На проведено днес (11.01.2022 г.) Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели Българската стопанска камара (БСК) пое от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2022 година. В съответствие с установената ротация, председателят на АИКБ Васил Велев предаде председателството на АОБР за 2022 г. на председателя на БСК Добри Митрев.

Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев –  председател на УС на БСК, Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, Румяна Георгиева – парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения“ на КРИБ, както и експерти от съответните организации.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички наети у нас, а брутната добавена стойност, която произвеждат, е 86%.

Председателството на АОБР от АИКБ през 2021 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията, както и драстичното повишение на енергийните цени. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и становища. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 145 позиции в защита интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на икономическа и енергийна криза. Част от позициите са изработени в партньорство с национално представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“. Проведени са и множество срещи с представители на държавни институции – Министерски съвет, Народно събрание, Президент на РБ, на чието внимание са представени ключови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кризисната ситуация.

По време на днешното заседание членовете на АОБР обсъдиха спешни действия за намиране на работещи решения  във връзка с кризата, породена от безпрецедентно високите цени на природния газ и електрическата енергия за небитовите потребители. Обсъден беше и новият дизайн на мярката „60/40“ от 01.03.2022 г., като бе решено да се поиска от правителството създаване на междуведомствена работна група с участието на МФ, МТСП и национално представителните работодателски и синдикални организации, която да изработи адекватен регламент за мярката, така че тя да бъде достъпна за максимално широк кръг засегнати от кризата предприятия.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2022 г., които след съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, насрочена за 26 януари 2022 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА.