ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите приветстват инициативата на Министерски съвет за навременна подготовка на нормативната рамка, която да ръководи работата по програмиране на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. Считаме, че представеният проект може да бъде съществено подобрен посредством прецизиране и доработване на част от текстовете, свързани със спазването на принципа на партньорство в цялостният процес на координация.

Проектът на ПМС делегира основните функции по подпомагане на заместник министър-председателя по европейските фондове и на неговата администрация при вземането на решения, свързани с цялостния процес по разработване на стратегическите и програмните документи на създадения с Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. Като отчита практическата полезност на подобен подход, представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите обръщат внимание, че ПМС 70 е прието през 2010 г. и по тази причина не отчита разпоредбите на Регламент № 240/2014 г. по отношение на партньорството при изготвянето на рамката на ЕСИФ. По тази причина представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите настояват те също да участват в Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. За целта или следва да се измени съответстващо текстът на ПМС 70, или да се добави изричен текст в чл. 1, ал. 3 на настоящия проект на ПМС, който да конституира участието на социалните партньори в дейностите по чл. 1, ал. 3 и по чл. 2. Ако това не бъде направено, взимането на решения по редица важни въпроси ще бъде реализирано в нарушение на Регламент № 240/2014 г.

Като цяло считаме, че България следва да си постави в новия програмен период реалистични цели, които може да защити и изпълни с целенасочени политики и финансова подкрепа. Декларираме своята готовност да бъдем конструктивен и диалогичен партньор в процеса.

С УВАЖЕНИЕ,

 

За организациите на

работодателите:

За орагнизациите на работниците

и служителите:

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на БТПП

Председател на АОБР за 2019

По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 

ДИМИТЪР МАНОЛОВ

Президент на КТ „Подкрепа“

По поръчение на КНСБ и КТ „Подкрепа“

Translate »