УСТАВ

НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Асоциацията на организациите на българските работодатели, наричана по-нататък АОБР, е обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България, както и на други заинтересовани представители на работодателите в Република България.

Чл. 2. (1) АОБР е доброволна организация и има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси.

(2) АОБР не е юридическо лице. Тя е независима от всички държавни и недържавни органи и организации, с изключение на своите членове.

Чл. 3. АОБР се създава за неопределен срок.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Чл. 4. АОБР има за основна цел укрепване и развитие на сътрудничеството между своите членове и представляване на техните интереси.

Чл. 5. За постигане на тази цел АОБР ще работи в следните насоки:

 1. Създава условия за постоянен контакт между своите членове;
 2. Съдейства за осъществяване на постоянен обмен на мнения и консултации между членовете си по всички въпроси от взаимен интерес;
 3. Съдейства за изграждане и излизане с общи позиции пред компетентните органи и организации по въпроси, засягащи интересите на работодателите, както и при вземането на решения, стимулиращи развитието на свободното предприемачество, стопанската инициатива и пазарната икономика;
 4. Работи за установяване и поддържане на отношения на лоялна конкуренция между българските работодатели;
 5. Оказва съдействие на членовете си при разрешаване на възникнали между тях спорове.

ЧЛЕНОВЕ НА АОБР

Чл. 6. АОБР има редовни членове, членове-наблюдатели и асоциирани членове.

Чл. 7. Редовните членове на АОБР са работодателски организации, които са официално признати съгласно действащото законодателство за представителни на национално равнище и са подписали или са се присъединили към настоящия Устав и изпълняват поетите с него задължения.

Чл. 8. Редовните членове имат право да:

 1. Участват в обсъждането и вземането на решения от Общото събрание на АОБР;
 2. Избират и да бъдат избирани в ръководните органи на АОБР в съответствие с възприетия ротационен принцип, както и да упълномощават свои представители за участие в комисиите и работните групи, които при нужда могат да се създават към нея;
 3. Ползват услугите, предоставяни от АОБР, и да получават информация за дейността й.

Чл. 9. Правата на редовните членове се упражняват от лица, които представляват редовните членове на АОБР съгласно техните устави. Други лица могат да представляват редовните членове само въз основа на изрично писмено пълномощно.

Чл. 10. (1) Членове-наблюдатели могат да бъдат организации на работодателите, които са редовно регистрирани като организации с идеална цел съгласно българското законодателство, но не са получили статут на представителни, приемат целите и задачите на този устав и са приети с единодушие за наблюдатели от редовните членове.

(2) Статут на член-наблюдател имат и организациите по чл. 17, ал. 2.

(3) Членовете-наблюдатели се ползват с право на съвещателен глас.

Чл. 11. (1) Асоциирани членове могат да бъдат търговски дружества, регистрирани в Република България, заинтересовани от участие в разглеждане на въпросите, свързани с индустриалните отношения в България.

(2) Асоциираните членове имат право на съвещателен глас.

Чл. 12. Членовете на АОБР се задължават да:

 1. Спазват настоящия Устав;
 2. Работят за постигане на поставените пред АОБР цели;
 3. Плащат редовно членския си внос, ако Общото събрание е взело решение за внасяне на такъв;
 4. Плащат редовно дела си от членския внос, който АОБР се дължи към международни работодателски организации.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 13. (1) Нов член се приема по негово писмено искане, отправено до председателя на АОБР.

(2) Искането се разглежда от Общото събрание на поредното му заседание.

Чл. 14. Членството в АОБР се прекратява с решение на Общото събрание на следните основания:

 1. При отпадане качеството представителна организация на национално равнище;
 2. При изключване, поради неизпълнение на задълженията си по този Устав, или по молба на организацията.

Чл. 15. (1) Искането по чл. 14, т. 2 трябва да бъде отправено писмено до председателя на АОБР.

(2) Молбата се отправя до следващия по реда на ротацията председател, ако освобождаването се иска от организация, чийто представител в момента изпълнява председателските функции.

(3) Освобождаването се счита настъпило от деня, в който е постъпило писменото искане за освобождаване.

Чл. 16. (1) Обнародването на Решението на Министерски съвет за признаване на представителните работодателски организации за страната е основание за подаване на молба за приемане или за изключване от Асоциацията, в зависимост от това дали съответната организация придобива статут на представителна, или губи този статут.

(2) В случай, че организацията губи статута си на представителна организация на национално равнище, тя може да подаде молба за приемане като асоцииран член на АОБР. Молбата се разглежда по общия ред.

Чл. 17. (1) Член на АОБР може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато не изпълнява задълженията си по чл. 12 от настоящия Устав.

(2) В случаите на неплащане от редовен член на дължимия членски внос в срок, определен от Общото събрание, и след писмена покана от Председателя, той губи статута си на редовен член и придобива статут на член-наблюдател.

(3) В случай, че член-наблюдател или асоцииран член не изпълни задължението си за плащане на членски внос в сроковете, определени от Общото събрание, и след писмена покана на председателя, членството му в АОБР се прекратява.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 18. (1) Сумата на дължимия годишен членски внос към МОР се разпределя пропорционално между организациите – редовни членове на АОБР.

(2) Размерът и срокът за плащане на членския внос за членовете-наблюдатели и асоциираните членове се определя ежегодно по решение на Общото събрание.

(3) Сумите за членски внос за съответната година се превеждат по банкова сметка, посочена от организацията, председателстваща Асоциацията по силата на ротацията за съответната година, която след събиране на цялата дължима сума, превежда по сметка на Международната организация на работодателите дължимия й членски внос.

Чл. 19. Разходите, свързани с дейността на работните групи, експерти, консултантски групи и т.н., се поемат по ред, определен с решението за тяхното създаване.

ОРГАНИ НА АОБР

Чл. 20. Органи на АОБР са:

 1. Общо събрание;
 2. Председател и заместник-председател(и).

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от по един представител на всеки член на АОБР. На заседанията представителят може да бъде придружаван от разумен брой съветници и експерти, ако няма решение, ограничаващо присъствието на съответното заседание.

(2) Заседанията на Общото събрание се свикват и ръководят от Председателя на АОБР, или от неговия заместник в организацията, която председателства по силата на ротацията, когато Председателят е възпрепятстван.

(3) Общото събрание се свиква винаги, когато това е необходимо за изпълнение на целите и задачите на АОБР, съгласно настоящия устав, но не по-рядко от веднъж на шест месеца.

(4) Свикването се извършва от Председателя с писмена покана, съдържаща предварителния дневен ред, материалите към него, часът и мястото на провеждане на заседанието. Поканата трябва да бъде получена най-малко три дни преди деня на заседанието, освен при спешни случаи, изискващи свикване на извънредно заседание. Включването на нови точки в дневния ред става само с единодушно решение на присъстващите членове.

(5) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от редовните му членове. Решенията по всички въпроси се вземат с единодушие.

Чл. 22. (1) АОБР се председателства на ротационен принцип от председателите на съответните работодателски организации, която води и секретариата на АОБР за срок от една година.

(2) За срока по предходната алинея заместник-председател е представител на работодателската организация, която следва да поеме следващото председателство, съгласно приетата от Общото събрание поредност.

(3) Председателят на АОБР има следните правомощия:

 1. Съгласно решенията на Общото събрание, представлява Асоциацията пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина;
 2. Свиква и ръководи Общото събрание на АОБР;
 3. Осъществява оперативното ръководство на АОБР в изпълнение на разпоредбите на настоящия Устав и решенията на Общото събрание;
 4. Представя на Общото събрание за одобрение текста на своя доклад или изказване на ежегодната сесия на Международната конференция на труда, отчита се пред него за извършената дейност на сесията и предоставя на останалите членове приетите документи. Тези задължения се отнасят и за представляването на АОБР и пред други международни организации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. АОБР има правоъгълен печат с надпис на български и английски език – „Асоциация на организациите на българските работодатели“ (Association of the Organisations of Bulgarian Employers), на фона на географските очертания на Република България.

Чл. 24. (1) Първото Общо събрание на АОБР приема принципа на осъществяване на ротацията на председателството, както и представителството на Асоциацията на международни форуми извън ежегодните сесии на МОТ, за които е определена квота за участие, по-малка от членовете на АОБР.

(2) При приемане на нов член той се включва в ротацията след преминаване на реда на всички останали членове, считано от годината (датата) на неговото приемане.

Чл. 25. Настоящият устав влиза в сила след подписването му от всички членове-учредители, които следва в едномесечен срок да го утвърдят съгласно устройствените си документи.

Уставът на Асоциацията на организациите на българските работодатели е приет с:

 • Протокол No 24/7-95 на изпълнителното бюро на Българската търговско-промишлена палата от 10.11.1995 г. с решение No 1 по т. 1.5.
 • Протокол No 5 от заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара, от 7.11.1995 г. с решение No 4.1. по т. 4
 • Протокол No 13 от 29.09.1995 г. – гр. Пловдив, от заседанието на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите.
 • Протокол No 1201 от 30.11.1995 г. на Националния съвет на БСЧП „Възраждане“
 • и е изменен от Общото събрание на АОБР на 9.11.1999 г.