Във връзка с изработване на най-подходящи за България мерки по приетия на 6 октомври т.г. Регламент 2022/1854 за справяне с високите цени на енергията, Асоциацията на организациите на българските работодатели проведе експресно анкетно проучване на 18 и 19 октомври 2022 г.

Предмет на проучването е оценка на възможностите пред стопанските потребители, солидарно с останалите страни-членки на ЕС, да намалят брутното си електропотребление за периода 1 декември 2022 г. – 31 март 2023 г. през определени върхови часове.

За краткото време от 15 работни часа отговориха 393 респонденти.

Оценката на средноседмичната им работна натовареност показва, че сред отговорилите доминират дружествата с пълноценна седемдневна работна седмица при преобладаващо денонощно натоварване – близо 64%. Със стандартната петдневна работна седмица са почти 24% от отговорилите, а над 11% са посочили,че прилагат шестдневна работна седмица.

 

 

 

 

Над 58% от отговорилите стопански потребители посочват, че не биха ограничили електропотреблението си. Не сме проучвали задълбочено дали това е поради технологична невъзможност, или е в резултат на други фактори, напр., пазарна конюнктура, ангажименти за производство и доставки и т.н.

До 5% от почасовото си електропотребление могат да ограничат малко над 17% от отговорилите, докато делът на посочилите отговор „между 5% и 10%“ е 15%.

За 9,4% от отговорилите стопански потребители възможното намаление в почасовото електропотребление може да надхвърли 10%.

 

Доколкото съществен момент от ефективното прилагане на ограничителен режим по смисъла на Регламент (ЕС) 2022/1854 е рационалният избор на часове измежду върховите, към които да се адресират общонационални мерки, помолихме респондентите да посочат приемлив за тях двучасов непрекъснат интервал в периода 08:00 – 21:00 ч., пред който биха ограничили електропотреблението си. За около 48% от отговорилите няма подходящ такъв интервал, като ще отбележим, че сред тях има и дружества, които биха могли да ограничат електропотреблението си до 5%, но в часове, различни от върховите, т.е. в нощни часове.

 

От стопанските потребители, отговорили положително на възможно двучасово ограничение в електропотреблението, вижда се, че оптимални такива интервали с или в началото на работна смяна (9,7% са посочили интервала 08:00-10:00) или в края на работната смяна, респективно – в края на периода на върховите часове (например, интервалът 19:00-21:00 е предпочетен от 8,7% от отговорилите предприятия). Позицията „други“ е синтезиран от нас сбор на всички отговори, различни от доминиращите часови интервали, а не един конкретен интервал. Ето защо по-адекватна илюстрация на приемливите двучасови интервали за стопански потребители, които изобщо биха могли да ограничат електропотреблението си, е представена в следващата диаграма.

Обобщавайки резултатите от експресното проучване, могат да се обосноват следните предположения:

  • Позицията си без забавяне изразиха стопански потребители с преобладаваща шест- и седемдневна работна седмица (над 3/4 от отговорилите), което предполага по-значими мощности и комбинирано с отрицателните отговори по отношение възможностите за ограничение на електропотреблението, подкрепя убедително тезата, че следва да се минимизира външно ограничаване на електропотреблението за стопанските потребители;
  • Водени от разбирането, че пълноценният работен процес е най-същественият приоритет за запазване на икономическата стабилност в страната ни, адекватен политически подход следва да е съблюдаването на принцип за доброволност и насърчаване на готовността на стопанските потребители за ограничаване на електропотреблението, вкл. и чрез финансови компенсационни инструменти;
  • Приемливи часови интервали за възможно ограничение в електропотреблението са такива в началото или в края на приложимите в производствата работни смени. Това е рационално да се съобрази и с режимите на работа на публичен сектор и битово електропотребление, като има аргументи да се адресира интервал след 18:00 ч.;
  • При определени допускания и предвид данните от анкетата, може да се предположи, че потенциалният принос на индустриалните потребители към националната цел за ограничаване на брутното електропотребление във върхови часове за периода 1 декември 2022 г. – 31 март 2023 г. ще е около 1,8-2,2% намаление на консумацията на електроенергия спрямо референтния период (без да отчитаме текуща стопанска конюнктура) по експертна оценка.