1. Подобряване на бизнес климата:
  1. Ускорено изграждане на електронното управление;
  1. Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за  финансиране от фондовете на ЕС;
  1. Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията;
  1. на Национален фонд за реклама на България;
  1. Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами;
  1. Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие;
  1. Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци;
  1. Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда;
  1. Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.);
  1. Присъединяване на България към ERM II, Шенген,  и ОИСР.
  1. Отнасяне на въпроса за неспазване  в България на конвенция 131 пред компетентния орган на МОТ;
 2. Ускорено решение на проблемите с човешките ресурси:
  1. Промяна за равно разпределение (50/50) между работодател и работник/служител на дължимите осигурителни вноски и включване в трудовите и служебните договори на всички осигурителни и данъчни разходи на работодателя за съответния работник или служител и отчитането им за статистически цели в брутния размер на средната работна заплата;
  1. Отмяна на задължението на работодателя да изплаща първите три дни за временна нетрудоспособност;
  1. Ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху професионалното образование и НТИМ(STEM) уменията /науката, технологиите, инженерството и математиката/ и разширяване на обучението по „предприемачество“ с участието на представители от бизнеса;
  1. Ускоряване на реформата в здравеопазването.
  1. Облекчаване на вноса на чуждестранни работници и специалисти, вкл. чрез издаването на карта за достъп до българския трудов пазар (Българска карта);
  1. Разширяване на функции на Агенцията по заетостта като доставчик на човешки ресурси от трети страни за нуждите на българската икономика.
  1. Облекчаване на визовия режим за лица от трети страни, идващи да получат професионално образование в Р. България в това число и в професионалните колежи у нас.
  1. Оптимизиране на бюджетно финансираните системи с висока заетост, с цел освобождаване на човешки ресурс за икономиката (сигурност, администрация, здравна система и т.н.);
 • Цялостна реформа в енергетиката:
  • Прекратяване на държавната помощ за ТЕЦ „Марица – изток“I и ТЕЦ „Марица – изток“ III и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата;
  • Нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г.;
  • Повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ;
  • Повишаване на енергийната свързаност на страната, както и свързване с газопреносните мрежи на съседните държави;
  • Задължаване на заплащане на такса „Задължение към обществото“ и от износителите на ток.