Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за икономиката области

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви основните си приоритети за 2021 г. Това стана на официална пресконференция, в която участие взеха ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда, енергетика, човешки ресурси, капиталов пазар, европейски политики и инвестиции. За основен национален приоритет беше обявено приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство, включително и активна работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната.

„По традиция в началото на всяка година АОБР представя приоритети си. В тях няма да видите антикризисни мерки, а точно напротив мерки, които целят подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и съответно на икономиката. И тъй като тази година е изборна единодушно взехме решение да поканим партиите и коалициите, на които социологическите агенции дават шанс са влизане в парламента, които да запознаем с приоритетите си и очакванията на бизнеса“, каза ротационният председател на АОБР за тази година Васил Велев.

Председателят на БСК Радосвет Радев отбеляза, че от съществено значение за подобряване на бизнес средата у нас е запазването на съществуващия данъчен модел и понижаването на дела му, преразпределен през държавния бюджет. Като друг важен акцент той изтъкна намаляването на регулаторната тежест върху стопанската дейност на компаниите до минимално изискуемото от ЕС. По думите му българския бизнес иска максимално бързо изграждане на електронно управление, както и разширяване на приложното поле на мълчаливото съгласие.

„2020 г. ни показа колко голяма е необходимостта от електронно управление, за да можем да преминаваме малко по-лесно през подобни кризи. Забавянето на мерките и влошаването на бизнес средата до голяма степен се дължи и на лошата работа на институциите. Това показват данните от анкетата на БСК.  70 на сто от анкетираните отговарят, че икономическите показатели на компаниите им са се влошили, а 56% ще отложат всичките си инвестиции“, допълни Радосвет Радев.

Според него има необходимост и от усъвършенстване на правилата за легитимиране на национално представителните организации на работници и служители, и на работодатели. АОБР счита, че процедурата трябва да се прави на всеки 7 години, а не както е в момента на всеки 4, допълни още той.

Ротационният председател на АОБР за 2020 г. Кирил Домусчиев посочи, че енергетика е сред най-тежките проблеми за българския бизнес. „За съжаление през изминалата година не успяхме до доведем до финализиране така необходимата реформа в сектора и през 2021 г. ще продължаваме да настояваме за нейното реализиране. Енергетиката е сред основните ни приоритети, тъй като играе изключително роля за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика“, заяви председателят на КРИБ.

По думите на Кирил Домусчиев АОБР ще настоява да изготвяне и подписване на Национално споразумение за осигуряване на ликвидност на пазара на електроенергия на пазара „Ден напред“, което да включва производителите от групата на БЕХ, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на финансите и национално представителните синдикални и работодателски организации.

Сред другите приоритети в сектор „Енергетика“ председателят на КРИБ посочи още приемането на балансиране национална стратегия до 2030 г., нотифициране и провеждане на търг за капацитети и уреждане на отношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и т.нар. американски централи в съответствие с правилата за държавни помощи на ЕС, повишаване капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация, обединение на българския с европейския пазар на електроенергия. Кирил Домусчиев постави и акцент върху насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВИ за собствени нужди, както и за приемането на законови промени за пълна либерализация на пазара на електроенергия.

Въпреки временните затруднения на част от бизнеса, в следствие на COVID-19 членовете на АОБР считат, че след няколко месеца предприятията отново ще започнат да изпитват недостиг на кадри. „Човешките ресурси са важен елемент от индустриалната политика. През настоящата година трябва да положат максимални усилия за разработване на политики за задържане на работници, които са се завърнали от чужбина, поради кризата. Те трябва да бъдат свързани с облекчаване на възстановяването на гражданския им статут, изграждане на допълнителни детски гради за децата им и др.“, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Той добави, че работодателските организации ще продължават да работят за извършване на промени в Закона за висшето образование, чрез които план-приема в учебните заведения да се привежда към нуждите на икономиката, както и за ускоряване на реформите в образователната система с акцент върху професионалното образование и разширяване на уменията и знанията в науката, технологиите, инженерството и математиката.

Като много важни мерки Цветан Симеонов подчерта разширяването на функциите на Агенция по заетостта с цел облекчаване на вноса на работници и специалисти от трети страни, както облекчаване на нормативната уредба, чрез което да се улесни достъпа до страната ни и до българския трудов пазар на чуждестранни работници и специалисти с български произход. Председателят на БТПП заяви, че исканията за отмяна на минималните осигурителни доходи и на задълженията на работодателя да заплаща първите три дни от болничния също са сред приоритети за 2021 г.

Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР, изтъкна, че Асоциацията настоява за активно участие в актуализацията и приемането на Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и да участва в механизма за неговото изпълнение и мониторинг. „Бизнесът очаква поне 25%, а не коментираните до момента от 3 до 8 на сто, от средствата по Плана да бъдат насочени в подкрепа на инвестициите в съществуващите предприятия. Тези предприятия, които хранят хората и пълнят бюджета на страната днес“, допълни още Васил Велев. Според него България трябва да има изработена национална позиция по изпълнението на Европейската зелена сделка, чрез която да се гарантира справедлив, плавен и съобразен със спецификите на държавата ни преход към нисковъглеродна икономика.

Капиталовият пазар също е залегнал сред приоритети за 2021 г. По думите на председателят на АИКБ четирите национално представени работодателски организации ще работят за недопускане на опитите за държавен контрол върху частни листвани компании посредством отчуждаване на неактивни акции. Васил Велев допълни, че България трябва сериозно да усъвършенства нормативната уредба, за да бъдат ограничени свръхрегулациите и да се опростят и автоматизират процедурите, както и да подобряват условията за финансиране на МСП чрез капиталовия пазар. АОБР предлага и извършване на оценка на потенциала за листване на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов ресурс за реализиране на големи инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар и подобряване на корпоративното управление на публичните предприятия.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на  организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации дават работа на 82% от всички наети у нас, а брутната добавена стойност, която произвеждат е 86 на сто.

Пълния запис от пресконференцията може да видите в YouTube канала на АОБР:

YouTube player