ПИСМО ДО МТСП


ДО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2020 г.

УВАЖАЕМИ  Г-Н МИНИСТЪР,

В последните четири години национално представителните работодателски организации (НПРО), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обявиха за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. В съответствие с единодушно декларираната подкрепа от страна на браншовите работодателски организации беше отказано участие и в преговорите за МОД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Припомняме също, че:

  1. НПРО декларираха многократно подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне по условията и заплащането на труда, и за актуализиране на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции при постигане на договореност в КТД на фирмено и браншово ниво, с валидност единствено спрямо представените страни.
  2. В условията на икономическо оживление след кризата от 2009 г., административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.
  3. НПРО многократно са заявявали, че този подход увеличава сивия сектор, оказва натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като намалява нетното възнаграждение на наетите лица. Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.
  4. Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.

Налице е и значително забавяне на обсъжданията между социалните партньори и държавата по изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Същевременно, приетата правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2020 г. на МРЗ с 9,8%, при драматично изоставащ ръст на производителността на труда[1] в пълно противоречие с изискванията на Конвенция 131 на МОТ, ратифицирана от Р. България през 2018 г.

На основание изложеното и с оглед на отправени предложения на браншови работодателски организации, с настоящото препотвърждаваме отново позицията си за отказ от централизирано административно определяне на нови размери на МОД за 2020 г. и за преговори на браншово ниво по този въпрос. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
Роатционен председател на АОБР за 2019
По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 

_______________

[1] Eurostat, Labour productivity per person employed and hour worked (EU28=100), Code: TESEM160   last update: 13/07/2019 00:00, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem160/default/table?lang=en

Translate »