Изх. № 54/28.11.2023 г. ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

ОТНОСНО: Необходими мерки за подкрепа на дуалното обучение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

В последните години се полагат сериозни усилия за въвеждане на качествено дуално обучение в България, което е в унисон с намеренията на държавата и социалните партньори да се осигури квалифицирана работна ръка за съответните професии. Сериозни усилия и средства се предназначават, както от българската държава, така и от партньорите на България от ЕС – като Германия, Швейцария и др. за прилагане на водещите постижения в този вид обучения.

Експертите в тази област са констатирали разнобой в третирането на възрастните обучаеми безработни, насочени от Агенцията по заетостта, с методите на дуалното образование, за които съгласно Закона за насърчаване на заетостта, се поемат разходите за образование в съответната институция, възнаграждения и осигуровки.

Същевременно, според сега действащото законодателство съгласно чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование е определена максимална месечна стипендия, съответстваща на 120 лв. за учениците в XI клас и 180 лв. за XII клас.

Въпреки нашите усилия, се очаква размерът на минималната работна заплата да бъде утвърден от Народното събрание на 933 лв. за 2024г. Това изисква допълнителни мерки, за да не се дестимулира този метод на обучение.

С оглед на горното, считаме за необходимо да се предвидят средства за поемане от държавата на разходите за осигуровки, които се дължат от работодателя, с което констатираните диспропорции ще бъдат отстранени до степен, която няма да дестимулира прилагането на дуалното обучение. 

В очакване на Вашето положително решение оставам, 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,

по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ