Приоритети на АОБР за 2022 г.

Приоритети
Национални приоритети: Приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство; Предприемане на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към Еврозоната на 01.01.2024 г. Бизнес среда и икономика Подобряване на цялостната инвестиционна среда и създаване на предпоставки и стимули за частни инвестиции, насочени към дигиталния и зелен преход. Пряка подкрепа за инвестициите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост и Оперативните програми. Реални действия по изграждане на електронното управление във всички области – инвестиционен процес, административни услуги за бизнеса, здравеопазване, образование. Въвеждане на ключови показатели за ефективност на държавната администрация. Преминаване към реално програмно бюджетиране, в т.ч. повишаване ефективността, намаляване броя на административните структури и заетите в тях, и продължаване на административната реформа. Оптимизация на сроковете за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти. Ограничаване…
Read More

Приоритети на АОБР за 2021 г.

Приоритети
Национални приоритети - приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство и активна работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната. Бизнес среда и икономика Запазване на съществуващия данъчен модел и намаляване на дела му, преразпределян през държавния бюджет. Възстановяване и развитие на пенсионен модел, стимулиращ работещите да се осигуряват върху реалните си доходи. Подкрепа и развитие, а не ликвидиране, на частните пенсионни фондове, особено на тези от „Втория стълб”. Намаляване на прекомерните социални разходи и насочване на средствата за преодоляване на COVID-19 кризата с повече средства и стимули за запазване и развитие на бизнеса. Борба със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията. Намаляване броя на административните структури и заетите в тях и продължаване на административната реформа. Прилагане на нова индустриална политика „Индустрия 2030“, базирана на приоритетно развитие на индустрията…
Read More

Приоритети на АОБР за 2020 г.

Приоритети
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на ЕС; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; Мерки за насърчаване на българската икономика – регламентиране на равноправни условия за търговия с български продукти и създаване на Национален фонд за реклама на България; Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами; Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие; Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци; Установяване на баланса…
Read More

ПРИОРИТЕТИ НА АОБР ЗА 2019 Г.

Приоритети
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за  финансиране от фондовете на ЕС; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; на Национален фонд за реклама на България; Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами; Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие; Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци; Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда; Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури…
Read More

Приоритети на АОБР за 2018 г.

Приоритети
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие; Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда; Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.); Присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР. Ускорено решение на проблемите с човешките ресурси: Ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху професионалното образование; Ускоряване на реформата в здравеопазването. Гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК; Облекчаване на трудовата миграция, вкл. внос на чуждестранни работници; Реформиране на бюджетно финансираните системи с висока заетост, с цел освобождаване ва човешки ресурс за…
Read More

Приоритети на АОБР за 2017 г.

Приоритети
ПРИОРИТЕТИ на Асоциацията организациите на българските работодатели за 2017 г. Осигуряване на човешки ресурси за икономиката: Образование – бърза и дълбока реформа на професионалното и на висшето образование, вкл. държавни стипендии с ангажимент за последваща реализация и „трансферни права“; Трудова миграция – прекратяване на подпомагания от държавата износ на човешки ресурси и облекчаване на вноса, вкл. чрез двустранни правителствени споразумения с трети страни; Ограничаване на административната намеса на пазара на труда и подобряване на трудово-осигурителното законодателство: Ратифициране на Конвенция 131 на МОТ и приемане на механизъм за определяне на МРЗ; Законодателни промени за премахването на МОД и „класовете“; Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични; Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност; Преглед на режима за извънреден труд,…
Read More

Приоритети на на работодателските организации за 2016 г.

Приоритети
16.02.2016 На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа през 2016 г. През 2016 г. основни акценти ще бъдат: минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство. Приоритетите на НПРО за 2016 година вижте ТУК! По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване, както и цените на електроенергията.
Read More

Приоритети на работодателските организации за 2014 г.

Пресконференции, Приоритети
Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им “У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.” Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес (31.01.2014 г.), по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен размер на таксите за една и съща административна услуга, която обикновено драстично надхвърля разходопокривния размер. Божидар Данев посочи още, че въпреки всички обещания на поредица от правителствата, както и на настоящия Президент на РБ, не се прави нито първоначална задължителна оценка на въздействието при приемане или промяна на нови регулации, нито задължителната по закон оценка на въздействието 6 месеца след…
Read More