Предложение на АОБР за развитие на методологията за рейтингова система на висшите училища в Република България за 2019г

Предложение на АОБР за развитие на методологията за рейтингова система на висшите училища в Република България за 2019г

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ОТНОСНО: Предложение за развитие на методологията за рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2019 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) счита разработената Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУБ) за много важен инструмент за развитието на системата на висшето образование. Тя е необходим източник на данни при подготовката на ежегодния държавен план-прием, както и при формирането на различни политики за управление и финансиране на висшето образование в България. Ние споделяме заложената изначално идея РСВУБ да включва множество количествени и качествени показатели, които да дават реална представа за развитието на българските висши училища и качеството на предоставяното…
Read More
Писмо на АОБР относно ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

Писмо на АОБР относно ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

Становища, писма, сигнали, жалби
  До Г-Н емил караниколов МИНИСТЪР НА икономиката   Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО     Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,   От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, в желанието ни да поставим на обсъждане и дневен ред ЗИД на Закона за българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи на граждани на трети страни да придобият разрешение за пребиваване и/или гражданство в България, чрез инвестиции в съответствие с приетата нормативна рамка. Инвестиционно – миграционните програми са световна индустрия, позволяващи на страните да привлекат значителен обем инвестиции…
Read More
Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“

Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“

Новини
До Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   Относно: Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,   От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че нашите предприятия и българската индустрия като цяло отчитат значителен дефицит на инженери в страната. Повече от три години работодателите алармират, че държавата следва да се намеси по-категорично при определяне на план-приема в областта на техническите науки. Малка стъпка в тази насока беше направена през 2018 г. с включването на три нови инженерни професии в Списъка на…
Read More
Становище на АОБР относно управление на студения резерв

Становище на АОБР относно управление на студения резерв

Становища, писма, сигнали, жалби
В писмо до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи становище относно управлението на студения резерв. В писмото се казва: "На 26.02.2019 г. ЕСО ЕАД съобщи, че не може да оповести в изпълнение на чл.36а от ЗЕ и Наредба 01/14.03.2017 г. своето предложение за утвърждаване на нови цени за мрежовите си услуги достъп и пренос за новия регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г. Сред изброените причини е и необходимостта Министерство на енергетиката да утвърди средногодишния размер на студения резерв за предстоящия период, респективно - да бъдат проведени търгове за осигуряване на определения студен резерв. Съответно, след това КЕВР ще определи цената за разполагаемост за студен резерв, с което ще бъде в крайна сметка и определен пределният размер на разходите за студен резерв. Прилаганият в…
Read More
Писмо на АОБР до министъра на финансите

Писмо на АОБР до министъра на финансите

Новини
  ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО:  Оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър А УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, Във връзка с постъпили многобройни аргументирани възражения от предприятия и сдружения, членуващи в национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, и наше общо становище по този въпрос, с настоящото предлагаме да бъде оттеглен, без отлагане, проектът на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“. При необходимост сме готови да проведем среща в удобно за Вас време за допълнително представяне на нашите аргументи, очакваните проблеми при прилагането, свързаното нарушаване на правата на собственост на гражданите и предприятията – емитенти, както и на значимото…
Read More
Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г. УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,             С приетия с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) се въвежда неследваща се нова административна и финансова тежест за бизнеса – предвиденото в чл. 38 и в Приложение № 3 изискване за нотариална заверка на подписа при заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. Нотариална заверка на подписа при подаване на декларация…
Read More
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Новини
На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще…
Read More

ПРИОРИТЕТИ НА АОБР ЗА 2019 Г.

Приоритети
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за  финансиране от фондовете на ЕС; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; на Национален фонд за реклама на България; Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами; Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие; Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци; Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда; Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури…
Read More