Предложения на АОБР за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП)

Предложения на АОБР за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП)

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Изх № 29/04.04.2020 г. ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Предложения  за  изменение  и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП)  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чиито членове осигуряват работа на над 82% от наетите в България, за да се съхрани заетостта и подкрепят доходите на трудовите хора в рамките на заделения ресурс от 1 млрд. лева, изразяваме своето безпокойство от факта, че при над 60 000 принудително спрели работа и над 350 000 засегнати от кризата предприятия, при 5 000 души, оставащи без работа всеки ден, едва 228 предприятия (което…
Read More
Становище на АОБР по Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на средства от „Булгаргаз“ ЕАД

Становище на АОБР по Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на средства от „Булгаргаз“ ЕАД

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО: Г-ЖА ТЕMЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ВИЦЕПРЕМИЕР  Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НА НС Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР ОТНОСНО: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на средства от „Булгаргаз“ ЕАД УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Ви представяме нашето становище. В настоящата ситуация на извънредно положение и риск за срив в икономиката е изключително важно час по-скоро да бъдат възстановени надплатените суми за природен газ от индустриални потребители, които са клиенти на Булгаргаз. Надплатените суми трябва да се възстановят за целия период на предоговорени условия между Булгаргаз EDO и ООО…
Read More
Декларация на АОБР във връзка с предлагания ред за изменение за внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък на база на данъчната печалба, декларирана за 2018 г.

Декларация на АОБР във връзка с предлагания ред за изменение за внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък на база на данъчната печалба, декларирана за 2018 г.

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Асоциацията на организациите на българските работодатели твърдо подкрепя всички рационални мерки, предлагани във връзка с въведеното извънредно положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Като изразяваме задоволство от постигнатата чуваемост и приветстваме предлаганото удължаване на сроковете в ЗКПО до 30 юни 2020 г., категорично се противопоставяме на внесените предложения от народни представители между първо и второ четене на Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на НС, свързани с междинните срокове за отчитане и по-конкретно предлагания ред за изменение за внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък на база на данъчната печалба, декларирана за 2018 г. Така предлаганият режим не отразява реалната икономическа ситуация и очакваните резултати за текущата година в условия на рецесия. Да се…
Read More
Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса

Писмо до министъра на околната среда и водите с предложение на АОБР за въвеждане на уеб-базирана платформа за обработка на данни от бизнеса

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, С настоящето бихме искали да сигнализираме за проблема с постоянно растящата бюрокрация в областта на околната среда и управлението на отпадъците, с която бизнесът се сблъсква – бюрокрация, която за съжаление не носи ползи никому. Проблемът, който визираме, се състои в следното - след като веднъж едно предприятие е попълнило многобройни въпросници, статистическа информация и декларации, всичко това трябва още веднъж да бъде въведено в централна система на МОСВ от служител(и) на министерството, за да отговаря то на изискванията на европейските институции относно обработването на статистически данни във връзка с околната среда. Допълнително, всички документи, които се подават, трябва да бъдат подписани от управителя на дружеството или от лице на подобна позиция. Всичко това, освен многото време,…
Read More
Становище на АОБР по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, внесен в Народното събрание от МС

Становище на АОБР по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, внесен в Народното събрание от МС

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Проект на  Закон за изменение  и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели внесен в Народното събрание от МС,№ 002-01-11/4.02.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че внесеният в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗИД ЗПРПМ), № 002-011-11, сериозно ще навреди на икономическите интереси на представляваните от нас фирми и организации и ще урони имиджа на България като страна с добър…
Read More
Отворено писмо до премиера Бойко Борисов относно отхвърляне на законопроект за компенсиране на индиректни разходи за въглеродни емисии в цената на електрическата енергия

Отворено писмо до премиера Бойко Борисов относно отхвърляне на законопроект за компенсиране на индиректни разходи за въглеродни емисии в цената на електрическата енергия

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, На 26 февруари 2020 г. представители на бизнеса и синдикатите присъстваха на безпрецедентно единство между депутати от управляващи и опозиция за приемане на АНТИевропейски политики и законодателни решения. Членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към НС участваха в добре проведен „спектакъл” и в рамките на минути вкупом гласуваха „въздържал се” и отхвърлиха законопроекта на МС за предоставяне на държавна помощ, макар и символична по размер (33 млн. лв./год.), за компенсиране на индиректни разходи за емисии в цените на електрическата енергия в резултат от европейските политики по промени в климата. Този неотговарящ на европейските политики и практики акт говори за: незачитане на европейското законодателство; неинформираност относно практиката по прилагане на схемата от страните-членки; недооценяване или липса на информация за структурата на икономиката и високия…
Read More
Писмо от АОБР до министъра на икономиката Емил Караниколов относно изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Писмо от АОБР до министъра на икономиката Емил Караниколов относно изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА КОПИЕ: Г-ЖА ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК 2014-2020 Г-ЖА СМИЛЕНА КОСТОВА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПИК 2014-2020 ОТНОСНО: Изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, С настоящото писмо бихме искали да изразим нашето безпокойство по отношение на темповете на изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ (ОПИК), особено предвид факта, че 2020 г. е последната от настоящия програмен период. През последната година наблюдаваме значително забавяне на хода на изпълнение на ОПИК: Не се спазват публикуваните в Индикативните годишни работни програми срокове за обявяване на процедурите, въпреки многократното им удължаване. Последният пример е процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, която бе обявена…
Read More
Писмо от АОБР до председателя на Комисията по енергетика към НС Валентин Николов относно предложение за проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата

Писмо от АОБР до председателя на Комисията по енергетика към НС Валентин Николов относно предложение за проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС ОТНОСНО: Ваше предложение за Проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата Обръщаме се към Вас във връзка с предложението за Проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата, внесено между първо и второ четене от Вас и народния представител Димитър Бойчев Петров. В предложения нов §6 е записано, че предприятията, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, ще могат да получават помощ за разходите за непреки емисии само за периода 1 юли 2020 г. – 31 декември 2020 г., като размерът ѝ не следва да надвишава половината от годишния бюджет от 33 млн. лв., т.е. 16,5 млн. лв. Това представлява рязко изменение на рамката, предложена от вносителя…
Read More