Изх. № 17-00-25/12.04.2018 г.

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Относно: Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

С Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединява предприятия, произвеждащи 86% от брутната добавена стойност в България и осигуряващи работа на  82% от заетите в страната.

В тази връзка и като имаме предвид, че предложението за Единна входна точка е направено от нас, както и че ползвателите на това решение са основно работодателите като засегнатата страна, за нас е крайно неприемливо в работната група да не бъде включен нито един представител на национално представителна работодателска организация. Без ясната позиция на българския бизнес като адресат на промяната и основен ползвател на резултата от нея постигането на най-доброто решение ще бъде малко вероятно.

С изложените мотиви настояваме да допълните Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г., като в работната група бъдат включени експерти, излъчени от представителните на национално равнище работодателски организации.

 

С УВАЖЕНИЕ, 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ