Изх. № 02-00-28/13.06.2022 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

    Относно: Определяне на състава и дейността на Обществения съвет към Комисията по електронно управление и информационни технологии

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е структура, която обединява четири представителни на национално ниво работодателски организации в Република България – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

АОБР е структурата, която формира работодателската делегация за годишните сесии на Международната конференция по труда и представлява България в Международната организация на работодателите (IOE). От тази гледна точка, консолидираните становища на работодателските организации в рамките на АОБР могат да бъдат смятани като документи, с възможно най-високо ниво на представителност в рамките на Република България.

Четирите изброени работодателски организации участват в европейски проект по проблемите на дигитализацията, свързан с разширяването на възможностите колективното договаряне на ниво предприятие и на отраслово ниво да се използва за ускоряване и задълбочаване на дигитализация и за прилагане на споменатото по-горе Европейското доброволно рамково споразумение на социалните партньори за дигитализацията.

В този смисъл, четирите организации са силно ангажирани с проблемите на дигитализацията, не само поради факта, че тя се извършва в огромна степен в предприятията, но и поради институционалната им ангажираност с проблема на национално и европейско равнище.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ от години се опитват да партнират на изпълнителната и на законодателната власт в областта на електронното управление. Пишем „опитват се“, защото за целия изтекъл досега период, в който у нас предимно се говори и значително по-малко се работи за „електронно управление“, сме имали много контакти със законодателната и изпълнителната власт, получавали сме много разнообразни обяснения, представяни са ни всевъзможни презентации и, в крайна сметка, огромното мнозинство от предложенията ни винаги е било игнорирано, а напредъкът в „електронното управление“ е повече от съмнителен.

Оценката на организациите, обединени в АОБР е, че като цяло дейността по въвеждането на „електронното управление“ в България е провал, на фона на огромния публичен финансов ресурс, инвестиран в тази насока.

Парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии учреди към себе си Обществен съвет. Методологическа грешка е заложена още в приетите от комисията Правила за определяне на членовете, устройството и дейността на този съвет. Самата технология на „рекрутиране“ на членовете е безадресна или по-точно е отправена към всички. Местата в Обществения съвет са краен брой, но поканата е буквално към „широката общественост“. Липсата на нарочна покана до национално представителните организации на работодателите е нелогична и  контрапродуктивна, защото тези организации осъществяват комуникация с големи мрежи от членове и могат да осигурят и вертикална, и хоризонтална връзка с големи части от заинтересуваната общественост, но никой не търси връзка с тях, респективно – не се възползва от тяхната помощ.

В тази връзка се обръщаме се към Вас, водени от най-доброто намерение да бъдем евентуално полезни, в това число и като информационен посредник с нашите мрежи от индивидуални и браншови членове, както разбира се и с експертизата си, относно възможността за включване на представители на нашите организации в Обществения съвет към Комисията по електронно управление и информационни технологии.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ