1. Подобряване на бизнес климата:
  • Ускорено изграждане на електронното управление;
  • Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на ЕС;
  • Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията;
  • Мерки за насърчаване на българската икономика – регламентиране на равноправни условия за търговия с български продукти и създаване на Национален фонд за реклама на България;
  • Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами;
  • Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие;
  • Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци;
  • Установяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда;
  • Формиране на национална позиция на България по проблемите, политиките и мерките на Европейската зелена сделка до 2050 г. и прилагането на Националния план енергетика и климат;
  • Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.);
  • Присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР;
  • Отнасяне на въпроса за неспазване в България на конвенция 131 пред компетентния орган на МОТ;
  • Инициатива за изваждане от анонимност на добрите практики и успехите на бизнеса и позитивни медийни послания;
  • Приемане на основните стратегически документи за развитие на икономиката до 2030 г. (Национална програма за развитие до 2030 г. и др.) и за програмния период до 2027 г. за финансиране на програми и проекти със средства на ЕС;
  • Подготовка на Национална стратегия за МСП – предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на МСП в съответствие с европейския принцип „Мисли първо за малките“ и „Акта за малкия бизнес“.
 1. Ускорено решение на проблемите с човешките ресурси:
  • Отмяна на временната мярка предприятието да изплаща първите три дни за временна нетрудоспособност и приемане на мерки за ограничаване на злоупотребите с болнични листове, ЛКК и ТЕЛК – решения;
  • Отмяна на правото на платен годишен отпуск за периоди, в които не се полага труд;
  • Отмяна на забраната и привеждане на правните регулации за извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време в КТ и ЗДСл в съответствие с Конвенция № 1 МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време;
  • Ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху професионалното образование и НТИМ(STEM) уменията (науката, технологиите, инженерството и математиката) и разширяване на обучението по „предприемачество“ с участието на представители от бизнеса;
  • Ускоряване на реформата в здравеопазването. Електронизация, ограничаване на кражбите, превенция и конкуренция;
  • Промени в трудовото и осигурителното законодателство за ограничаване недостига на работна сила и увеличаване възможностите за трудов живот;
  • Облекчаване на вноса на чуждестранни работници и специалисти, вкл. чрез издаването на карта за достъп до българския трудов пазар (Българска карта);
  • Разширяване на функциите на Агенцията по заетостта като доставчик на човешки ресурси от трети страни за нуждите на българската икономика;
  • Облекчаване на визовия режим за лица от трети страни, идващи да получат професионално образование в Република България, в това число и в професионалните колежи у нас;
  • Оптимизиране на бюджетно финансираните системи с висока заетост с цел освобождаване на човешки ресурс за икономиката (сигурност, администрация, здравна система и т.н.);
  • Укрепване и развитие на капиталовите стълбове в пенсионната система – основните институционални инвеститори на капиталовия ни пазар чрез регламентиране фазата на изплащане, въвеждане на мултифондове и привеждане (намаляване) на несправедливия и ощетяващ хората коефициент на редукция на пенсията от първия стълб, така че да съответства на данъчно-осигурителния принос на наетите.
 1. Цялостна реформа в енергетиката:
  • Провеждане на преговори с цел уреждане на отношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК ЕАД и „Ей И Ес – ЗС Марица Изток 1“ ЕООД и НЕК ЕАД „Контур Глобал Марица изток 3“, в съответствие с правила на ЕС относно държавните помощи; засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата; повишаване капацитета на държавните органи за разследване и наказване на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация; изграждане на нови мощности само на пазарен принцип, без преференциални цени;
  • Законови промени за въвеждане на пълна либерализация на пазара и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г.; включване на България в програмата „Въглищни региони в преход“; нотифициране на механизъм и провеждане на търг за капацитети;
  • Повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ;
  • Повишаване на енергийната свързаност на страната, както и свързване с газопреносните мрежи на съседните държави;
  • Задължаване на заплащане на такса „Задължение към обществото“ и от износителите на ток.