1. Подобряване на бизнес климата:
  • Ускорено изграждане на електронното управление;
  • Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията;
  • Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие;
  • Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда;
  • Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.);
  • Присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.
 2. Ускорено решение на проблемите с човешките ресурси:
  • Ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху професионалното образование;
  • Ускоряване на реформата в здравеопазването. Гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК;
  • Облекчаване на трудовата миграция, вкл. внос на чуждестранни работници;
  • Реформиране на бюджетно финансираните системи с висока заетост, с цел освобождаване ва човешки ресурс за икономиката (сигурност, администрация, здравна система и т.н.);
  • Разработване и обсъждане на нов Кодекс на труда, отговарящ на новите реалности на трудовия пазар;
  • Разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система.
 3. Цялостна реформа в енергетиката:
  • Прекратяване на държавната помощ за „американските централи“ и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата;
  • Нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г.;
  • Повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ;
  • Повишаване на енергийната свързаност на страната.