Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България

Писмо на АОБР до заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изграждане и функциониране на електронно управление на Република България

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА             Относно: Необходими мерки в подкрепа на дейността на административните органи при изграждане и функциониране на електронно управление на Република България и работа с електронни документи, заявяването и предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, Във връзка с възложените Ви задължения по структуриране и осигуряване на устойчивост на процеса на изграждане и функциониране на електронно управление в Република България и предвид възникналите проблеми в дейността на важни държавни структури в тази сфера, като отговорни изразители на интересите на работодателите бихме искали да предложим на Вашето внимание необходими според нас мерки, които да осигурят по-добри условия за сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление. Активизиране на Съвета по киберсигурността за…
Read More
Писмо до МТСП относно процедурата за МОД за 2020 г.

Писмо до МТСП относно процедурата за МОД за 2020 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
ПИСМО ДО МТСП ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2020 г. УВАЖАЕМИ  Г-Н МИНИСТЪР, В последните четири години национално представителните работодателски организации (НПРО), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обявиха за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. В съответствие с единодушно декларираната подкрепа от страна на браншовите работодателски организации беше отказано участие и в преговорите за МОД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Припомняме също, че: НПРО декларираха многократно подкрепа за разширяване на колективното трудово договаряне по условията и заплащането на труда, и за актуализиране на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции при постигане на…
Read More
Сигнал до КЗК относно нарушения на свободния пазар на електроенергия

Сигнал до КЗК относно нарушения на свободния пазар на електроенергия

Становища, писма, сигнали, жалби
С И Г Н А Л ОТ Васил Велев – председател на АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ  Радосвет Радев –председател на БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС  Цветан Симеонов – председател на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  Кирил Домусчиев – председател на КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  ОТНОСНО: НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 15, 21 И 22 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА,  С настоящия сигнал сезираме Комисията за защита на конкуренцията, за да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. Фактическите ни твърдения се основават на анализ на публично достъпна информация. Конкретните факти и обстоятелства са следните: Съществена…
Read More
Позиция на АОБР относно цената на електроенергията

Позиция на АОБР относно цената на електроенергията

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, Цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент „Пазар ден напред“ за ден на доставка 3 юли 2019 г., е най-високата в Европа – базовата цена за мегаватчас достигна 195,40 лв., при цени на офпик и пик - съответно 144,08 лв. и 246,72 лв. Това ценово ниво надхвърля средноевропейското 2 пъти, а спрямо пазарите с най-развити икономики – Германия и Франция превишението е 3 пъти! Това отдавна не е изолиран случай само в един пазарен ден – сигнализирали сме многократно с конкретни данни. Системно от началото на 2019 г. или 183 последователни дни средната цена на електроенергията за индустрията в България е по-висока от тази във вече споменатите Германия и Франция, че и Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария. А…
Read More
Писмо до изпълнителния директор на НЕК ЕАД

Писмо до изпълнителния директор на НЕК ЕАД

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД КОПИЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт. Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това. Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от…
Read More
Позиция относно малките производители на енергия от ВЕИ

Позиция относно малките производители на енергия от ВЕИ

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за неприемливи претенциите на допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия от ВЕИ“. Напомняме, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации: По Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. Чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ. Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират. Въпреки санкциите от ЕК! Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране…
Read More
ЗИД на Закона за българското гражданство

ЗИД на Закона за българското гражданство

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО МАРИЯНА НИКОЛОВА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ДАНАИЛ КИРИЛОВ - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство   УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА, УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с настоящото становище изразява своето мнение в контекста на общественото обсъждане на ЗИД на Закона за българското гражданство, публикуван на 21.03.2019 г. в Портала за обществени консултации. Настоящият документ представя анализ на актуалното състояние на уредбата и необходимостта от промени с оглед на констатираните несъвършенства в производството по придобиване на българско гражданство. Подробно се разглежда целият ЗИДЗБГ в аспекта на идентифицирани проблеми и предложени съответни мерки за отстраняването им, включително мотивите, които аргументират конкретните промени. Анализират се и резултатите от извършената Оценка на въздействието. Прави се предложение за нови промени, адекватни на…
Read More
Писмо на АОБР относно цените на електроенергията

Писмо на АОБР относно цените на електроенергията

Новини, Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАEМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, Национално представителните работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове осигуряват работа на 82% от наетите в България и създават 86 % от брутната добавена стойност в страната, с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на електроенергийната борса. Нашите производства са изложени на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията. Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и НЕК…
Read More