Изх. № 17-00-33/12.06.2018 г.

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:

Създаването в МФ на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети

  

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и Решение по т. 3 от дневния ред на Националния икономически съвет, състоял се на 18 май 2018 г., и във връзка със създаването в Министерство на финансите на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети, което ще намали административната тежест на малките предприятия в страната Ви информирам, че Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) прие решение, с което подкрепя изцяло и недвусмислено приложения към настоящото писмо Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, мотивите към него и изготвената предварителна оценка на въздействието.

Смятаме, че този законопроект е изцяло в подкрепа на българския бизнес и е насочен към значително намаляване на административната и финансова тежест за българските предприятия, и разчитаме на Вашата активна роля за внасянето и приемането му по надлежния ред.

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

 

САШО ДОНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК

 

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

 

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ

ПИСМО ДО МФ