Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България –  АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
АОБР е насочена към консолидиране интересите на представителните на национално равнище организации на работодателите в България – както в международен, така и в национален план. 
АОБР е колективен член на  Международната организация на работодателите (МОР) и активен участник в работата на Група 1 „Работодатели“ на  Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). От 1 януари 2018 г. АОБР е член-наблюдател на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията заикономическо сътрудничество и развитие (OECD) – BIAC.
Съгласно Устава на АОБР, асоциацията се управлява на ротационен принцип, като всяка година една от членуващите в нея организации поема председателството.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е обединение на представителните организации на работодателите на национално равнище в Република България.
АОБР е доброволна организация и има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси. АОБР не е юридическо лице и е независима от всички държавни и недържавни органи и организации, с изключение на своите членове.
АОБР има за основна цел укрепване и развитие на сътрудничеството между своите членове и представляване на техните интереси. За постигане на тази цел АОБР работи в следните насоки:
Създава условия за постоянен контакт между своите членове;Съдейства за осъществяване на постоянен обмен на мнения и консултации между членовете си по всички въпроси от взаимен интерес;Съдейства за изграждане и излизане с общи позиции пред компетентните органи и организации по въпроси, засягащи интересите на работодателите, както и при вземането на решения, стимулиращи развитието на свободното предприемачество, стопанската инициатива и пазарната икономика;Работи за установяване и поддържане на отношения на лоялна конкуренция между българските работодатели.
Оказва съдействие на членовете си при разрешаване на възникнали между тях спорове.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България.
Първоначално АОБР се създава от четири организации, като основни принципи са равно участие в управлението и равно покриване на задълженията на организацията.
Уставът на организацията е подписан на 18 декември 1995 г. с участието на Министъра на труда г-н Минчо Коралски, главния секретар на Международната организация на работодателите (МОР) г-жа Ута Улбрихт, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК), Съюза за стопанска инициатива на гражданите (ССИГ) и Съюз „Възраждане“. Непосредствено след създаването се представя кандидатурата на АОБР в МОР и тя е приета.
През 2004 г. в АОБР влизат още две работодателски организации, получили национална представителност – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Съюзът на работодателите в България (СРБ). Година по-късно е прекратено членството на Съюза на работодателите в България в АОБР. Неговият правоприемник – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) възстановява членството си в АОБР от 1 януари 2017 г.
През 2012 г., поради непокриване на критериите за представителност на национално ниво, ССИ напуска АОБР, а БСЧП „Възраждане“ се присъединява към АИКБ.
АОБР е насочена към консолидиране интересите на представителните на национално равнище организации на работодателите в България – както в международен, така и в национален план. Принципът на ротацията в председателството, респективно – в изпращането на делегат на ежегодната Международна конференция на труда в Женева (Швейцария), следва разпоредбите на  Устава.
1996 – БСК 1997 – ССИ 1998 – БСК 1999 – БТПП 2000 – БСК 2001 – ССИ 2002 – БТПП 2003 – БСК 2004 – ССИ 2005 – БТПП
2006 – БСК 2007 – ССИ 2008 – АИКБ 2009 – БТПП 2010 – АИКБ 2011 – БСК 2012 – ССИ 2013 – БТПП 2014 – АИКБ 2015 – БСК
2016 – БТПП 2017 – АИКБ 2018 – БСК 2019 – БТПП 2020 – КРИБ 2021 – АИКБ 2022 – БСК 2023 – БТПП 2024 – КРИБ 2025 – АИКБ
Translate »