До

Г-Н емил караниколов

МИНИСТЪР НА икономиката

 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,

 

От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, в желанието ни да поставим на обсъждане и дневен ред ЗИД на Закона за българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи на граждани на трети страни да придобият разрешение за пребиваване и/или гражданство в България, чрез инвестиции в съответствие с приетата нормативна рамка.

Инвестиционно – миграционните програми са световна индустрия, позволяващи на страните да привлекат значителен обем инвестиции и да компенсират свиването на пазарните отношения. В България тази политическа линия е заложена още преди 20 години и нейното пълноценно управление би могло да предостави широко поле за развитие.

Като отчитаме възможностите на подобни програми и добрите резултати, които постигат останалите европейски държави, сме силно обезпокоени, че България е на едно от последните места по резултатност. Нормалната реакция би следвало да бъде усъвършенстване на нормативната уредба в посока на улесняването на привличане на инвеститори чрез нея, опростяване на процедурите и засилване на контрола по стриктното и прилагане, а не пълен отказ от системата. Добре е да се проучи и чуждестранния опит, който е показал значими за съответните страни резултати. Считаме, че за да бъде постигнат напредък и успеваемост на заложените в програмата цели, е необходимо държавата да демонстрира и осъществи силна подкрепа в тази област. Активното администриране, широката информираност и бързите действия по осъществяването на процесите по придобиване на разрешение за пребиваване и/или гражданство в България е от съществено значение за напредъка на програмата и вливането на инвестиции в страната ни.

Въпреки необходимостта държавата да инициира допълнителни мерки, за да отговори на предизвикателствата и да намали риска, свързани със сигурността, прането на пари и корупцията, това не е причина за отказ от изпълнение на програмата, чрез приемането на законодателни норми. Изграждането на добра комуникация между държавите, институциите и инвеститорите, е осъществимо със залагането на допълнителни и опростени законодателни механизми и създаването на единен орган за координация.

Не на последно място искаме да отбележим, че предложеният 14-дневен срок за обществено обсъждане е крайно недостатъчен за предоставянето на компетентни становища от заинтересованите страни.

В тази връзка Ви предлагаме НИС да обсъди и евентуално да допълни предлаганите законодателни промени и Концепцията за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция,  за което оставаме на разположение с нашия експертен капацитет както за формулиране на подходящите промени в посока усъвършенстването на режима, така и за мотивите към тях.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП

Ротационен председател на АОБР за 2019г.

По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

Translate »