Продължават срещите на представители на ръководствата на организациите–членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, за обсъждане на приоритетите на АОБР за 2023 г. На проведената среща с министъра на образованието и науката бяха направени конструктивни предложения от страна на работодателските организации с цел подобряване на връзката бизнес-наука и на образователната система.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, акцентира върху някои от основните приоритети на Асоциацията за 2023 г., като постави фокус върху подобряване на системата за обучение на възрастни с цел постигане на синергия в политиките на МТСП и МОН. Друга важна насока за повишаване на ефективността на взаимодействието на предприятията с научните организации е насърчава на комуникацията с центровете за компетентност и центровете за върхови постижения и преодоляване на пречки в тяхната съвместна дейност. Необходимо е да се създадат ясни модели на взаимодействие между предприятията и научните организации относно регламентирането от използването на резултатите от съвместната изследователска дейност, по начин, по който да не се препятства възможността съответните предприятия да използват в дейността си създадените обекти на индустриална собственост.

Васил Тодоров посочи необходимостта от преглед и промяна на ПМС 61/2.04.2020 г.,  в посока разширяване обхвата на предмета на дейност на търговските дружества, в които могат да участват държавни висши училища, тъй като това е един от инструментите за комерсиализация на резултатите от съвместна дейност.

Друг важен акцент е насърчаване, чрез различни мерки, на дейности по създаване и развитие на клъстерни структури, които са форми на институционализиране на съвместните инициативи на научни организации и предприятия с ясен фокус към създаване и усъвършенстване на различни продукти.

Васил Велев, председател на АИКБ, маркира няколко основни предложения в областта на професионалното образование, а именно необходимостта от: (1) изготвяне на таблица за съответствие между предвидените места по отделните специалности в образователната система и структурата на заетостта и бъдещите нужди на икономиката, която таблица да се използва като база за изготвяне на план-приема в средните и висшите училища, (2) изграждане на рейтингова система за средното образование (по подобие на тази за висшето образование), (3) анализ на ефективността и ефикасността на разходването на средствата в образователната система и значително свиване и преструктуриране на план-приема за висшите училища.

Васил Велев акцентира и върху важността на изпълнението на програмата за финансиране изграждането на СТЕМ кабинети в средните училища, с оглед бъдещите ползи за развитие на икономиката.

Председателят на АИКБ аргументира и необходимостта от промяна във финансирането на образователната система – като принципът парите следват ученика/студента да се трансформира в парите следват качественото образование, което да се оценява по реализацията, чрез рейтингова система и резултати от външни оценявания.

По време на срещата бяха направени и конкретни предложения от Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК, а именно в областта на професионалното образование, като акцент бе сложен върху: (1) ограничаване създаването на професионални паралелки в общообразователните училища, ако няма изрично доказана нужда в съответната местна икономика, (2) създаване на устойчива система за ранно кариерно консултиране и ориентиране в средното образование, (3) необходимост от адаптиране на учебните планове в съответствие с профилите и потребностите на местните икономики, (4) създаване на механизъм за проследяване на реализацията на завършилите професионални паралелки с цел оценка на ефективността и ефикасността на вложените средства, (5) създаване на външна система за оценка на качеството на професионалното образование, която да включва обратна връзка от работодателите и от реализиралите се в професията млади хора. По приоритетите в областта на висшето образование Станислав Попдончев акцентира върху полезността учебните програми да се съгласуват с национално представителните работодателски организации, и на промяна в системата на акредитация на висшите училища чрез включване в оценителните екипи на международно признати експерти. Не на последно място, бе отбелязана и необходимостта от повишаване изискванията за заемане на академични длъжности във висшите учебни заведения.

Веселин Тодоров, член на УС на КРИБ, в изказването си се фокусира върху необходимостта от продължаване на програмата „Бизнесът преподава“, с поставяне на акцент върху IТ сектора. Посочена бе необходимостта от промяна в план-приема във висшето образование като се увеличи квотата на инженерните специалности за сметка на хуманитарните. В предучилищното и училищното образование бе формулирано предложение да се промени стандартът за създаване и поддържане на библиотеки, като се предвидят повече средства за финансиране на тези дейности.

В качеството си на представител на браншова организация Данко Калапиш – член на Контролната комисия на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), посочи като основен проблем за средното образование липсата на педагогически и непедагогически кадри, като едно от възможните решения е да се комуникира с българските диаспори в Румъния, Молдова и Република Северна Македония за привличане на лица, които да бъдат обучени и попълнят липсата на кадри в системата на образованието. Данко Калапиш предложи да се проведе и информационна кампания в посока промотиране на дуалното обучение сред работодателите.

По време на срещата, след обсъждане на конкретни ползи за образователната система и бизнеса, министър Галин Цоков и работодателските организации се съгласиха да се възобнови работата на консултативните съвети по професионално и висше образование.