Препоръки на АОБР относно сключването на КТД

АОБР изпрати до членуващите предприятия, браншови и регионални сдружения на бизнеса препоръки за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори (КТД).

В писмото си АОБР декларира за пореден път подкрепата си за колективното трудово договаряне на общите условия и заплащане на труда. „В същото време, в АОБР постъпват сигнали за опити за налагане на необосновани ангажименти при сключване на нови или актуализация на действащи КТД на фирмено и браншово ниво“, се казва в писмото.

В тази връзка, АОБР потвърждава отново своите препоръки, изготвени и разпространени през м. януари 2017 г. и обръща особено внимание на препоръката, че „Не следва да се договаря клауза, която задължава предприятието – работодател да събира от работници и служители и издължава членски внос към съответната синдикална организация, вкл. за присъединяване към сключен КТД“.

Translate »