Изх.№ 03-00-8/08.03.2022 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                         

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Неотложни мерки за ограничаване на щетите от екстремните цени на електроенергията за небитовите потребители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След започване на военния конфликт в Украйна се задълбочава кризата с цената на електроенергията за небитовите потребители, като през последните няколко дни тя става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване. Средната цена на електроенергията достигната на БНЕБ – сегмент „Ден напред“, за 08.03.2022 г. е 839,61 лв./MWh, като в някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд. Устойчив и последователен ценови ръст наблюдаваме през последните дни както на нашия пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари. Обезпокоителен е и фактът, че на другия сегмент – „Двустранни договори“, също през последните дни, се сключват сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. Пазарът на фючърси – както месечни, така и за тримесечието също демонстрират красноречив над 50% ръст!

На фона на настоящата ситуация, действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на месец март схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия в размер на 75% от разликата между  действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден напред“, и  действителната пазарна цена за м. юли м. г. (185,59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно лимитирана и недостатъчна. При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, компенсацията ще се ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 500лв./MWh. При такава картина много предприятия ще спрат работа. . Безработицата ще нарасне главоломно. В същото време, само в АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на електроенергия на свободния пазар по сегашната формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от електропотреблението за месеца).

В тази кризисна ситуация трябва в спешен порядък да се предприемат мерки, които да дадат необходимата прогнозируемост и спокойствие на небитовите потребители относно цената на електроенергията, така че да не се налага ограничаване на дейността, загуба на работни места и намаляване на доходи на наетите лица. Смятаме, че такива мерки могат да бъдат единствено отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично изразена позиция от страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното нормализиране на цените на електроенергията.

Тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи.

Допълнително, настояваме без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ясен ангажимент за съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от предприятията. Солидарни сме с изразената от всички вас позиция, че това може да стане с процедурна промяна, като режимът от настоящия разрешителен (с всички пречки и забавяния поради сложни и бавни съгласувателни процедури) стане просто уведомителен. Това е едно също бързо постижимо решение, на с дълготрайни положителни ефекти както върху българските предприятия, така и върху електроенергийния ни пазар в цялост.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото писмо всички национално представителни работодателски организации  настояваме за организиране на незабавна среща с Вас, на която в спешен порядък да се набележат и огласят мерки за овладяване на  възникналата крайно опасна за икономиката и социалния мир ситуация.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП,
КРИБ и ССИ