Изх. № 03/11.01.2023г.

ДО

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТЕДСТВА

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ,
МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Г-ЖА ИЛИЯНА ИЛИЕВА,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

ОТНОСНО: Схемата за технологична модернизация към МИР

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ показа изключителния интерес и нужда на бизнеса от инвестиции в технологично оборудване за модернизиране на производството. По процедурата кандидатстваха безпрецедентен брой фирми – 2 537 по справка от ИСУН. От включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 953 броя на кандидати, развиващи своята основна икономическа дейност в една от определените съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия – НСМСП 2021-2027, групи сектори на икономическа дейност, както следва: Високотехнологични производства и средно към високотехнологични производства и други производства, Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания и Регионални приоритетни сектори. По данни на МИР, за изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на крайни получатели е предвидено Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност да предостави средства от Механизма в размер на 255 221 758,79 лева от общ Бюджет от 260 000 000 лева.

Предлагаме за процедурата да бъдат предоставени допълнителни средства в размер на минимум 40 000 000 лева, които могат да бъдат осигурени от:

  • остатък от бюджета на процедурата на етап одобрение;
  • очакван минимален остатък от етап договориране;
  • oчакван неусвоен ресурс от средствата за техническа помощ;
  • допълнителни средства определени съгласно процента неизпълнение на проектите на етап изпълнение и процента намаление на бюджета на проектите на етап изпълнение по сходни процедури – с оглед постигане на 100% изпълнение на бюджета на процедурата 12 месеца след договорирането.

Предлагаме този минимален допълнителен бюджет да бъде договориран максимално бързо с оглед изпълнение на проектите в срок и отчитане на максимален ефект от процедурата.

В условията за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, е определен първоначален бюджет на процедурата от 260 000 000 лева при следното секторно разпределение в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност:

  • Високотехнологични, средно високотехнологични производства и други – 40%;
  • Интензивни на знание услуги – 10%;
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични производства – 50%.

Това разпределение е предложено и обосновано от УО.

Бюджетът на процедурата е разпределен по категории предприятия и сектори, както следва:

БЮДЖЕТ по процедурата микро малки средни Общо по процедурата
Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства 15 600 000 41 600 000 46 800 000 104 000 000
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания 10 400 000 9 100 000 6 500 000 26 000 000
Регионални приоритетни сектори 19 500 000 52 000 000 58 500 000 130 000 000
  45 500 000 102 700 000 111 800 000 260 000 000

(процентното разпределение по сектори по горния им ред е 40%, 10% и 50%).

Предлагаме разпределението на допълнителните средства за наддоговаряне по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ да бъде извършено при спазване на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване процентно разпределение на бюджета на процедурата в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятието-кандидат:

От една страна, да се спази съотношението за групите сектори 40%, 10%, 50%.

От друга страна, да се запази съотношението между категориите предприятия, което според Условията за кандидатстване е:

БЮДЖЕТ % за наддоговаряне микро малки средни Общо
Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства (ВТП) 6.00% 16.00% 18.00% 40.00%
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания (ИЗУ) 4.00% 3.50% 2.50% 10.00%
Регионални приоритетни сектори (НТП) 7.50% 20.00% 22.50% 50.00%

с едно изключение – бюджетът на микро ВТП (поради финансирани на всички проектни предложения още при обявеното сега класиране) да бъде прехвърлен към бюджета за наддоговаряне на малки и средни ВТП, т.е.:

БЮДЖЕТ % за наддоговаряне микро малки средни Общо
Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства (ВТП)   19.00% 21.00% 40.00%
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания (ИЗУ) 4.00% 3.50% 2.50% 10.00%
Регионални приоритетни сектори (НТП) 7.50% 20.00% 22.50% 50.00%

В Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. (НСНМСП) като основен проблем в структура на МСП в България е посочен недостигът на високотехнологични предприятия. Стратегията сочи необходимостта от незабавни мерки за преструктуриране на промишлените сектори, поради настоящото състояние и малкия дял на интензивните на знание услуги и на високотехнологичните производства (сред които машиностроенето, автомобилостроенето, производството на компютри, оптика, електроника, химическата промишленост, фармацевтиката и др.).

Взаимовръзката на Стратегията с ключовите европейски политики относно прехода на икономиката към устойчивост, кръгова икономика и енергийна и ресурсна ефективност открои като приоритетни националните дейности, попадащи в C38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци. В този смисъл, Стратегията има амбицията да популяризира кръговата икономика сред МСП и да ги насърчи да постигнат екологосъобразно, ефективно и устойчиво развитие, което ще доведе до устойчив икономически растеж. Във връзка с това в Условията за кандидатстване по процедурата към секторите, попадащи във Високотехнологични производства и Средно към високотехнологични производства, са включени и други производства, а именно сектори Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали, и Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци.

Горното в съответствие с поставения от Националната стратегия за МСП за периода 2021-2027 г. приоритет върху секторите във високотехнологичните и средно към високотехнологичните производства, и на услугите с интензивно използване на знания, е основание за насочване към тези групи сектори на минимум 40% и съответно 10% от общия бюджет на допълнително предоставените средства по процедурата.

На база на гореизложеното предлагаме следното разпределение на посочения бюджет за наддоговаряне (при размер от 40 000 000 лв):

БЮДЖЕТ за наддоговаряне микро малки средни Общо Процент по сектори
Високотехнологични производства; Средно към високотехнологични производства и други производства (ВТП) 7 600 000 8 400 000 16 000 000 40%
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания (ИЗУ) 1 600 000 1 400 000 1 000 000 4 000 000 10%
Регионални приоритетни сектори (НТП) 3 000 000 8 000 000 9 000 000 20 000 000 50%
      40 000 000 100%

С тези допълнителни средства в съответствие със списъка на резервите ще бъдат подпомогнати 143 компании по категории и сектори както следва:

Брой финансирани от наддоговаряне 40 млн.лв. микро малки средни
ВТП 28 22
ИЗУ 13 4 4
НТП 21 33 18

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
КРИБ