Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им


У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.” Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес (31.01.2014 г.), по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен размер на таксите за една и съща административна услуга, която обикновено драстично надхвърля разходопокривния размер.

Божидар Данев посочи още, че въпреки всички обещания на поредица от правителствата, както и на настоящия Президент на РБ, не се прави нито първоначална задължителна оценка на въздействието при приемане или промяна на нови регулации, нито задължителната по закон оценка на въздействието 6 месеца след приемането на нормативния акт. “Президентът Росен Плевнелиев в предизборната си кампания обеща да налага вето на закони, които са приети от Народното събрание без оценка на въздействието, но до момента не изпълнява обещанието си“, коментира изпълнителният председател на БСК.

Сериозен проблем за бизнеса си остава определянето на таксата за битови отпадъци, която плаща бизнеса. „Само в България и Украйна не се следва европейската практика замърсителя да плаща и таксата за битови отпадъци е квазиимотен данък.“, допълни Данев.

По отношение на тристранния диалог сме свидетели на грубо нарушаване на диалогичността между синдикати, работодатели и държавата. “Скорошен пример е приемането на решението минималната работна заплата да не се облага с данък „общ доход“, като това не беше съгласувано в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, коментира Божидар Данев. Нарушение на споразумението между синдикати и работодателите е предлагането на текст в проекта за Наказателен кодекс, според който укриването на осигуровки може да е само и единствено по вина на работодателя. Липсва договореното тази отговорност да се носи и от двете страни, каза още Божидар Данев и допълни: “За да има работеща икономика, трябва да се създадат политически и икономически условия за това, както и да се насърчава образованието у нас”.

През 2014 година работата на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Членове на АОБР са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара.

През 2014 г. работодателските организации ще поставят приоритет в работата си по отношение на намаляване на административната регулация за бизнеса, качественото управление на еврофондовете, тристранния диалог и капиталовия пазар.

***

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2014 Г.
на
представителните на национално ниво организации на работодателите:

Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Българската търговско-промишлена палата 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

По отношение на бизнес средата работодателските организации ще работят за:

 1. Намаляване и опростяване  на регулаторните режими;
 2. Въвеждане на задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативните актове;
 3. Решителен напредък при въвеждането на електронно управление;
 4. Нормиране и прилагане на методика за определяне на държавните и общинските такси на разходоориентиран принцип, прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и определяне на ТБО според количеството генерирани битови отпадъци;
 5. Разширяване на приложението на принципа на мълчаливото съгласие.

По отношение на европейските фондове приоритет на национално представителните организации на работодателите ще бъде успешното приключване на дейностите по настоящия програмен период и своевременното започване на следващия – 2014 – 2020 г. чрез

 1. Максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане на тяхното изпълнение;
 2. Създаване на механизъм за ефективно, бързо и справедливо уреждане на споровете по направени финансови корекции;
 3. Предефиниране на понятието за МСП за целите на ОП “Иновации и конкурентоспособност”;
 4. При програмирането на период 2014 – 2020 г. да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори;
 5. Нормиране на механизъм за  участие на социалните партньори с  блокиращо малцинство при приемането на важни решения от комитетите за наблюдение;
 6. Премахване на въведеното изискване при разработването на Споразумението за партньорство и програмите на Р България за програмен период 2014 – 2020 г. в състава на работните групи да не се включват неправителствени организации, които членуват в национално представителни организации на работодателите, признати от МС по реда на КТ и ограничаване на подобни практики.

В областта на тристранния диалог през 2014 година национално представителните организации на работодателите в България ще работят за:

 1. Възприемане от държавните органи на предложенията, направени от работодателските организации за промяна на нормативната уредба, насочена към подобряване работата и  издигане ролята на НСТС;
 2. Създаване на механизъм (добра практика) да получат нормативна реализация постигнатите от национално представителните  работодателски и синдикални организации двустранните споразумения  по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;
 3. Разширяване на партньорството между представителните на национално равнище организации на работодателите и правителството чрез подписване на двустранни споразумения по въпросите на бизнес средата и икономическото развитие. Възстановяване работата на Съвета за икономически растеж.

По отношение на капиталовия пазар приоритет на национално представителните организации на работодателите през 2014 година ще бъдат:

 1. Осъществяването на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса;
 2. Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД;
 3. Подобряване на законодателство и практиките на регулаторните органи по посока ограничаване на свръхрегулирането.

Дейността на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) през 2014 г. ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)