителите предложенията си за промени в проекта на Рамково споразумение за процедура по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата. Пълния текст на писмото вижте ТУК!

 

Предложение за изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Предложение за изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Становища, писма, сигнали, жалби

Изх. № 17-00-11/06.03.2018 г.

 

 

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОТНОСНО:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпили сигнали от наши членове предлагаме следното изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч):

„2. предприятия, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се удостоверява с декларация, която се публикува в съответния регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т.1 от закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“

Мотиви:

  1. Сега действащият текст на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се отнася до всички предприятия – по смисъла на чл. 1 от ЗСч, вкл. и за тези, които не се регистрират (или за които все още не е настъпил крайният срок за регистрация) в Агенцията по вписвания (като напр., търговските представителства, дружествата по смисъла на Закона за задълженията и договорите, работодателските и синдикални организации по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и юридическите лица с нестопанска цел – за периода до 31.12.2020 г. – по смисъла на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публ. ДВ, бр. 74/2016 г.).
  2. За посочените в т. 1 предприятия, които не се регистрират (или за които все още не е настъпил крайният срок за регистрация) в Агенцията по вписвания няма регламентиран законов ред за обявяване и публикуване на декларацията, че не са осъществявали дейност през отчетния период.
  3. Въпреки гореизложените обстоятелства предприятията, които не се регистрират (или за които все още не е настъпил крайният срок за регистрация) в Агенцията по вписвания и при липса на осъществена дейност през отчетния период не подадат декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. (в действащата му редакция), ще носят отговорност за глоба по чл. 77 от ЗСч.

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ


ПИСМО на АОБР до МФ, МП и НАП

Отговор от МФ (15.03.2018 г.)