Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

КОПИЕ:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ОТНОСНО: ЗИД на Закона за ограничаване на изменението на климата № 902-01-58  от 5.11.2019 г. внесен от МС и направените предложения за промени от народни представители между първо и второ гласуване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

 Във връзка с внесения от Министерския съвет ЗИД на Закона за ограничаване на изменението на климата № 902-01-58 за обсъждане и приемане от Народното събрание, между първо и второ четене е направено предложение от народни представители което предвижда трикратно намаляване на периода, в който определени производства имат право на държавна помощ за индиректни разходи за въглеродни емисии.

Предложението направено от народните представители № 054-04-24 от 30.01.2020 год. предвижда в т. 7 да се създаде нов §6, с който срокът за получаване на помощта се определя само за периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. вместо предложения със законопроекта внесен от МС срок 1 юли 2019 до 31 декември 2020 г.

Подобно решение поставя в неравнопоставено положение българските производители спрямо такива от други държави-членки и противоречи на практиката и целите за запазване на конкурентоспособността на изложените на „значителен риск“ от изтичане на въглерод на важни за икономиката на ЕС сектори. Например само през 2019 г. крайните цени на електрическата енергия за енергоинтензивните индустрии в България е с до 50% по-висока от тази на останалите държави-членки.

Предложената промяна отхвърля постигнатата съгласувана позиция на представените в междуведомствената работна група към Министерство на икономиката заинтересовани страни, като МФ, МОСВ, МЕ, АОБР.

Асоциацията на организацията на българските работодатели подкрепя становището на енергоинтензивните индустрии, представлявани на национално ниво от работодателските организации в химическата и металургичната индустрии (БАМИ, БКХП и БФИЕК) за запазване на първоначално предложения период за компенсиране на индиректните разходи за емисии.

С настоящото становище разчитаме, че ще бъде взето компетентно решение за възстановяване на първоначално приетия период за получаване на помощта от 01 юли 2019 г. до 31 декември 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста

С уважение,
Кирил Домусчиев
Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

Translate »