Изх. № 01-00-4/16.09.2022 г.

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ОТНОСНО: Предложения за изменение на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

С тревога научаваме, че КЕВР възнамерява най-евтиният газ по договорите на „Булгаргаз“ ЕАД да бъде продаван само на регулирания пазар – на топлофикации и газоразпределителни дружества. Това означава, че скъпият газ, който се купува на борсови цени в последния момент, ще бъде насочен към индустрията. Такъв опит за промяна в ценообразуването беше направен през м. януари 2022 г. от редовното правителство на Кирил Петков.

Обръщаме внимание, че през последните 7 месеца със своята нова търговска политика „Булгаргаз“ ЕАД да закупува природен газ от спот пазарите на борсите на възможно най-висока цена, прехвърляйки после тази цена върху индустрията, постави в изключително затруднено положение бизнеса. За голяма част от предприятията тези цени са непоносими. Някои намаляват производството си, други търсят алтернативни на природния газ горива (дизел, пропан-бутан) с цел оцеляване. Сега, в допълнение към всичко това, идва и идеята за промяна на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ.

Българската индустрия, осигуряваща работни места, плащаща данъци, правеща инвестиции в българската икономика, категорично възразява срещу това лобистко изменение и настоява всички ползи от договорите на държавната компания да бъдат споделени с всеки един български гражданин, с битовите потребители и с индустриалните консуматори. Дългосрочните договори са сключени в полза на обществото, от което икономиката е неразделна част. Поради това, всички ползи от тези договори следва да бъдат разпределени балансирано измежду всички потребители на газ в страната – така, както е и към момента. В ситуация на несигурност на енергийните пазари, високи цени на електроенергията, високи цени на природния газ е самоубийство да се предлагат промени в пазара на природен газ. ЕК се кани да въведе регулирани цени, а България да изпрати икономиката на спот цени?!?

„Булгаргаз“ ЕАД имаше установена практика договорите с потребителите на природен газ за следващата година да бъдат сключвани най-късно през юни месец, като по този начин бяха гарантирани не само количествата на всеки един клиент, но и беше осигуряван най-евтиният разход за капацитет и пренос на природен газ. Осигурявана беше и гъвкавост на доставките – нещо, което е от изключителна важност в производствения процес и не води до оскъпяване на природния газ. Напомняме, че към днешна дата няма предложени договори от страна на „Булгаргаз“ ЕАД към българската индустрия. По този начин българският бизнес не може да планира нито своето производство, нито инвестициите и не може да гарантира работните места на своите служители.

Реализирането на намерението за разделяне на доставките ще е във вреда на цялото общество, тъй като ще доведе до по-скъпи стоки и безработица. АОБР е категорично против промените в наредбата за ценообразуване на природния газ и неизбежно ще предприеме всички разрешени форми на протест, ако те станат факт.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обединява национално представителните работодателски организации. 82% от наетите в България работят във фирмите, членове на тези организации. Нашите членове формират 86% от брутната добавена стойност в страната. По отношение на природния газ компаниите в АОБР потребяват на годишна база над 1 млрд. куб. метра, което представлява над 30% от конумацията в страната.

Неяснотата по дългосрочния договор на „Булгаргаз“ ЕАД с „Газпром Експорт“ ООО поставя българския енергиен пазар в несигурност и влошена ликвидност, отказът за балансирано разпределение на количествата по дългосрочния договор с AGSC влошава още повече икономическата среда на българския бизнес, с произтичащите вреди за икономиката и социалния мир.

Позволяваме си да изкажем притесненията си и пред Вас, доколкото подобни действия застрашават функционирането на националната икономика на прага на зимния сезон, задаваща се рецесия в Европа и в разгара на тежка ценова ситуация на енергийните пазари, която вече изтощи почти изцяло резервите на българските предприятия, поради което настояваме за балансирано разпределение на приeманите количества природен газ по дългосрочните договори на „Булгаргаз“ ЕАД за регулирания и нерегулиран сектор.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
КРИБ