Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. Присъстващите се обединиха около това, че програмата за компенсация за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. И двете страни изразиха мнение, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета.

На срещата бе договорено да се създаде работна група под ръководството на Министерството, която да разработи още по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. В тази връзка бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС и възможностите им за внедряване в България и адаптирането им към местните условия.

Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации.

Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и на крайните потребители. “Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел – ефективно използване на държавните средства”, подчерта министър Христов.

От своя страна, представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са „помощи“, а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от изкривения пазар.

Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с конкретни предложения.

В срещата участваха: Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев – председател на УС на БСК; Васил Тодоров – главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров – ръководител отдел „Икономически анализи и политика“, БТПП; Константин Стаменов – председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов – изпълнителен директор на БФИЕК, КРИБ; доц. Нончо Димитров – експерт енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов – експерт по енергетика, ССИ.