От 3 до 14 юни 2024 г. в Женева сe провежда 112-тата редовна сесия на Международната конференция на труда /МКТ/. В конференцията участват тристранни делегации от 187-те държави-членки на организацията, включително от България. Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ е представлявана от Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ, в качеството му на делегат, и от Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ, който е заместник-делегат.  112-тата сесия на МКТ акцентира върху 3 важни области: фундаменталните принципи и права на работа, биологичните опасности и достойния труд в сектор грижи.

В обръщението си към участниците в сесията, направено на 5 юни, делегатът на българските работодатели Евгений Иванов посочи: „Темите на конференцията за принципите и правата на работното място, достойния труд и икономиката на грижите, както и определянето на стандарти за защита срещу биологични опасности, за нас са важни и актуални. Производителността и конкурентоспособността на компаниите, дигитализацията и развитието на уменията, насърчаването на равенството между половете, недискриминацията, многообразието и приобщаването на работното място, са ключови приоритети за работодателите, насочени към създаването на устойчива заетост и достоен труд“.

Представителят на АОБР подчерта в изказването си: „След безпрецедентните кризи през последните три години, българският бизнес, обединен в Асоциацията на организациите на българските работодатели, доказа, че може да работи добре, продължава да изпълнява своята мисия и да отстоява позициите си при взимането на решения, стимулиращи развитието на свободното предприемачество, стопанската инициатива и пазарната икономика“.

„През изминалата година българските работодатели бяха изправени пред сериозно предизвикателство“, посочи Евгений Иванов.  „Въпреки че България е ратифицирала Конвенция 131 на МОТ, все още не е приет механизъм за определяне на минималната работна заплата в съответствие с принципите и критериите, заложени в конвенцията. С въведените нови правила за определяне на МРЗ според нас като работодатели, не е спазена процедурата, заложена в Директивата на (EС) 2022/2041 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Като представители на бизнеса смятаме, че възприетият модел за определяне на МРЗ подменя целите и духа на директивата и международните стандарти, обезсмисля социалния диалог в областта на договарянето на МРЗ и ерозира ролята на социалните партньори по ключов за тях въпрос. Верни на своята същност, вярваме, че в предстоящите консултации на бипартитен принцип, в конструктивен диалог с представителите на синдикатите, ще постигнем необходимото ниво на консенсус при правилното транспониране на директивата“.

Вижте цялото изказване ТУК.