1. Национални приоритети:
  • Приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство;
  • Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната на 01.01.2024 г.
 1. Бизнес среда и икономика
  • Подобряване на цялостната инвестиционна среда и създаване на предпоставки и стимули за частни инвестиции, насочени към дигиталния и зелен преход. Пряка подкрепа за инвестициите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост и Оперативните програми.
  • Реални действия по изграждане на електронното управление във всички области – инвестиционен процес, административни услуги за бизнеса, здравеопазване, образование.
  • Въвеждане на ключови показатели за ефективност на държавната администрация.
  • Преминаване към реално програмно бюджетиране, в т.ч. повишаване ефективността, намаляване броя на административните структури и заетите в тях, и продължаване на административната реформа.
  • Оптимизация на сроковете за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти.
  • Ограничаване на т. нар. екологичен рекет срещу бизнеса, препятстващ инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии.
  • Запазване на съществуващия данъчен модел и намаляване на дела на БВП, преразпределян през държавния бюджет, в контекста на спазване на Маастрихтските критерии.
  • Прилагане на разходо-покривния принцип при определяне размера на държавните такси.
  • Предприемане на реални действия по прилагане на принципа: “Замърсителят плаща“ при определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
  • Възприемане и прилагане на принципа „1-in-2-out“, т.е. при въвеждане на нова регулация или изисквания към бизнеса да се извеждат/премахват две съществуващи.
  • Реална оценка на въздействие на проектите на нормативни актове, с фокус върху административната тежест, въздействие върху конкурентоспособността и дейността на малките и средни предприятия.
  • Борба със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията.
 1. Енергетика и „зелен преход“
  • Коригиране изкривяванията на пазара на едро на електроенергия при екстремни цени чрез компенсация на потребителите на свободния пазар, вкл. приемането на механизъм и процедури за подписване на дългосрочни договори за енергоинтензивните предприятия.
  • Изработване и нотифициране пред ЕК на механизъм и провеждане на търгове за капацитети.
  • Активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка с оглед постигане на структуриран подход при формиране на националните политики по т.нар. зелен преход, в т.ч.:
 • национални приоритети в областта на климата до 2030-2050 г.;
 • чиста, достъпна и сигурна енергия;
 • промишлена стратегия за чиста и кръгова икономика;
 • устойчива и интелигентна мобилност, вкл. електрическа мобилност и водородни технологии – разработване на национална нормативна уредба за развитие на инфраструктура за алтернативни горива и изпълнение на програма за реализацията на тази инфраструктура в съответствие с европейската правна рамка за алтернативните горива и пакет „Fit For 55“.
 • екологосъобразно строителство и инфраструктура;
 • екологосъобразна селскостопанска политика „От фермата до трапезата“;
 • опазване на биологичното разнообразие, нулево замърсяване и нетоксична околна среда;
 • научни и научно-приложни изследвания, насърчаване на иновациите, образованието и обучението;
 • социално ангажиран и справедлив преход;
 • финансиране на прехода – детайлна координация на възможните европейски и национални програми за финансиране, в т.ч. Националния план за възстановяване и устойчивост, инструментите по Кохезионната политика 2021-2027, Механизма за справедлив преход, REACT-EU.
 • Актуализация на националната Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. с хоризонт до 2050 г., на плановете за развитие на преносната и разпределителните електрически мрежи, газопреносната инфраструктура – на основата на реална оценка на националните приоритети и насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия, отчитайки стратегическите интереси на страната.
 • Изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност и развитие на енергийния сектор в Република България с последващи мониторинг, контрол и коригиращи мерки – ежегодно.
 • Повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация.
 • Насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВИ за собствено потребление – както чрез облекчаване на процедурите, така и чрез адекватни финансови стимули и инструменти.
 • Изграждане на нови производствени мощности в областта на електропроизводството само на пазарен принцип.
 • Повишаване на ефективността на държавните предприятия в сектор „Енергетика“.
 • Подготовка за пълна либерализация на пазара на електрическа енергия и защита на енергийно уязвимите.
 1. Образование и пазар на труда
  • Подобряване на системата за обучение на възрастни с цел постигане на синергия в политиките на МТСП и МОН, в контекста на НПВУ и инициативите на европейско ниво – индивидуални обучителни акаунти, микроквалификации и пр.
  • Продължаване на усилията за реална връзка между образованието на всички нива и бизнеса, с оглед осигуряване нуждите на пазара на труда.
  • Разработване на програма и пакет от мерки за привличане на таланти – на висококвалифицирани и дефицитни специалисти.
  • Подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни студенти и осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България.
  • Повишаване на дигиталните умения на цялото население и, в частност – на работниците/ служителите.
  • Програма за приобщаване на трайно изолираните от образователния процес и/или пазара на труда лица чрез задължително образование чрез труд и др., вкл. принудителни мерки, както и стимули.
  • Създаване на условия за активно участие на пазара на труда на работещи майки чрез осигуряване на достъпни услуги за отглеждане на деца – строителство на детски ясли, градини и кътове, вкл. чрез публично-частно партньорство.
 1. Социална политика
  • Финализиране на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ.
  • Развитие на пенсионния модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи, и интегриране на уязвимите социални групи в пазара на труда. Подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове и повишаване на информираността на обществото за капиталовия стълб на пенсионното осигуряване.
  • Подобряване на адекватността на подкрепата, предоставяна по линия на системата за социално подпомагане, и обвързването й, където е възможно, с участие в програми за базова грамотност, образование, обучение, полагане на труд и пр.
  • Преразглеждане на държавната политика, свързана с Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), по отношение на стабилността на пенсионната система с цел ДФГУДПСда бъде реален буфер.
 1. Европейски политики и инвестиции
  • Подобряване на съгласувателната процедура със социалните партньори по ключови за бизнеса досиетата, предмет на обсъждане от Съвета на министрите на ЕС.
  • Създаване на Консултативен съвет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.