Изх. № 17-0-47/08.10.2018 г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕНОВ
ВИЦЕПРЕМИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НОИ

   
ОТНОСНО: ОБЯВЕНИ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с оповестените намерения за отказ от отпадане на тавана за новите пенсии от началото на 2019 г. и за рязко повишаване на т. нар. максимален осигурителен доход от 2600 на 3000 лв., Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следната позиция:

  1. Декларираме категоричното си несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи, с правомощия да провеждат политиките в областта на държавното обществено осигуряване.
  2. Заявените намерения за промени в основни параметри на пенсионно осигурителната система са приети очевидно в условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации, вкл. с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни. Не са отчетени основни принципи на разходопокривната система на пенсионна осигуряване, вкл. различията в практиката на държавите-членки на ЕС и водещите пазарни икономики.
  3. Оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, съхраняване на условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021, приета с РМС № 264 от 19.04.2018 г.

Настояваме за провеждане на незабавна среща с участието на Министър-председателя, Министъра на финансите, Министъра на труда и социалната политика и Управителя на Националния осигурителен институт.

Призоваваме Съвета на управляващата коалиция да обсъди незабавно всички негативни последици и да заяви отказ от прокарване на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета на ДОО. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
КРИБ    

Translate »