ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е
от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

ОТНОСНО: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г.)

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Асоциацията на организациите на българските работодатели постъпиха много възражения от фирми, които развиват дейност, свързана със строително-монтажни работи.  Искането ни е свързано с отстраняването на норми от законодателството, които биха създали предпоставки за корупция.

Възраженията и опасенията на нашите членове са конкретно насочени срещу нововъведената разпоредба на чл. 16а, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда – „Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“

Така разписана нормата в закона няма да постигне и поставената от него цел – баланс между превенцията и опазването на общественото здраве и нормалното функциониране на икономиката. Точно обратното. Създадената норма ще създаде предпоставки за корупция. Въпреки, че в чл. 3, ал.6 нормативно е предвидена препратка към Закона за устройство на територията (ЗУТ), то същата не създава законова сигурност, че ще бъдат санкционирани само нарушители, които не спазват нормите за ограничаване на вредния шум при проектирането и изпълнението на строежите. Друго наше притеснение е, че ще се ограничи работния процес и ще създаде организационни проблеми при изпълнението на строителните дейности.

Във връзка с гореизложеното предлагаме да се инициира промяна в чл. 16а, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, като с изменението да се разпишат и разширят правомощията на кмета на съответната община (по местонахождението на строежа), който със заповед предвижда зони, където се въвежда пълна забрана за извършване на шумни строителни и монтажни работи в работни дни за периода от 14 до 16 часа (например за курортни комплекси в сезона, около болнични заведения, училища, детски ясли и градини, социални домове и др.), а за останалите жилищни райони да се определи ниво на допустимост на шум в часовете от 14.00 – 16.00ч. на строителните обекти, които да позволят строителни дейности. Забраната да се вписва при издаване на разрешителното за строеж от главния архитект на общината, съгласно чл. 148, ал.9, т. 2 от ЗУТ.

С уважение,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
Ротационен председател на АОБР за 2019
По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 

Translate »