1. Национални приоритети:
  • Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната от 01.01.2025 г.
  • Пълноправно членство на България в Шенгенското пространство до края на 2024 г.
  • Подготовка за приемане на България в ОИСР до края на 2026г.

 

 1. Бизнес среда и икономика
  • Рязко намаляване на административната тежест, особено за малкия и среден бизнес.
  • Запазване на съществуващия данъчен модел и намаляване на дела на БВП, преразпределян през държавния бюджет, в контекста на спазване на Маастрихтските критерии.
  • Прилагане на разходно-покривния принцип при определяне размера на държавните такси.
  • Предприемане на реални действия по прилагане на принципа: “Замърсителят плаща“ при определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
  • Реални действия по изграждане на електронното управление във всички области – инвестиционен процес, административни услуги за бизнеса, здравеопазване, образование, вкл. електрони разплащания във всички държавни и общински административни структури.
  • Обвързване на финансирането на публичния сектор чрез въвеждане на реално програмно бюджетиране в т.ч. с повишаване ефективността, намаляване броя на административните структури и заетите в тях, и продължаване на административната реформа.
  • Постигане на баланс между екологичните изисквания /тежести/ върху икономическата дейност и осигуряване на конкурентни предимства с останалите икономики в ЕС и извън ЕС.
  • Възприемане и прилагане на принципа „1-in-2-out“, т.е. при въвеждане на нова регулация или изисквания към бизнеса да се извеждат/премахват две съществуващи.
  • Краткосрочни мерки и незабавни действия в борбата със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията.
  • Възстановяване и активизиране на инвестициите в железопътния, морския и речния транспорт и връзките между тях. Изграждане, рехабилитация и поддръжка на алтернативни шосейни маршрути и довършване на магистралите.

 

 1. Енергетика и „зелен преход“
  • Възобновяване на компенсаторния механизъм за високите цени на ел. енергията.
  • Приемане на механизъм и процедури за подписване на дългосрочни договори за енергоинтензивните предприятия.
  • Формиране на национален пазар на емисии на парникови газове, за търговия на спестените емисии и директно закупуване от българската индустрия.
  • Активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка с оглед постигане на структуриран и балансиран подход при формиране на националните политики по т.нар. зелен преход във всичките му елементи.
  • Довършване на работата по изработване на национална Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., на актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. с хоризонт до 2050 г., както и изготвянето на ежегодните планове за развитие на преносната и разпределителните електрически мрежи, газопреносната инфраструктура с отчитане на националните приоритети и гарантирането на енергийните доставки при минимални цени.
  • Изграждане на нови производствени мощности в областта на електропроизводството само на пазарен принцип.
  • Повишаване на ефективността на държавните предприятия в сектор „Енергетика“.
  • Преминаване към пълна либерализация на пазара на електрическа енергия с ограничаване на субсидирането на цените единствено до енергийно бедните.

 

 1. Образование и пазар на труда
  • Ориентиране на средното и висше образование към потребностите на пазара на труда.
  • Облекчаване, ускоряване и поевтиняване на процедурите за внос на работници от трети страни в България и мерки за насърчаване на устойчивата им заетост в България. Разработване на програма и пакет от мерки за привличане / завръщане в страната на висококвалифицирани и дефицитни специалисти.
  • Синхронизиране на системата за обучение на възрастни в политиките на МТСП и МОН, с прилагане на индивидуални обучителни сметки, микроквалификации и поддържане на целите на това обучение с нуждите на пазара на труда.
  • Повишаване на дигиталните умения на цялото население и, в частност – на работниците/ служителите.
  • Програма за приобщаване на трайно изолираните от образователния процес и/или пазара на труда лица чрез задължително образование чрез труд и др., вкл. принудителни мерки, както и стимули.
  • Продължаване на усилията за осигуряване на достъпни услуги за отглеждане на деца – строителство на детски ясли, градини и кътове и насърчаване на бързо завръщане на работа на майките.

 

 1. Социална политика
  • Финализиране на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ и правилното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати.
  • Укрепване и развитие на капиталовите стълбове в пенсионния модел и връзката между осигурителен принос и пенсия и ограничаване практиката за непрекъснати промени на държавните политики, целящи краткосрочни политически цели, а не дългосрочност и устойчивост на пенсионната система.
  • Подобряване на адекватността на подкрепата, предоставяна по линия на системата за социално подпомагане, по-доброто таргетиране чрез подоходни и имуществени критерии и обвързването й с участие в програми за базова грамотност, образование, обучение, полагане на труд и пр.
  • Здравна реформа с акцент върху превенцията и скрининга.