Изх. № 03-00-9/22.03.2022 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕГ-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 ОТНОСНО: ИЗТИЧАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА ДОГОВОРА С „ГАЗПРОМ“ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Както знаете, през тази година изтича договорът с „Газпром“ за доставка на природен газ. Разбираме, че по време на война няма как да се водят преговори. Убедени сме, че дори и да съществуват алтернативи за замяна на руските газови доставки, следва това да бъде добре планирано и предварително договорено – как ще се доставят необходимите количества, по какви маршрути, при какви условия и на каква цена. Следва да се отбележи, че последните месеци цената на природния газ в България беше значително по-ниска в сравнение с ценовите равнища на спот пазарите на европейските газови хъбове. Маршрутите на доставка изискват закупуване на капацитети, като най-евтини са годишните капацитети, които се търгуват предходната година. Към момента няма санккции от страна на ЕС за внос на природен газ от Русия и ние следва да подкрепяме тази позиция.

Притеснителни са изявленията в медиите от членове на правителството, че няма да се преговаря с „Газпром“. Това прави невъзможно дългосрочното планиране, бизнес средата става непредсказуема и води до отлив на инвестиции. Особено след като няма сигурни договорени количества и капацитет, както и яснота колко ще струва това на българския потребител.

Също така, смятаме, че решенията, които взима правителството относно сигурността на енергийните доставки, следва да бъдат и икономически обосновани.

Несигурността на доставките на природен газ, както и непредвидимостта относно ценообразуването ще окажат негативно въздействие както върху битовия потребител и промишлеността, така и върху цялата икономика на страната.

Бихме искали да подчертаем, че напълно подкрепяме идеята за диверсифициране на газовите маршрути и доставки, но смятаме, че от ключово значение е сигурността и непрекъсваемостта на доставките при запазване на конкурентоспособността на българската икономика.

Считаме, че българската държава е длъжна да осигури енергийната сигурност на страната, след като България се оказва единствена в ЕС с изтичащ договор за доставка на природен газ от „Газпром Експорт“ ООО.

Намираме за задължително общественият доставчик да предприеме действия за подновяване на дългосрочния договор, чрез писмо за предоставяне на условия за нов договор, което не отменя действия за резервиране на капацитет и доставки от алтернативни източници.

Намираме за необходимо „Булгаргаз“ ЕАД да предприеме действия за директно участие в регионалния газов пазар чрез лицензиране в газовите борси на Балканите и ЕС и превръщането му в реален търговец на природен газ, работещ в интерес на българските потребители.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ