Изх. № 17-00-34/13.06.2018 г.

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

Със Заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ.

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обединява организации на бизнеса, чийто членове произвеждат 86.2 % от брутния вътрешен продукт на България и осигуряват работа на над 82% от заетите в страната.

В тази връзка и като имаме предвид, че предложението за Единна входна точка е направено от нас, както и че ползвателите на това решение са основно работодателите като засегнатата страна, ние изпратихме писмо до Министъра на правосъдието (техен вх. № 33-00-75/16.04.2018, което прилагаме), с настойчиво искане в работната група да бъдат включени представители на работодателските организации. Без ясната позиция на българския бизнес като адресат на промяната и основен ползвател на резултата от нея е немислимо постигането на най-благоприятно за българския бизнес решение за единна входна точка.

С тези мотиви предложихме на Министъра на правосъдието да допълни Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г., като в работната група бъдат включени експерти, излъчени от представителните на национално равнище работодателски организации.

До днешна дата нямаме отговор на това писмо, което допълнително засилва съмненията ни в истинността на желанието на отговорните институции за решаване на поставения проблем.

За нас забавянето вече прави невъзможно въвеждането на единната входна точка през следващата 2019 г. и поставя под съмнение дори, че това ще стане през 2020 година.

Във връзка с горното, предлагаме да проведем работна среща в удобно за Вас време, за да обсъдим изпълнението на ЦАИС „Единна входна точка“ и да предприемем съвместни действия за намиране на най-добрите решения.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

Димитър Бранков
Зам.-председател на БСК
По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ